Aventurijn Steen

 

geschreven door Bastiaan Oostendorp 

 

 

Inhoudsopgave

Het leven. 6

Oorsprong. 8

waardevol 10

Intelligent Design. 13

Anker en identificatie. 16

Verantwoording. 18

Reeks van invloed. 20

naamsymbolen. 22

Opvoedboodschappen. 25

Voorouder verering. 27

Betekenis van leven. 29

Aantalsymboliek. 31

Kennis systeem.. 33

Energie spectrum.. 36

Inter-ruimte. 38

Fotonica. 40

Oogmerk en doelstelling. 42

Meritocratie. 43

Militare Aeronautica. 46

de Archon. 48

Reciprociteit. 50

Wereldfonds herstructurering. 52

Dictator. 54

Bibliotheek vol ervaring. 56

Belasting met vrijstelling. 58

Weldoener. 60

Decreet van de keizer. 62

Besteding van surplus. 64

Defensie Fonds. 66

vermogens-instrument. 68

Mensheid zicht op familie. 70

Mensheid diversiteit. 72

Risicoverlagend bestuur. 74

Doel naar Intentie. 76

Goud. 79

Maatschappelijke gewoonte. 81

Geest en brein. 83

Taal en vorm.. 85

Akythera, mechanisme of computer. 87

Lichtsnelheid. 90

Zilver Getal – De verhouding. 92

Belasting-gelden. 93

Seti – project. 94

waarheid. 95

Verhaal en geluid. 97

Mensheid en groei 99

Telepathie. 101

Zeppelin. 103

Pen en penseel 104

 

 

 

 

 

 

 


 

Het leven

De mensheid wacht,
De mensheid wacht of genade.
Genade als antwoord op de vraag.
Genade als einde van het zoeken en begin van het vinden.

Moge de genade als een lenteregen op dostige bodem vallen.
De genade die met ieder woord uit de hemel groeit.
De genade die ieder mens die zonder voedsel leeft weer energie geeft.
Planten en bloemen die opschieten uit de woestijn.

De hemel die onvoorwaardelijk goede daden schenkt,
aan hen die zoeken, en hen die eigen eer niet zoeken.

De hemel, waar alle deugden zijn gevonden in de bibliotheek van het leven.
De sneeuw die als een deken wat is toedekt.

De winter als gunst om rust te vinden,
De zomer die energie geeft van de zon, om de kans te schenken om leven te vormen.

Het leven,
als een tapijt van wezens over de aarde,
als een deken die warmte geeft aan wat bestaat.

Mogen wij als mensheid ons lot aanvaarden,
de bijdrage in dit universum.
Waar wij maar klein zijn, en er groter bestaat.

De hoogste macht die bestaat,
als een religie met woorden, die zonder
vorm gesproken worden.
Als een cultuur die verwijst naar verleden en toekomst.
Dagen gevuld met eer en reden.
Nachten om rust en slaap te vinden.

Moge de hoogste macht die bestaat,
zijn goede gunsten als goede daden in onze harten schrijven.
Zijn goede daden, als water in de woestijn aan ieder te drinken geven.

die hoogste macht, zonder naam, zonder zichtbare vorm.
Maar met woorden en symbolen aan te wijzen.

Een macht die schenkt vanuit zijn schatkamer,
Eerlijk te verwerven, zonder schuld, zonder prijs,
eerlijk te verwerven zonder kostprijs, zonder winst.

De Allerhoogste macht,
Schenkt zijn licht aan onze bron.
Schenkt zijn energie in ons hart.

De wens ten leven is vaak de oorzaak van vernieuwing.
De wens tot verbetering is voor velen een oorzaak voor groei.


 

Oorsprong

In een toekomst waarin genen een grotere rol gaan spelen.
genen die in dieren worden beinvloedt om bijvoorbeeld geneeskundige preparaten te kweken,
genen die in dieren ziektes uitbannen om in de vleesindustrie goedkoop vlees te geven.

Genen die bij mensen voor de geboorte verzekeren dat er geen gebrekkig leven komt.
Genen die bij mensen via een virus worden toegediend om ernstige ziektes te genezen of voorkomen.

Genen die als basiscombinatie materiaal een code in de mens, of het dier zetten
die werkt als een 1000 navige slot die bij het juiste naafarmpje een deel van het slot ontsluit.

Genen die de geschiedenis weergeven van de evolutie en de aanpassing naar een complexe samenleving.

De Oorsprong die nog grotendeels authentiek is, maar met de toekomst het risico draagt
dat de mens bijwerking, bijverschijnselen krijgt van de aanpassing van dna-materiaal en dna-codes.

Het is goed om als mens, dna te bewaren, in de diversiteit die nu nog bestaat.
Het is goed om als mensheid onze oorsprong veilig te stellen.
Een Oorsprong – dna – bibliotheek.
Niet van succes-dna die reageert op bepaald ziektes,
Niet van succes-dna die sterkte en kracht uitbeeldt.
Niet van succes-dna die schoonheid of intelligentie maximaliseert.

De oorsprong veilig stellen, voor een tijd dat wij na het onderzoeken en experimenteren toch terugwillen
naar een oorspronkelijke situatie.
Zoals een kind zijn speeltjes weglegt en weer gaat leren.


 

waardevol

Waardevol is voor ieder mens, geld en wat ze ermee doen.
als je drie dagen geen geld hebt, geen voedsel kan kopen of hebt,
dan leer je hoe belangrijk geld is.

Geld als we voorzien in voedsel en beschutting geeft op hogere niveaus
invulling van onze wensen. cultuur zoals kunst, theather, maar ook
cultuur op tv, films, documentaires.

Geld, op hogere niveaus, geeft toegang tot sieraden of materialen zoals goud of zilver.

Waarbij de materialen in hun pure vorm, goud en zilver een waarde hebben,
voor de bezitter, handelaar, of bank.

Materialen met een vaste waarde, verkrijgen die waarde door de gebruiken en omgang ermee.

Waardevol, is goud en zilver, maar meer dan het is wordt het niet, gelukkig ook niet minder.

Waardevol, is goud als er een merkteken op staat van een edelsmid.
Waardevol, is zilver als er een kunstobject zoals een duif van gemaakt is.

Waardevol, door wat het uitbeeldt.
Waardevol, door een betekenis die men erin legt.

Een beker van ijzer, vertegenwoordigt andere waarde dan een beker van zilver.

En een ets van een kind is van andere waarde dan een ets van rembrandt(beroemd schilder)

De waarde die iets heeft bestaat uit enkele onderdelen.
het materiaal waarvan het is.
De vorm die het heeft,
Het symbool dat erop is afgebeeld,
en de betekenis voor de bezitter.

De waarde van het materiaal is waardevast en is afhankelijk van de zwaarte en de puurheid.
De vorm die het heeft; krijgt alleen waarde in het gebruik van die vorm.
Het symbool, is bijvoorbeeld een uitbeelding van een oudromeins kunstwerk.
Dan zal het symbool voor kunstbezitters wel van waarde zijn (of archeologen)

De betekenis voor de bezitter kan zijn omdat het zijn familiaire eigendom is,
De betekenis omdat het een gift of geschenk is geweest.
Of van culturele of religieuze waarde is.

Waardevol; de betekenis voor de bezitter telt als hoogste waarde.
Waarna de waarde voor de gemeenschap als hoogste telt.

Als een bezitter er geen waarde aan hecht, maar het wil inruilen om inkomen te verwerven zal het in de gemeenschap ruilen.
Als het voor hen van waarde is geven ze een vergoeding of prijs ervoor.

Waardevol; objecten van hoge waarde.
Maar in onze wereld is elke dienst, elk produkt in geld en zijn waarde uit te drukken.

Waarbij geld; een materiaal is zonder veel waarde,
Waarbij geld; een vorm heeft die niet bijzondr is.
Waarbij geld; een symbool draagt die iedereen herkent, een symbool die in de gemeenschap een bepaalde waarde vertegenwoordigt.
Waarbij geld; als betekenis de waarde heeft die in de gemeenschap vergelijkbare goederen vertegenwoordigt.

Geld is een abstract ruilmiddel die op de kracht van symbolen vertrouwt.
Mensen die het symbool herkennen, en ruilhandel ermme toestaan, aangaan, nastreven.

Geld is een abstract ruilmiddel, als geld zijn waarde voor de gemeenschap verliest.
Zal de beschaving anticiperen, waarbij vaak ruilmiddelen worden gezocht die
de oude waarde van geld vervangen, of een andere vorm hebben.


 

Intelligent Design

Op aarde kennen wij een velerlei aan wezens,waarbij de mens in onze ogen de slimste is.
Maar argumenten tussen verschillende inzichten zijn dat de mens geschapen is,
dat elke vorm met een schepper is vormgegeven.
Dat elke bron, een schepper heeft.

De andere partij zegt, evolutie, de willekeur met verbetering.

Intelligent wil zeggen dat zonder wetenschap, zonder methodes als analyse, begripsvorming,
architectuur, bouw en samenstelling is er geen leven wezen mogelijk.

Design zo stellen we voor is als een computer scherm waarop de schepper een mens tekent, of een dier, of een plant.
Design, afhankelijk van een medium dat bestaat.
Immers zonder computer kan je geen tekening maken, printen en gebruiken.
Er vanuit gaande dat papier, waarop getekend is niet kan weglopen.

Een evolutie, is als een trial en error situatie waarbij door de tijd heen,
eigenschappen en proceseigenschappen gecreerd zijn, beproefd in de realiteit, en het maakten of kraakten.
Waarbij succes betekende dat levensvormen meer kunnen, en meer betekenis krijgen.
En mislukking betekent dat er een evolutielijn verloren ging.

Intelligent, is de levens-soort die overleefd, die complexer wordt, die meer aangepast is aan de noodzaak en behoefte van leven in het algemeen.
Design is aan de ene kant een vormgeving van een levenssoort voordat het bestaat en aan de andere kant een methode van proberen en voortdurend bijstellen.

Welke bron het ook heeft; Als mens zijn wij zoekende naar betere manieren om te leven.
manieren die in dienst staan van idealen, of doelbewoordingen.
manieren die ons aanzetten om te streven naar succes, naar acceptatie, naar een plaats in de samenleving.

Iemand die in zijn baan succes heeft, meer verdient, en groeit, heeft daar een doel in bereik dat hem tevreden schenkt.
een verpleegkundige die ziet dat haar patienten door medische zorg genezen, of herstellen heeft voldoening dat zij betekenis heeft voor hen.

Zo heeft ieder mens een zoektocht naar een plaats in het leven.
Dan kan je zeggen deze plaats is intelligent design. Maar als je hen vraagt of zij die ervaring ook hebben,
dan zeggen zij, dat het met vallen, opstaan, keuzes maken, proberen tot stand is gekomen.

Dus vanuit de toekomst terugkijken is het intelligen design, immers hoe kom je bij zo’n preciese structuur en aanwezigheid terecht.
Maar kijk je van het verleden via het huidge ogenblik naar de toekomst.
Dan ga je via de levensweg van vele individuen, die indiviudueel met moeite, en niet altijd logisch, berekenend of voorvoelend leven.

Kijk je vooruit, dan is evolutie, een weg,
Kijk je terug, dan is intelligent design, een kenmerk van het zichtbare.

Immers als wij naar een waterdier als een dolfijn kijken, het heeft een zorgvuldig gevormd lichaam,
die in het water het best aangepast is. voedsel zoeken, communiceren het is geen toeval of willekeur.

Dus terugkijkend uit de toekomst, heeft alles een betekenis, en zie je de lijn van de voorzienigheid.
Kijk je vooruit zie je de zorgen, angsten, gevoelens, keuzes.
Die nog niet kenbaar zijn als antwoord.

Immers een vraag schept onzekerheid, maar het antwoord schept doel en functie.


 

Anker en identificatie

Schepen in de oceaan of in meren hebben een anker.
Een anker dat in ondiep water tot de bodem gaat en zorgt dat een schip stil ligt.

In de computerwereld is een anker iets dat een computer identificeert.
Door een anker, een ip adres, is informatie naar een specifieke plaats te sturen.
Waarbij het anker van de zender en ontvanger, elkaar zien.

In de computerwereld is een anker dus een soort aanwijzer van een doel of bron.
Vergelijken wij nu zo’n anker met een sfeer in een virtuele wereld.

Je zou een anker op een bepaalde driedimensionele coordinaat kunnen plaatsen.
Hierdoor kun je in een virtuele wereld de communicatie kunnen imiteren of in kaart brengen.

Bepaal nu de gpstechnologie vanuit de aarde.
Overal op aarde kunnen een gpslocator een satelliet en een stroombron
de locatie bepalen van een punt op aarde. waarbij het punt ook bewegend kan zijn.

In het kort is gps een manier om met gestructureerde impulsen, het verschil en vergelijking tussen enkele,
de plaats te bepalen door de ruimte tussen de afstand en de tijd die hierdoor werkt.

Deze technologie op een drie dimensionaal vlak, maar niet op aarde maar in de ruimte.
Een anker is een manier om dan een planeet van een identiteit of identificatie te voorzien.
Waarbij een anker, als je meerdere ankers gebruikt een bepaalde samenstelling of vorm moeten hebben,
die uniek zijn, of beperkt beschikbaar zijn.
Immers een anker op een plaats die schadelijk is, wil je niet handhaven.
En een anker dat ontstaat zonder reden is niet bruikbaar.

Je geeft dan binnen een deel van het universum elke bewoonbare planeet een anker.
een identificatie van welke planeet het is, waar het is en hoe je er komt.

Deze ankers neem je op in een virtuele drie dimensionele weergave en imitatie van de ruimte.
Met behulp van dit model, heb je een soort van kaart vergelijkbaar met een kaart uit een atlas.

Een model, dat de bron is van planetaire communicatie en reizen.
Een model, dat de bron is van een duidelijke manier van inter-planetaire technologie.

elk anker, heeft een unieke samenstelling, die door een observatie-technologie te zien of vinden is.
Zoals op aarde overal de gps zijn locatie vindt, zo ongeveer in vergelijking zal die technologie als
beschrijvende werking hebben.


 

Verantwoording

Kinderen tot 18 jaar zijn door hun ouders in een veilige situatie.
Als ze fouten maken zijn de ouders erop aanspreekbaar.

Na 18 jaar als ze schade veroorzaken zijn ze bestrafbaar volgens de wet.
Maar ook als ze geen fouten maken is de verantwoordelijkheid bij hun.

Een president die een oorlog begint, is verantwoordelijk.
voor de keuze om oorlog te beginnen, voor de keuze een groep mensen schade toe te brengen en te veroorzaken.

Een president, heeft een hogere invloed in een samenleving.
Hij zal met een besluit een land in de vernietiging sturen.

Een president heeft een grotere verantwoordelijkheid dan een verpleegkundige die
alleen de medicatie juist hoeft toe te dienen.

In een samenleving waar sociale educatie een begrip is dat al jong plaats heeft in de leerstof.
Zal de educatie zich richten op alle posities die iemand in het leven kan hebben.

Een president die alle sociale methoden en inzichten heeft zal anders handelen dan
de president die zijn eigen wil tot oorlogszucht volgt.

Een president die onderscheid kan maken tussen wat goed is voor het land, en wat hij zelf wil kan meer bereiken.

Verantwoording is dus een begrip dat vorm krijgt in de communicatie van mensen op volwassen leven.
Verantwoording die net als andere onderwerpen van wetenschap, door kennis en kunde
een veilige structuur kan krijgen.

Immers een kind dat weet wat het fout doet, kan zijn fout herstellen en in de toekomst voorkomen.
Terwijl een kind dat geen kennis verkrijgt nooit een stadium kan verhogen om te groeien.

Sociale methoden en inzichten. Een wetenschap die een onderdeel is van leven.
Leven dat zich richt op de samenleving, op de maatschappij.
De interactie tussen mensen, soortgenoten, en de omgeving.

Verantwoording. een begrip dat overal waarde heeft.
Een begrip dat zijn vorm krijgt door hen die het begrijpen en kunde leggen in de verklaring in elke levenspositie.


 

Reeks van invloed

Veel mensen hebben een bepaalde wijze can communiceren,
ze leren in de jeugd problemen op te lossen door te praten.
Ze leren welke woorden te gebruiken.

Een invloed die ieder mens in de jeugd heeft zijn ouders en vrienden.
Een invloed die het leven bepaald is het doel dat ouders bij hun kinderen stimuleren.

Soms in directe zin dat een kind zijn levensdoel opvat.
Op een indirecte wijze dan kinderen leren af te wijzen of te weigeren.

Een invloed heeft in die beide gevallen een waarde die het gedrag beinvloedt of verandert.
Een invloed op die wijze, kan direct of indirect zijn.

Dit is een invloed die verbaal wordt veroorzaakt,
Een invloed die visueel is; bijvoorbeeld een muzikant die bewondert wordt,
en een kind de invloed geeft ook muzikant te worden of een bepaalde sociale groep om hem heen vormt.

Een reeks van invloed is door het hele leven heen de omgeving die bepaalde verbale informatie geeft,
en daarin bewust of onbewust sturing geeft.

Waarbij in het volwassen leven, het argument zijn geldigheid heeft.
Een volwassene zal argumenten willen horen of lezen voordat gevestigd gedrag verandert wordt.
Een volwassene zal op een intelligente manier beslissen of zijn eigen gedrag verkeerd is in relatie tot de aangeboden informatie,
en zal proberen te concluderen of de eigen positie in een moraal een verkeerde vorm heeft.

Verplaats je zo’n invloed naar de situatie van mens, tot een buitenaards mensenras.
Dan heeft het een hele andere betekenis.
Wie immers zegt dat wij goed zijn, zij fout zijn, en wij het recht hebben onze levensmethode op te dringen.
Zeker als blijft dat er hele eigenaardige verschillen zijn.

Wanneer het een wetenschappelijk verschil is tussen het niveau van wetenschap van nu en tweeduizend jaar geleden,
kan je het argument van ontwikkeling geven, laten zien
dat op de wijze van tweeduizend jaar geleden met hogere technologie meer levenskwaliteit bestaat.
Maar als een maatstaf gebaseerd op tijd niet bestaat, dan heb je geen argument op basis van
tijdontwikkeling, of intelligentie groei.

De invloed van ons menszijn en de invloed van een buitenaards mensenras, heeft dus eigenschappen,
die wij niet voorzien, niet kunnen anticiperen, geen bescherming of voorzicht op kunnen creeren.

Het enige dat wij kunnen doen is onbevangen met een open blik, tegemoet gaan.

De mens die overwint, is altijd diegene die vernieuwend de omstandigheden accepteert en verwerkt in een levensstrategie.
Zoals een boom door barsten dood gaat maar door buigen overleeft.


 

naamsymbolen

Het grootste symbool dat bekend is, is het symbool van de verenigde naties.
Een symbool is een naam dat een bepaalde dienst, samenstelling, produkt, proces of groepering aanwijst.

Een symbool die een land onderscheidt is de naam, de vlag, de taal.
Een symbool dat een bedrijf onderscheidt is de naam, de diensten die ze voeren en het logo.
Een symbool van een gezin, is de naamgeving zoals achternaam en voornaam,
maar ook het huis waar zij wonen, welk beroep zij hebben.

een naamsymbool verwijst dus onder andere naar een land, een bedrijf, een gezin, een persoon.

Als wij buiten onze wereld kijken zouden er in het universum ook rassen wonen, rassen van mensen, rassen van apen, rassen van dolfijnen.
Noem maar op. Verscheidenheid is alom.

Uitgaande van een mensenras uit de verre omtrek van het universum,
zij zouden zich identificeren met een bepaalde groepering in hun leefruimte.
En die groepering zou een vlag, een logo, of een naam hebben. een naam kam zowel schriftelijk als mondeling vorm hebben.

Als zo’n groepering in de ruimte woont, voeren zij op hun schepen een vlag of een logo.
Zo’n vlag of logo is het verschil tussen vriend en vijand.
Het verschil of een aanval volgt, of een begroeting en uitwisseling van geschenken.

zo’n groepering uit de ruimte.
Ze komen niet zonder reden, immers hoe intelligenter een volk of mensenras, hoe meer en dieper hun doel en betekenisgeving is aan handelingen of levensonderdelen.

Zo kan een kind, snoep willen krijgen, kopen van zakgeld, of vragen.
Zo heeft een volwassene het inzicht dat gezond eten beter is en zal geen snoep eten maar bijvoorbeeld fruit of groente.

Een intelligente levenssoort die ten opzichte van ons een hogere intelligentie heeft zal dus meer betekenis kunnen geven aan het bepalen van een doel en de uitvoering ervan.
Waarbij uit relativering kan blijken dat ze voorzien op wat er gebeurt. dat ze anticiperen op indirecte manieren.

Stel een mensenras uit de ruimte, komt in onze nabijheid. Hoe meer ze lijken op ons ras. lichamelijk en geestelijk;
des te groter zal de acceptatie zijn, immers mensen communiceren met mensen, en voelen zich verwant als wederzijdse vriendelijkheid
uitgewisseld kan worden.

Stel het mensenras heeft een andere lichamelijke uitstraling; dan zal onbegrip, afwijzing de eerste reactie zijn.
Afhankelijk van communicatieverschillen kan oorlog of conflict een onderdeel zijn van wat gebeurt.
Met als voorbeeld; in drie talen op de wereld heeft het woordje ja en nee een andere betekenis.
Als je tegen het ene volk ja zegt betekent het instemming, tegen een andere afwijzing en een derde een verklaring van ruzie.

Als je buiten deze wereld kijkt, een schaalvergroting dan is communicatie nog kwetsbaarder.
Immers een verkeerd woord kan een machtig apparaat activeren die gevaar moet neutraliseren.

Waarbij de macht met spierballen de winst mag oprapen.

Communicatie is een belangrijk onderwerp, waarbij de analyse over de effectiviteit en de doelmatigheid een voortdurend proces is.
Waarbij in communicatie een taal en uitdrukkingswijze de kern is van overdracht. Overdracht van ervaring, wensen, processen en redenen.

Een manier waarop communicatie plaatsvindt, kan het verschil zijn tussen genocide, en alliantie.

Kort gezegd: Op aarde is het een verschil in welk land je geboren bent,
Wordt je in europa geboren heb je meer rechten dan als je in azie bent geboren.
In europa heb je burgerrechten, in azie minder.

Zo ook ben je in de ruimte geboren heb je recht op andere waardevolle levenseigenschappen,
als op aarde.

Stel je voert de vlag van europa in azie, dan in sommige gebieden behandelen ze je met respect.
Terwijl voer je de vlag van een armoedig land, dan heeft het weinig betekenis en kunnen ze je uitbuiten.

Een ander voorbeeld met een vlag van engeland bij een kolonie werd je onthaald met vreugde,
maar voerde je een spaanse vlag dan begonnen de kanonnen te schieten.

Een vlag, een logo, een symbool is het verschil tussen leven en dood, tussen geluk en leed.


 

Opvoedboodschappen

Ieder kind leert zich te gedragen volgens normen en waarden die tussen mensen gelden.
Een land kent een wet zoals strafwetten die mensen zoveel mogelijk bescherming biedt.
Landen hebben een regering die op een eerlijke manier de hierarchie en orde bepaalt.

Een kind leert op elke leeftijd een bepaalde vorm van aanpassing aan de maatschappij.
Op jonge leeftijd is dat gericht op hun bevattingsvermogen.
Op leeftijden die erop volgen is de aanlering van een orde die complexer is.
tot het moment dat een jongvolwassene een stijl heeft geleerd die weinig
kritiek of feedback meer nodig heeft.

Volwassenen hebben een aangepaste houding die tot een zeker deel of percentage van het leven
geaccepteerd wordt door zijn naasten zoals familie, collega’s vrienden.

Volwassenen hebben een deel van hun gedrag dat onzichtbaar is voor bepaalde kringen erbuiten.
Zoals een relatie is tussen persoon en partner en is daarbuiten geen zichtbare zaak.
Net als dat wat tussen een persoon en werkgever wordt besproken ook niet erbuiten zichtbaar is.

Een kind tot aan het volwassen leven heeft in elke fase weer aandacht een feedback nodig om eigenschappen
te verkrijgen. Waarbij ouders en omgeving communiceren om lessen of methodes van handelen over te brengen

Deze vorm van onderwijs, die niet in het klaslokaal wordt gegeven maar door ouders en naasten wordt gedaan
heet ook wel opvoedingsboodschappen.

Waarbij opvoedingsboodschappen gericht is op de vorming van karakter, bejegeningsstijlen, houding ten opzichte van gebeurtenissen.
Opvoedingsboodschappen als een soort van overdracht van levenslessen.

Ook de richting van de interesse van kinderen kan worden worden gevormd door opvoedingsboodschappen.
Bijvoorbeeld een baan of beroepsrichting die bij een kind kan worden gevormd door een voorbeeld uit de omgeving
die bij dat kind bewondering opwekken, of en argument geven waardoor het benodigd en gewaardeerd wordt.

Opvoedingsboodschappen als een levensles,
op elke leeftijd weer een thema dat een deel van het karakter en de wijze van leven op volwassen leeftijd vorm geeft.


 

Voorouder verering

Voorouders; als begrip betekent het de ouders van je ouders tot generaties terug.
In japan, en andere delen van azie was voorouder-verering een manier om betekenis aan het leven te geven.

Voorouders die in het verleden hebben geleefd, en nog onze verering nodig hebben.
Door respect en eervol jegens hen te zijn zou het leven meer waarde hebben,
en zouden wij in de samenleving een eervolle positie verdienen.

Maar als wij dichter bij huis kijken;
de meeste religies zijn ook opeen variant van voorouderverering gebaseerd.
Jezus Christus leefde twee duizend jaren geleden.
In het verre verleden. Als hij kinderen had gehad, zouden zijn nazaten aan voorouderverering doen,
als ze hem van waarde achten.

Het argument dat gebed een wezenlijk verschil is, is niet juist.
Immers in voorouderverering komt het ook vaak voor dat de gunsten worden gevraagd van voorouders.

Jezus Christus als een voorloper op voorouderverering.

Andere religies hebben dezelfde vorm van verering. In het hindoeisme; Krsna, Rama als verering.

Voor-ouder verering, met de vinger wijzen en zeggen dat het onjuist is, en dat wij de ware religie hebben.
Nee ieder plaats op aarde heeft een manier van verering. van hen die in het verleden hebben geleefd,
of van hen die nog moeten komen en die met smart worden afgewacht.

Een deel van die verering zien wij terug in de heiligencultus.
Door de honderden jaren heen zijn heiligen als doel van gebed gebruikt.

Allerlei spreekwoorden duiden hier nog naar.
Heiligen die in het verleden hebben geleefd, en aangeroepen worden.
Het verschil met voorouderverering is niet zo heel groot.


 

Betekenis van leven

Het leven heeft voor ieder mens een begin, een einde, en een ontwikkeling.
De ontwikkeling volgens de psychologie heet fases.
Van geboorte tot drie jaar. van drie jaar tot vijftien jaar,
vijftien tot een en twintig, en erna het volwassen leven.

Kinderen tot kleuterleeftijd zijn vooral bezig, leren bewegen, eenvoudige wensen uitdrukken en directe handelinge uit te voeren.

Kinderen van drie tot vijftien zijn bezig met leren, op school, thuis.
Waarbij het begrip van de wereld vorm krijgt.
Een kind van vijftien kan zelfstandig een wens opvatten, bespreekbaar maken en uitvoeren.

Van vijftien tot een en twintig is een mens bezig te leren op abstract niveau en is
er betekenisgeving door boven het leven te stappen.
Ook niet directe onderdelen uit het leven kunnen worden gebruikt in doelbepaling.
wensen kunnen plaats krijgen zonder dat het een directe oorzaak of zichtbaarheid hebben in de omgeving.

Vanaf een en twintig jaar is een mens zelfstandig, en streeft het naar productie.
productie binnen de baan of arbeid. produktie binnen gezin of vriendschap door nageslacht.
productie door kunst en cultuur.

De betekenis van een leven krijgt vorm in ieder van deze fasen.
Een kind tot vijftien jaar probeert familie, of vrienden te betrekken bij het leven.
bij vrienden kan stoer of aardig zijn. kan populair of eigenzinnig zijn.
bij familie kan het zijn om de acceptatie of bewondering te krijgen.

Vanaf vijftien is de betekenis van het leven om onafhankelijk te zijn,
of om een zekere status te hebben, vriendschap of studieresultaten.

In het volwassen leven, opgegroeid voor een functie binnen de samenleving.
Is het belangrijk dat de functie in de samenleving als nuttig of nodig wordt ervaren.
Immers iets blijft bestaan zolang er waarde aan wordt gehecht.

Voor volwassenen is het belangrijk dat iemand, of een groep waarde hecht aan diegene.
Voor iemand met een gezin wil van zijn partner het gevoel krijgen nodig te zijn, of waarde te hebben.
Voor iemand binnen een baan of arbeidspositie wil ervaren dat wat diegene doet nut heeft.
Ook natuurlijk de vergoeding het inkomen wat diegene krijgt.

Als iemand, op welke leeftijd ook, de ervaring heeft om geen waarde te hebben in het leven.
Dan stopt dat leven of diegene zoekt naar nieuwe manieren om wel die waarde te verkrijgen


 

Aantalsymboliek

In de opvoeding is rekenen een onderwerp dat in beschaafde landen een verplicht vak is.

Rekenen, simpel gezegd is het onderscheiden van een aantal en de weergave in naamgeving.

De cijfers van een tot tien zijn uitgedrukt in een naam. een een is een naam voor de aantal een.
Aantallen kunnen worden uitgedrukt door deze namen te combineren.

Een nummer of cijfer heeft een naam. een hoorbaar of schrijfbaar symbool. Waarbij die symbolen gecombineerd
een groot aantal of een verzameling kunnen weergeven.

Een getal als tweeduizend-zeventien is een combinatie van twee, duizend, zeven en tien.
Die naamsymbolen geven te samen het aantal weer.

Symboliek is dat een aantal in een woord of bewoording kunnen worden weer gegeven.
Als je kijkt naar een land met een bestuur dat de orde reguleert.
Je ziet dan dat het inkomen van het land in een getal wordt weergegeven.
Je ziet dat de uitgaven van het land in een getal wordt weergegeven.

Met een simpele berekening om een aantal te berekenen is een kleine waarde.
Immers als je die berekening weglaat heeft er geen schade plaatsgevonden.

Maar als je het inkomen van een land berekent en die berekening niet juist uitvoert,
Dan heeft er potentieel schade plaatsgevonden, als die persoon de enige is die ervoor verantwoordelijk is, en die het uitvoert.
Als die persoon niet gecontroleerd is, en gevolgen zou hebben zou het een grote waarde vertegenwoordigen.

Als je die berekening onjuist zou uitvoeren, of zou weglaten zou er potentieel veel schade kunnen ontstaan.

De theorie van aantalsymboliek is niet dat rekenen een vorm kan aannemen die ingewikkeld is, of intelligentie vereist.
De theorie is dat aantalsymboliek afhankelijk is van de waarde die het vertegenwoordigt.

Belangrijke zaken in een land hebben meer waarde en behoren dus met een kleiner foutpercentage te worden behandeld.

Aantalsymboliek heeft dus zowel met rekenen te maken als met de betekenis in het proces waar het gebruikt wordt,
evenals de waarde in de omgeving of het medium.

Kort gezegd:
een aantal is uit te drukken in naamsymbolen die gecombineerd de betekenis weergeven die door anderen dezelfde betekenis kennen.
Vanwege overeenkomende naamsymboliek.
een aantal heeft een waarde binnen de omgeving waar het wordt gebruikt, waarbij foutpercentage bij een hogere waarde lager zou behoren te zijn.


 

Kennis systeem

Een kind leert in de opvoeding wat nodig is om te kunnen leven.
Waarbij het doel is dat het op volwassen leeftijd zelfstandig kan bepalen wat belangrijk is.
Wat onderdeel van het leven is en hoe te samenleven met andere mensen.

Een kind leert tot het volwassen leven hoe een functie in de samenleving te hebben.
Een functie die door andere wordt gewaardeerd of tot voordeel dient.

Een kind leert verscheidene richtingen in ervaring om klaar te zijn
met minimale begeleiding een bijdrage aan de samenleving te hebben.

Een kind leert praten, schrijven, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde.
Binnen de communicatie leert een kind om een referentiekader te krijgen.
Een kader waarmee een boodschap kan worden gebracht van zender tot ontvanger met een foutpercentage die acceptabel is.

Een kind, schrijven of praten; heeft als doel om in het volwassen leven zijn functie te kunnen bepalen of aangaan in relatie met anderen.
Een functie die in de maatschappij nodig of nuttig is. Een functie die ook inkomen oplevert, een vergoeding om
voedsel, behuizing en andere noodzaak te kunnen bekostigen.

De linguisitiek; Daarbij is communiceren op verschillende niveau’s belangrijk.

Een directe en primaire communicatie is gebaseerd op beeldweergevende spraak.
een kind dat een appel aanwijst en zegt dat wil ik, heeft een primaire boodschap, waarbij het beeld de appel is, en de weergave een wens.
Een directe en berekende communicatie is dat een kind een mand appels aanwijst en zegt, daar zitten tien appels in.
Het beeld is de mand appels, en de berekening is dat er tien inzitten.

Secundaire communicatie zijn beelden die een naam dragen, maar niet zichtbaar zijn. Waarbij dus de naamgeving verwijst naar een object dat niet zichtbaar is.
Directe communicatie is hierbij dat een object direct in relatie staat tot de persoon die de boodschap brengt.

Tertaire communicatie is gebaseerd op een kennis systeem waarbij inzichten uitgedrukt in woorden, met een representatie die binnen het kennis systeem ligt.
een voorbeeld als iemand op de universiteit studeert en een natuurkundige formule bespreek; de formule is geen zichtbaar doelobject,
geen simpele berekening die aanwijsbaar is. het object is niet zichtbaar. de betekenis ligt niet in een zichtbare variant.
De betekenis ligt in een kennis-systeem.

Tertiare communicatie maakt gebruik van een kennis-systeem. Waarbij een kennis systeem in de opvoeding, of in het latere leven verkregen wordt.
Een kennis-systeem is in perfecto een reproduceerbaar geheel, waarbij vanuit simpele vragen, een aanvullende kennisweergave kan worden gegeven.

Een kennis-systeem; als het onderdeel is van communicatie, kan representatie geven op basis van een vraag die op een bepaald punt binnen het kennissysteem wordt gegeven.


 

Energie spectrum

In de natuurkunde leren we al jong dat licht en energiestraling kenmerken heeft waardoor het zijn kleur of gebruik krijgt.
Radar gebruikt rontgenstraling evenals in het ziekenhuis.
elektriciteit heeft ook een golflengte.
Ook de televisie kent een lichtbron met een frequentie.

Energie kort gezegd heeft eigenschappen zoals sterkte, golflengte en snelheid.
Energie werd 100 jaar geleden nog niet zo goed gekend zoals vandaag de dag.

Energie heeft eigenschappen die het zijn gebruik geeft.
Door licht kan men een object verwarmen, zichtbaar maken of een chemische reactie veroorzaken.

Een gebruik van straling die nog niet bekend is de genezende velden theorie.

Theorie is dat een ruimte, vacuum zonder lucht en met een specifieke energiebron
een bepaalde uitwerking heeft.

Zoals wij de magnetron kennen die door straling watermoleculen verwarmt (elektronen worden aangejaagd)
Zo is een veldtheorie dat een energetisch spectrum in een vacuum veld.
een invloed heeft op een lichaam. waarbij het lichaam net als mensen gebaseerd is op een groot percentage vloeistof.
Deze spectrum-energie-velden creert een invloed op het lichaam waarbij door het verhogen van een trillingsniveau,
de samenstelling zichzelf geneest.

Kort gezegd:
Door energie in een bepaald spectrum, in een vacuum ruimte, te confronteren met een lichaam (watergebaseerd zoals zoogdieren)
dat lichaam doordat het trillingsniveau verhoogt zichzelf geneest.

Het spectrum met de golflengte en sterkte zijn niet bekend.


 

Inter-ruimte

In films zie je het wel.
Warpspeed naae vijf en we zijn binnen een uur bij een ander sterrenstelsel.

Warpspeed waarbij het gebruik zichtbaar is als imitatie.
Hierdoor is het veilig om in beeld te brengen wat mogelijk is.

Een theorie die als imitatie zichtbaar is draagt niet de risico’s
als het als echt instrument wordt gebruikt.

Inter-ruimte, het begrip staat als theorie nog in de kinderschoenen.
Als we kijken naar rijke landen, zullen ze wel experimenteren met deze begrippen.

Inter-ruimte.
We kunnen het alleen in beeldspraak vatten,
immers de woorden voor de techniek zijn nog niet vastgesteld.

Inter-ruimte.
Een mens zou door een apparaat via inter-ruimte kunnen reizen.
Waarbij je ergens op aarde verdwijnt.
en elders op de aarde verschijnt.

Als inter-ruimte een dure techniek zou zijn zouden alleen
vermogende of invloedrijke mensen ermee kunnen reizen.

Waarbij het gebruikt wordt om interlokaal invleod uit te oefenen.

In beeldspraak is het alsof je aan een meer staat, aan de rand.
en je gooit een steentje die op het water ketst en na enkele keren ketsen en verder vliegen pas zinkt.

Elke keer dat het ketst raakt het voorwerp, van de inter-ruimte de echte ruimte.
Als je de techniek beheersbaar maakt, zou je een voorwerp tot op de meter nauwkeurig
van de ene plaats naar de andere brengen.

Inter-ruimte. een uitvinding die afhankelijk is van een onzichtbaar medium.
een medium dat bestaat maar geen kenmerken draagt die direct waargenomen worden.

Immers een vergelijking een vliegtuig, start, vliegt omhoog.
Door het raam zie je waar het vliegt,
maar even verder als het boven de wolken vliegt,
zie je geen kenmerken van land of planeet waaruit je de locatie kan afleiden.

Inter-ruimte.
Een medium dat ongelimiteerd reizen mogelijk maakt.


 

Fotonica

Wij kennen het fototoestel dat lich vangt en kan representeren.
Vroeger een plaat met chemische bedekking die door intensiteit meer of minder chemisch produkt laadde op de plaat.
Tegenwoordig is een chip de basis van een fototoestel.

Maar nog steeds is het belangrijk dat licht, als deeltje of golf een punt raakt. Waarbij het punt in het toestel ligt.
en dat punt een klein chip, vlakje bevat die licht omzet in elekro-pulsen.

Fotonica is met die manier van gebruik een gemeengoed.
Iedereen weet hoe je een fototoestel moet gebruiken en hoe de foto eventueel weer zichtbaar gemaakt kan worden.
Iedereen met een basisopleiding of in een sociale groep waar techniek op niveau is.

Fotonica, het foto waar ook een fototoestel die naam bevat.

Fotonica, tegenwoordig zijn ze bezig om individuele fotonen te vangen, en te laten reageren tot nieuwe stoffen.
Stoffen die niet zichtbaar zijn met normale technieken.

Fotonica, een simpel voorbeeld is de laserstraal, een bundel die door manipulatie een rechte lijn en een eenvoudige frequentie bevat.

Fotonica. er zijn twee delen voor licht nodig. de zender, die fotonen uistraalt.
de zender die of omnidirectioneel straalt, of eenpuntig.
De ontvanger is geen foton, en ook geen zichtbaar medium.
Maar die ontvanger reageert met iedere foton die erop of erlangs komt.
Waarbij de ontvangende deel zorgt dat de foton zichtbaar is. En welke kleur het draagt.

In onze wereld is de technologie al geavanceerd dus zal een apparaat dat licht zichtbaar maakt
niet willekeurig een andere kleur tonen zonder vooropgezette middelen.

Licht bestaat dus uit twee delen.
Een zender en een ontvanger.
De zender bestaat uit fotonen, deeltjes of golven.
De ontvanger, onbekend qua samenstelling maakt zichtbaar waar de fotonen zijn.

Als de ontvanger bij een punt in een gecoordineerd continuum is weggehaald zouden
in theorie alle lichtstralen zonder zichtbaar spectrum aanwezig zijn.
Waarbij een object onzichtbaar zou zijn.


 

Oogmerk en doelstelling

Soms worden er in boeken en films wel eens theorien aangehaald dat een grote organisatie.
een mulitnational een meerderheidsbelang krijgt in de overheid van een land.

EEn voorbeeld is de liber8 groepering die in de toekomst probeert te voorkomen dat
een land door een bedrijf wordt opgekocht.

Een toekomstige tijd waarin landen opgekocht streven naar winst. en uit elkaar gesneden worden
doorverkocht waardoor een land uit elkaar valt.

Kenmerken kunnen zijn dat overheidsdiensten meer geld kosten.
Dat overheidonderedelen geen democratisch belang meer kennen.
Dat energie of andere middelen schaars worden of tegen voorwaarden verhandelt.

Een groot bedrijf heeft een doelstelling waarmee het bestaat en zijn functie dient.

Een energiemaatschappij heeft als doelstelling om energie te verkopen.
Een energiemaatschappij heeft een bron nodig om die energie te krijgen, ten einde er handel mee te drijven.
Waarbij winst door het bedrijf wordt verdeelt over aandeelhouders of opnieuw geinvesteerd.

Elk bedrijf hoe groot ook heeft een doelstelling.
Een doelstelling die vaak voorwaarden heeft.

Voorwaarden die meestal door bestuurders worden vastgelegd.

Als een bedrijf een zuivere doelstelling heeft,
zal het geen grens overschrijden in het belang dat het heeft.

Een tegendeel is als een organisatie een land opkoopt die door grote schulden failliet is gegaan.
Dat land die opgekocht is, wordt opnieuw gestructureerd met oude structuur en nieuw bestuur.

Hierdoor zou een organisatie, als winstgevend bedrijf, een invloed hebben op de wereld. immers het heeft een land in eigendom.
Die niet zuiver is in belang.

Een bedrijf dat produkten verkoopt, heeft door de klanten als oogmerk de beschikbaarheid van produkten.
Die produkten worden door klanten gekocht en vormen de omzet en winst van het bedrijf.

Als het bedrijf een land opkoopt heeft het een tegenstelling in het oogmerk.
De klanten hebben als oogmerk dat produkten beschikbaar zijn.

Ze hebben niet als oogmerk dat een land, waar zij niet wonen, waar zij niet direct mee te maken hebben het belang van dat bedrijf vormen.

Economische gezien is het instrument van conglomeraties of grote bedrijven om een land te privatiseren of opkopen dus een argument dat
geen zuiver belang heeft.

Meritocratie

Democratie is de behartiging van de regering door uit het volk mensen te kiezen die representatief zijn.
Een democratie moet waarborgen dat de macht niet door een persoon wordt bepaald.
En dat wetten niet eenzijdig voor een klein deel van de bevolking gelden.

Democratie, kiezen, en in de regering stem geven aan overheidsonderwerpen.
Een koninkrijk, zonder democratische toevoeging heeft als kenmerk een heerser die
alleenrecht heeft op wetten, gezag en de hierarchie.

Een regeringsvorm die aandacht zou mogen krijgen is
Meritocratie.

In het kort een regeringsvorm die mensen die kundig zijn, mensen die eerlijk zijn.
Geen oneerbaar eigenbelang volgen in het bestuur plaatst.

Meritocratie.
Het kan uitgewerkt in een realistisch regeringsmodel,
verscheidene vormen aannemen.

Een democratie zou kundige mensen aanstellen als het een kenmerk draagt van meritocratie.
Een alleenheerser zou gekozen worden op grond van kunde en kwaliteiten waardoor een dictatorschap voorkomen wordt.

Maar de term meritocratie is in elke tijd, in elke plaats weer met nieuwe kenmerken.
Kenmerken die door de bevolking ontstaan als een produkt van ervaring.
Als produkt van de burgers met hun noodzaak, wensen en mogelijkheden.

Een meritocratie streeft naar gelijkheid in inkomen en vermogen.
Een meritocratie streeft naar medische zorg zonder voorwaarden beschikbaar voor iedereen.
Een meritocratie. Kunde staat boven intentie. intentie staat boven doel. doel wordt gevormd door onderwijs.
Onderwijs een recht voor iedereen.


 

Militare Aeronautica

Griekenland een alliantie met Italie.
Een front en samenwerking in het zuiden van europa.

Andere landen, werden overwonnen en kregen geen stemrecht in bestuur.
De heersers kozen de manier om te vechten.

Een wereld verdeelt.
Een wereld met groepen landen die elkaar helpen.
Een wereld met groepen landen die wetenschap ruilden.

De militaire macht die voor dit zuidelijk collectief de vrede moest bewaken.
De militaire macht met technologie;
mensen met vleugels die reisden.
mensen met energie die tot in de laatste uren dodelijk was.
mensen met een erecode die vluchtelingen niet aanviel, die zwakkeren beschermde.

De militaire macht begonnen op de planeet.
Begonnen als een internationale vredesmacht.

Militare Auronautica. De volgende stap de ruimte in.
Als een militaire macht die geen kenmerken toont.
Immers in de ruimte is het mensenras al divers geworden.
Immers in de ruimte is het beter niets te tonen, ten einde het voordeel te hebben in de strijd.

Militare Auronautica.
Ze kunnen al onder ons zijn.
Ze leven op plaatsen,
vrede met elkaar.
En de voortgang van onze wetenschap bewakend.
Immers wapens toon je alleen bij directe dreiging.
Immers contact leggen doe je pas als noodzaak komt.

Militare Auronautica.
De ruimte-onderzoeks-macht.


 

de Archon

De Archon, een ruimtevaartuig. een soort van zeppelin.
Maar zonder de brandbaarheid als risico.

De Archon, een schip die je vergelijkt met startrek/enterprise.

De Archon, die de laaste mensen zijn die hun thuisplaneet hebben verwoest.
Een laatste deel van het volk, die in kloosters en tempels de verwoesting konden overleven.
Maar nucleare straling heeft het land en de wereld vergiftigd.

De Archon, een produkt van samenwerking. Begonnen als een
idee in een monnik die zijn waarde wilde bewijzen aan de wereld.
Hij vroeg de godheid om een taak.

De Archon was geboren.
Hij verzamelde mensen, en verkreeg kennis over structuur, techniek, en inrichting.

De Archon, die gebouwd was om te reizen naar plaatsen die hopende beter waren.
De bevolking ging aan boord, de fusiemoter werd gestart.

Reizend, zoekend naar een nieuwe plaats.
De giftige wereld achterlatend. Leven dat opnieuw zijn waarde er moest vestigen.

Een nucleare wereld, die door minileven opnieuw gereinigd moest worden.

De Archon. De laatste resten van een volk dat een geavanceerde beschaving heeft en had.

Moge de Archon vrede vinden, en zijn bestemming bereiken.
Moge de Archon, de laatste mensen op een vruchtbare planeet brengen.


 

Reciprociteit

Religies beloven een hemel toegang na het leven als je hun richtlijnen volgt.
Religies die je schuld vergeven en je toelaten in het paradijs.

In het Christendom wordt je vergeven bij de doop, en mag je uit genade leven.
In het hindoeisme krijg je beter karma als je goede dingen doet.

Zo heeft elke religie een constructie om mensen een leefwijze te geven.

De kern van een belofte om naar de hemel te mogen is gebaseerd op
reciprociteit.

Als jij iets voor een ander doet, ook al heb je er geen direct belang of profijt van,
dan mag je vertrouwen dat het je ooit vergoedt wordt.

Een religie gebaseerd op reciprociteit.
Als je tijdens je leven, goede daden verricht.
Als je er geen geld of voordeel voor verlangt. Dan zal het je ooit vergoedt worden.

Reciprociteit. Als je tijdens je leven goede daden verricht,
verkrijg je goed karma. Dat tijdens of na je leven mogelijkheden opent
om leven te verbeteren, of meer geluk te ontvangen.

Reciprociteit. De kern is, een balans in het leven.
Aan de ene kant alle zelfzuchtige daden, handelingen uit eigenbelang,
Agressie en lust.
Aan de andere kant, alle deugden, alle goede daden, alle goede intenties.

De balans is dan aan het einde van je leven, de afweging welke kant het zwaarst weegt.
Is de goede kant van de balans zwaarder dan mag je hopen naar de hemel te kunnen.
IS de slechte kant van de balans zwaarder, zal je een schuld en boetedoening moeten afleggen.
Of zal je een volgende leven krijgen waarin leed of pijn een rol speelt.

Reciprociteit. Tijdens je leven, goede daden, om na het leven de vruchten te mogen plukken.


 

Wereldfonds herstructurering

internationaal vechten bedrijven om natuurlijke bronnen,
kansen om handel te hebben, winst te verkrijgen.

Oorlog als handel om winst te krijgen.
landen dwingen tot overheidsliberalisering.

De wereld hangt van geld aan elkaar.
Maar geld is niet te vinden bij de kleine man.
Geld is een pressie middel om wetten in te voeren die ten goede komen aan
allerlei conglomeraten.

De wereld waarin geld goederen en huizen op een eerlijke manier moet verdeln,
een kleine groep, die al veel heeft wordt nog rijker.

In sommige landen is armoede dodelijk zonder kans tot steun.
Geen staatssteun, geen hulp, geen huis.

Een initiatief dat hier langzaam verbetering in brengt is
een wereldfonds.

De bedoeling is dat dit fonds door liefdadigheid vorm krijgt.
Waarbij rijke lieden, die welgesteld zijn worden gevraagd,
om geld in te leggen.
Geld dat aan het fonds toebedeelt wordt en een tegenprestatie wordt toegewezen.

Alle fondsbijdragen tellen voor een wereldwijd initiatief om bepaalde thema’s, bedrijven, sectoren geld te schenken.

Iedere persoon of bedrijf die hieraan doneert krijgt een stemrecht in het beheersbestuur.
De stemmen vormen in hun totaliteit de bedoeling van het fonds.

Alle stemgerechtigden kunnen meebeslissen in waaraan wordt geschonken of besteedt.
Alle stemgerechtigden, bepalen het beleid.

De gedachte hierachter is dat de beweging van geld, van deze selecte groep hierdoor meer
izchtbaar is, en minder een onderwerp die maar buiten het daglicht blijft.

Dit fonds kan investeren in alles, overal, en wanneer het maar wil.

Zo zou een voorbeeld zijn dat een land een eenmalige bijdrage krijgt als
oliebronnen meer kosten als opleveren,

Een voorbeeld zou zijn, een solar farm in een woestenij in een land dat geen infrastructuur kent.

een voorbeeld zou zijn, om in azie onderwijs te starten in technische onderwerpen.

Een wereld fonds omdat over de hele wereld donateurs meedoen.
Een wereld fonds omdat overal ter wereld geinvesteerd kan worden.

Een herstructurering van geld, dat onzichtbaar is.
Een herstructurering omdat geld een weg gaat die door professionals wordt bepaald.

Structuur in wording.


 

Dictator

We zien in de loop van de geschiedenis dat er soms bestuurders zoals presidenten of koningen zijn
die streng zijn op een overdreven manier.
Streng in de zin dat ze als een dictator regeren.

Een dictator die de burger streng straft voor een mening die hem of haar beledigt.
Smaad is natuurlijk over het algemeen strafbaar.
Maar een dictator zal soms ook met geweld zijn wil afdwingen.

Een dictator die zijn blazoen wil zuiveren.
Je zou zeggen dat hij dan moet aftreden, of vluchten.
Maar er is vaak een keuze voor een dictator.

Ten eerste kan hij of zij kiezen om in de grondwet vrijheid van meningsuitng op te nemen.
En strafoplegging gelijk te maken alsin democratische landen.

Ten tweede kan hij een plaatsvervanger aanwijzen die tijdelijk regeert,
Waardoor hij wetten kan invoeren die door de plaatsvervanger vorm kan krijgen.
wetten die niet tegen de menselijkheid ingaan.

Hierdoor wordt de dictator langzaam weer een persoon die minder streng minder eigenwillig lijkt.

Een dictator, wil natuurlijk zijn macht behouden en doet dat soms door
het leger in te zetten bij binnenlandse of buitenlandse geschillen.

Een dictator, als primaire reden, kan zich aansluiten bij een collectief, zoals de verenigde naties,
een verenigd europa, of de navo.

Een dictator, als secundaire reden, kan de bevolking die straf krijgt of verdient, strafkwijtschelding geven.

Als dictator, kan een alliantie gevormd worden, door handel toe te staan, export en import, met rijkere landen.

Hierdoor valt het risico weg dat internationale grootmachten een front vormen om deze dictator ten val te brengen.

Een dictator, wordt niet zo geboren, maar kan wel zo eindigen, tenzij bewustzijn van de eigen positie weer leven en kleur brengt in een land.


 

Bibliotheek vol ervaring

Een bibliotheek is een gebouw waarin boeken zijn geordend in kasten,
en de lezer kan boeken voor een bepaalde tijd lenen.

Door een abonnement te betalen en door overheidsgeld heeft de bibliotheek
de mogelijkheid om een reeks boeken aan te bieden van verscheidene onderwerpen en lezersdoelen.

Romans om te dienen voor hen die verhalen willen lezen,
Informatiemateriaal om mensen hun kennis te laten verrijken.

Een bibliotheek, heeft voor veel doelgroepen binnen de samenleving
wel boeken uit hun interesse.

Een manier om kennisdeling te bevorderen, samen met een beperkende factor
zodat echt belanghebbende onderwerpen de ruimte krijgen.

Zowel oude mensen van boven de zeventig, en mensen die herstellen van een dodelijke of ernstig ingrijpende ziekte
krijgen de kans om een boek te schrijven, autobiografisch, voor oude mensen heel aantrekkelijk,
en voor de herstellende mensen autobiografisch of over wat zij als belangrijk ervaren.

Als ze een boek schrijven, mag het met overheidssteun kosteloos in bibliotheek beschikbaar zijn.
En krijgt de auteur een vergoeding om schrijven aantrekkelijk te maken.

Voor lezers is het leerzaam om van ervaring te leren. oude mensen met een autobiografie schrijven vaak over hun ervaringen.
Jonge schrijvers en herstellenden schrijven vaak over hoe zij die berg hebben overwonnen wat ook ervaring stimuleert.

Een bibliotheek vol ervaring,
Een bibliotheek vol kennis.

Zodat niemand kan zeggen, ik heb het niet geweten.
Zodat iedereen in potentie een boek vind die diepgaand inzicht geeft in de eigen positie.


 

Belasting met vrijstelling

Belasting op inkomen, verlaagt het budget dat je maandelijks krijgt.
Belasting op koopgoederen, maakt duurder wat je wil kopen.

Belasting is een methode om geld te innen van mensen die het krijgen, of besteden.

Belasting is naar hoogte van inkomen verdeeld in enkele fasen.
Tot een drempel van driekwart modaal betaal je een percentage,
en van driekwart tot twee keer modaal een hoger percentage.
En op die manier wordt het inkomen begrenst ten einde maatschappelijke kosten te behartigen.

De belasting die inkomt van inkomen en besteding wordt gebruikt voor zaken
die het landsbelang dienen.

Een manier om belasting minder grijpbaar te maken, en een tendens zichtbaar te kunnen maken in
wat het volk belangrijk vindt.

Zou tien procent van de belasting, bedeeld kunnen worden aan een vrij te kiezen doel,
met als voorwaarde dat het een stichting is die een doel in het land dient.
En als voorwaarde dat alle winst wordt geherinvesteerd in het doel.
een stichting die een doel ten goede heeft van het land waarin de belasting wordt geheven.

Als voorbeeld, iemand besteedt zijn tien procent vrijstelling van belasting aan medische zorg van zwaar meervoudig gehandicpate kinderen.
Om hen in een instelling te kunnen laten wonen (ouders hebben vaak niet de middelen om zoiets te bekostigen.)

In een samenleving is vaak een deel van noodzakelijke kosten al reglementair bepaald. Dus een belastingvrijstelling heeft
altijd nog andere voorwaarden of beperkingen.


 

Weldoener

Bedrijven staan wel bekend dat als zij veel winst draaien dat ze investeren in naamsbekendheid door een voetbalelftal te bekostigen.
Bedrijven die bepaalde internationale reclame maken. Of andere bedrijven opkopen.

Een manier voor een bedrijf om als weldoener te functioneren is door een platform te scheppen voor
talent. Talent die geen eigen inkomen kan verkrijgen.

Kunstenaars hebben het vaak moeillijk, de keuze tussen kunst die snel succes boekt,
of een eigen invulling die hun eigen creativiteit inbrengt.

Kunstenaars, je hebt ze van populair en rijk tot arm en buiten de samenleving.

Cultuur met onderdelen als kunst, theather en muziek.
Soms zou het voor hen zo makkelijk zijn om als zij een plaats om te leven vergoed krijgen om zelf
zonder zorgen hun culturele waarde in te brengen, en hun volledig potentieel in ontwerp of uitvoering kunnen leggen.

Weldoeners. Gezocht voor culturele investering. Zonder rente, zonder direct profijt.
Maar een goede bijdrage voor een lange tijd.

Immers hoeveel zijn er als rembrandt, maar geen mogelijkheid hebben om te schilderen.
Immers hoeveel zijn er als mozart, maar vanwege de pressie om inkomen te hebben niet toekomen aan die laatste stap,
Om hun gehoorde symfonien op papier te zetten.

Weldoeners die een platform creeren om cultuur en kunst in waarde te laten toenemen.
Weldoeners die in hun rijkdom, zich bijna schuldig voelen over wat zij hebben en anderen niet.
Voor Weldoeners een manier om eerlijk om te gaan met hun vermogen.


 

Decreet van de keizer

Tweeduizend jaar geleden had je keizers van het romeinse rijk.
Een keizer die zijn maatschappelijke orde tot in de verre omtrek vorm gaf.

Een keizer die bekend stond als hoofd van de samenleving.
En elke keizer, koning heeft zijn gunsten.

Aan het volk, aan zijn familie, aan bevriende staatshoofden.
Soms is de populariteit van een bestuurder niet zo hoog,
Dan is het zoeken naar instrumenten om die te behouden of te verhogen.

Een keizer, staat bekend dat hij een groot vermogen heeft.
Gebouwen, kunst, sieraden en invloed.

Een manier voor een keizer om zijn populariteit te vergroten is
op de feestdag, die hij bepaalt in een jaar. terugkerend elk jaar.
Een aantal mensen, de schulden kwijt te schelden of vrij te kopen.

Als hij een keuze maakt van tweehonderd van de bevolking(die zich bijvoorbeeld hebben gemeld met een schuld)
en hen de schuld vergoedt. Zonder dat zij een tegenprestatie verplicht zijn.

Hierdoor zijn die mensen weer met een schone lei.
Deze mensen zullen hun blijdschap natuurlijk in hun omgeving uitdragen.
Waardoor de emotionele invloed van een bestuurder positiever wordt.

Een keizer heeft natuurlijk zelf de keuze of hij zo’n instrument gebruikt.


 

Besteding van surplus

Ieder mens heeft een plaats in de wereld,
sommigen hebben een mooi huis, anderen een hutje.
Sommigen werken en zijn er blij mee,
maar anderen hebben niks en kunnen niks.

In landen zoals het rijke westen heb je een tweedeling,
van rijk naar arm, van geschoold naar minder geschoold.

Landen proberen door regelgeving de orde in een land te bewaren.
Orde op gebied van de vrijheid om het leven vorm te geven.
en een veilige plaats te hebben.

Veel landen, vooral in armoedige gebieden, hebben moeite
om er te zijn voor het volk.

Een minimaal deel van de bevolking is rijk, en heeft rijkdom.
Meer dan nodig is om riant te leven.

Een manier om daarmee om te gaan.
Om toch een goede bijdrage te hebben aan de samenleving.
Zonder dat geld zonder bedoeling verdwijnt is.

Een manier om voedsel laagdrempelig te verschaffen.
Door in grote steden, of waar men wil, een soort eethuis te starten.
Waarbij eten, een maaltijd die wel gezond is, gratis of tegen kleine prijs aan te bieden.

Zonder dat een inkomenscheck, of andere formulieren moeten worden ingediend.
Een eethuis, dat er is, zonder voorwaarde voor iedereen.

Zowel zwerfers kunnen er eten, mensen die het niet breed hebben.
En ook mensen die wel scholing hebben gehad en een baan hebben die meer in contact wil komen.
Met de andere kant van de samenleving.

Door met dit initiatief te starten in gegoede landen,
en daarna dit initiatief ook in minder bedeelde landen te brengen.
Komt er een wereldwijde vorm om mensen voedsel te geven.
Zonder risico dat erop neergekeken wordt. Immers niet alleen in armoedige gebieden heeft het grond,
OOk in gebieden met meer welvaart.

Als mensen hun surplus hieraan besteden verkrijg je het idee van een macdonalds, starbucks,
Maar dan een liefdadigheids initiatief.
Wereldwijd, Iedereen gezond eten. Of mogelijkheid tot gezond eten.
Wereldwijd, gefinancierd door hen die rijkdom bezitten en een goede besteding zoeken.

Dit initiatief is er voor de mensen en niet voor de winst.
Dit initiatief is er voor de toekomst van ons menselijk ras.
Dit initiatief is er om de zon overal te laten schijnen.


 

Defensie Fonds

van oudsher bestaat de vorm oorlog om conflicten uit te vechten.
Het ene gebied tegen het andere.
Vroeger van stad tegen stad of dorp tegen dorp,
en zoals in het romeinse rijk, grondanexatie van hele gebieden.
In de loop der tijd heeft elk land een militaire macht.
Ten einde zich te kunnen verdedigen tegen mogelijke vijanden.

Als je deze wijze van oorlog voeren vergelijkt met enkele honderden jaren geleden,
Huurlingen werden door landen ingehuurd om te vechten.
Soldij als prijs om een land te verdedigen.

Als een land veel oorlog kent, is het goedkoper om een eigen defensieve macht te hebben.
Investeren in training, materieel en menskracht.

Als veel landen dit doen, krijg je een grote kostenpost wereldwijd die de bevolking moet bekostigen.

Als we nar een andere sector kijken, die van rechtspraak dan zie je dat
criminaliteit bestraft wordt, voor een rechter komt, en de dader zich mag verdedigen
door een advocaat.

In deze tijd is daar ook een oplossing voor. de rechtsbijstandverzekering.
Voor enkele tientjes per maand of meer kan je een verzekering nemen, die
de kosten van een advocaat en een proces vergoedt.

Een rechtsbijstand verzekering is alleen voor gevallen waarbij schuld niet vooraf geanticipeerd is.
Betekent met zo’n verzekering kan je niet alleman aanklagen om daar profijt van te hebben.

Conflicten over arbeid, woning en dergelijke worden dan door de verzekering vergoedt.
In de rechtszaal en de advocaat.

Als we deze vorm van inmenging verplaatsen naar landsconflicten.
Zou een land een militaire bijstandverzekering kunnen nemen.

Een bedrag per jaar dat recht geeft op bijstand als er oorlog dreigt.
Als een buurland de oorlog verklaart,
Dat de landsleiding een telefoontje pleegt naar de bijstand en verdediging regelt.

Een organisatie die de defensie-bijstand mogelijk maakt,
zou dan een militaire macht kunnen opbouwen met de inbreng van alle landen die zo’n bijstand verzekering nemen.

Als tien landen betalen voor mogelijk defensieve bijstand,
Zou dat veel voordeliger zijn dan dat al die landen zelf een militaire macht moeten onderhouden en opbouwen.

Dit is slechts een mogelijke manier voor landen om kosten uit te sparen.
Geld dat naar onderwijs of medische zorg kan gaan.


 

vermogens-instrument

In deze tijd, en ook langer geleden hebben wij een maatschappelijk samenstelling die arm en rijk van elkaar scheidt.
Een maatschappij waarbij rijken voordeel hebben. Veel bezittingen, Veel luxe, gemak en gerief.

Soms is het voor iemand die aan de bovenkant van de maatschappij staat niet makkelijk om te beseffen dat velen
ernstig tekort hebben in het leven. Een voorbeeld als je kijkt naar derde wereld landen.
Waar ze in tentenkampen wonen en smerig water drinken.

Een rijk persoon, die soms op zoek gaat naar een manier die wat eerlijker is in de wereld.
Een manier om niet meer rijk te zijn en ook niet het geld oppotten zonder dat het een doel dient.

Voor een rijk persoon is het soms ongewenst om al het geld, alle bezittingen weg te doen,
ten einde gelijkheid in de wereld te bevorderen.

Rijkdom, soms uitgedrukt in geld,
Rijkdom, soms uitgedrukt in sieraden,
Rijkdom, soms uitgedrukt in landerijen.

Voor rijke mensen, als zij willen bijdragen aan een betere samenleving.
Kunnen zij zorgen dat geld, hetzij als lening, schenking, investering ten goede komt aan internationale organisaties.
Bijvoorbeeld elektriciteitsmaatschappijen, technische bedrijven, woongebieden met bebouwing, met redelijke huuprijzen en ziekenhuizen
Maar voor hun een oogmerk op het bijdragen aan wereldwijde maatschappelijke voortgang.

De manier waarop dit instrument ten goede komt is als zij investeren, zij geen rente verlangen, en als zij investeren
geen deadline van profijt.

Door geen rente of dividend te vragen, komt het doelbedrijf in een situatie waarbij ze ook niet direct winstgevend hoeft te zijn,
Een onderwerp dat belangrijk is in vooral bedrijven die geen meerderheidsbelang heeft in een thema. (thema’s binnen de arbeid en consumentensfeer)

Door geen deadline van terugbetaling te handhaven kunnen die bedrijven, meer moeite doen om de markt op een laagdrempelige manier te benaderen.
Een manier om meer arbeidsuren te investeren en indirecte vormen van arbeid te bevorderen.

Dit instrument is op een manier te gebruiken die de investeerder de veiligheid geeft dat de rijkdom nog van hem is.
Dat er geen persbekendheid is waarbij zijn rijkdom een andere duiding krijgt.

Dit instrument vergroot ook de maatschappelijke bijdrage van rijk aan arm.
Zonder dat rijkdom wordt opgegeven om een lage positie in te nemen.


 

Mensheid zicht op familie

Op aarde, alle mensen hebben dezelfde lichamelijke kwaliteiten.
Zoals twee armen, twee benen, twee ogen. een mond.

Zo stel ik mij voor,
Ergens ver weg. de ruimte doorreizend.
Een volk dat als doel heeft de volkeren te helpen.

Door hun eigen kwaliteiten, waarbij sommigen overeen komen met ons.
Waarbij sommige uniek zijn voor hen.

Zij reizen door de ruimte en proberen de ergste invloeden te verkleinen.
Invloeden die tegen de menselijkheid zijn.
Invloeden die door intelligente levensvormen worden veroordeeld.

Zij reizen en zijn voor ons ongezien.
Zij communiceren door beeldspraak te gebruiken.
Zo kan een symbool gebruikt worden van een hoofd waarin de pijnappelklier, extra ontwikkeld is,
en een verbinding heeft met een derde oog.

Een derde oog die bij mensen, een soort gevoelsverbondenheid schept.
Een verbinding waarbij de ene, weet wat de andere voelt, en mee voelt.

Het derde oog, dat troost kan uitstralen.
Het derde oog, dat een kind een andere manier van reageren kan leren.
Het derde oog, die een president voorkomt dat hij oorlog begint.
Het derde oog, dat wijsheid brengt.

Deze andere soort wezens, die via symbolen communiceert.
Ze reizen door de ruimte, en wisselen gevoelens uit.
Gevoelens over nieuwe ontwikkelingen binnen de plaatsen waar zij komen.
Gevoelens om menswaardige wetten in te voeren, ook als wij tegen de winstgedachte ingaan.

Moge die wezens, die familie,
Helpen waar zij willen,
Steunen waar zij goed achten,
Hun straling er laten zijn voor de goedheid van het universum.

De familie.
De kans tot leven voor vele beschavingen.
De mogelijkheid van welvaart.


 

Mensheid diversiteit

Als mensheid, op aarde, leven wij in een samenleving.
Met landen, naties, volkeren, talen en kleuren.

Mensheid die onderlinge conflicten heeft.
Mensheid met rijke en arme gebieden.
Mensheid met veel en weinig natuur.

Mensheid die wetenschap beoefent,
en die ongeschoold de tijd verdrijft.

De onderlinge onbegrip heeft als oorzaak de geest.
Ieder mens heeft een geest en alleen bij nauwgezette meditatie is die te overwinnen.

De geest die in ieder mens een andere vorm heeft.
Gedachten over verscheidene onderwerpen,
Gedachten met andere doelen, andere redenen.

Zo zien we over de hele aarde,
elke volk, elke taal, een andere voorgestelde kleur van onderwerp, taal, visualiteit.
Als een schilderij die van bovenaf de redenen weergeeft van oorlog, conflict, bevoordeling.
En de afwezigheid van streven naar voorspoed.
en de aanwezigheid om geweld als middel te zien tot een toekomst.

Een schilderij van miljoenen kleuren.
Met landen die blauw, groen of geel kleuren van de thema’s binnen het denken.

Dit is wat onze aarde lijkt als wij alle geestesinhouden over de aarde uitgedrukt zien in thema’s en kleuren.

Maar ergens in het universum.
Zo kunnen wij voorstellen als de afstand tussen europa en amerika hebben zij een ontwikkeling doorgemaakt.
Ze hebben zich afgevraagd waardoor de conflicten en het onbegrip onstond.
Ze hebben de geestes-standpunten gezien en zijn op zoek gegaan naar de oorsprong.

Ze hebben de aanwezigheid van geesten gezien,
ieder wezen een andere gedachte. ieder mens een andere wijze van denken.

Ze hebben een door ons onkenbare manier uitgevonden om die totale geestes-sfeer om te buigen in een
landbrede, omvattende geest.
Ieder die connectie maakt met die geest. verliest zijn eigen kleine geest, zijn eigen kleine denken.
Waardoor dat volk weer het geluk vond, weer verlost was van lijden.

Bij een gelijkenis. Zo zouden wij donker haar hebben en bruine ogen.
En hebben zij blond haar. En is door hun verbinding met die grote landsgeest hun ogen met een sterke blauwe kleur te zien.

En vanwege hun verbinding, hebben zij geen oncontroleerbare uitwassen meer.
Geen criminaliteit meer, geen onbegrip. geduld om zaken op te lossen.

een volk, een geest, een doel, een toegang tot welvaart voor iedereen.

 


 

Risicoverlagend bestuur

In deze tijd met bestuurders van landen die hun eigen eer zoeken,
en niet zo geinteresseerd zijn in het leven van burgers.

Bijvoorbeeld om vermogende bedrijven verlaging van belasting te gunnen,
Om hulp aan armoedigen, kleiner te maken of af te schaffen.
Om gezondheid niet langer te steunen. Door medische zorg duurder te maken.

Tal van manieren om een land te besturen met andere redenen of intenties dan ten goede van de burger.

Maar een aantal eenduidige stelregels die door iedere bestuurder kunnen worden
gezien in hun eigen bestuur.

Geef je burgers geen toegang tot inkomen, hetzij werk, hetzij vergoed, hetzij verkregen.
Dan gaan ze op zoek naar manieren die buiten de wet liggen.
Manieren zoals in de criminaliteit, Handel of zwart.

Geef je burgers geen toegang tot onderwijs,
Dan zal de burger ongeschoold protest maken,
waardoor een klimaat van ontevredenheid wordt gecreerd.

Geef je burgers geen laagdrempelige toegang tot medische zorg,
Dan verkleint de beroepsbevolking omdat ze voor naasten moeten zorgen.

Investeer je in militaire organisaties, dan zal de roep om
oorlog of vergroting van gebied hoorbaar worden.
Immers tweeledig, aanbod schept vraag.

Geef je burgers geen toegang tot consumentenprodukten,
Dan verminder je het levenskwaliteit van burgers,
en zullen ze verhuizen of vertrekken.

Deze risico’s zijn af te dichten met landelijke regelgeving.
Risico’s die eenvoudig afgedicht zorgen voor welvaart.


 

Doel naar Intentie

Als menselijk ras hebben wij een ontwikkeling.
Een manier van handelen die in onze genen zit.

Een manier van handelen die in de vroege jeugd al geleerd is.
Van primaire handelingen zoals voedsel zoeken, beschutting, en vriendschap.
Naar secundaire handelingen zoals taalbeheersing, symbool vorming en culturele waardebepaling.
En tertiare handelingen die meer indirect zijn, en vertaald naar andere vormen van handeling.

Als mens leven wij door ons een doel te stellen en die te proberen behalen.
In de jeugd is scholing belangrijk en kan een goed studieresultaat een doel zijn.
In de jeugd is spelen belangrijk en is een bepaald spel kunnen spelen of volmaken een doel.

Als jongvolwassene zijn er ook doelen zoals studieresultaat, vriendschap, of stoer of aantrekkelijk zijn.
Als volwassene is een gezin bijvoorbeeld een doel. Of een bijdrage aan een maatschappelijke invloed.

Als bejaarde zijn kleinkinderen soms een doel, of leeft men toe naar het einde.

Als mens is het dus een normale zaak om van doel naar doel te leven,
waarbij het behalen ervan een prestatie vraagt.
Als een doel niet kan worden behaalt, door schade of verbod,
dan wordt een nieuw doel gekozen.

Als een doel wel wordt behaalt dan is een volgend doel al in zicht.

Als mensheid hebben wij een spirituele ontwikkeling. Van een ras met mensapen die primaat zijn.
Tot een ras die communiceert, communicatie zichtbaar maakt en bewaard.
En een ras dat voorwerpen kan maken en gebruiken om het leven te verbeteren.

Maar als spirituele ontwikkeling zijn wij aan een leerproces bezig.
In het kort gezegd.
Met de normale gewoonte om van doel tot doel te leven. en doelen te bepalen,
Moeten wij, of mogen wij, naar een levenshouding die van intentie leeft.

Als mensen een doel behalen, hebben zij even rust. Maar onmiddelijk volgt er weer onvrede en het bepalen van een nieuw doel.
Als wij switchen naar intentiebepaald leven,
Dan hebben wij geen doel, maar hebben wij als houding een intentie.
Een intentie kan in elke tijd, op elke manier, in elke samenleving een manier zijn om het leven vorm te geven.

Intentie, bijvoorbeeld technologie. Dan is experimenteren, uitzoeken, analyseren.
Een intentie om te ontdekken.
Een andere intentie, helpen, of verzorgen.
Dan is het een medische situatie om daarin bezig te zijn.

Het intentie model.
Van doelmatig en doeltreffend,
Naar handelend, ervaqingsgericht naar bereidheid en zichtvergrotend.


 

Goud

In een ver verleden was er een koninkrijk dat net als ons van hele geavanceerde technologie gebruik maakte.
Met techniek zoals computers, zoals machines.
Maar dan gebaseerd op carbon in plaats van silicaat.

Een computer was ter grootte van een wijsvinger en kon projecteren van een afstand van twee meter in een pupil van het oog.
Een computer kon berekeningen maken en virtueel onderwijs geven.

Een computer met een gevirtualiseerde persoon die niet reageerde op directe verwoording maar door middel van intentioneel reactieschema’s werkte.

Zo was het mogelijk om op allerlei vragen toch adequaat antwoord te geven of krijgen.
En was leren ook een manier die anders verliep dan wij met kunstmatige intelligentie kunnen.

In die tijd was er een speciale materie die zorgde voor de kern van computing en de kern van robotics.

Die materie, werd bij de val van die beschaving bestraft door een tijd van low profile civilisation.
Dat betekent dat die stof niet meer mocht gebruikt worden voor computers, robots of andere technologien.

Die stof werd door een beschaving die controleerde of rasoverschrijdende technieken beheerst.
Ze observeerden dat die stof daar niet voor gebruikt werd.

En zolang die stof nog gebruikt kon worden omdat de techniek ervoor nog bekend was werd er elke generatie een leidende persoon geneutraliseerd.
Dat betekent dat bijvoorbeeld een keizer of president werd afgezet zodat het gebruik van die techniek ook niet kon worden her-geinitialiseerd.

Die stof, zo willen veel mensen misschien weten is de stof goud.
Een materie die bij die oude beschaving niet van de aarde kwam, maar van een hemelobject.
Een stof en materie die door ons, als wij toegang zouden hebben tot die technologie, het zouden uitvinden.
Weer kan worden toegepast.

Maar de reden waarom we toentertijd bestraft zijn is nog niet bekend.
Goud. Een stof die schittert in horlogens en kettingen.
Een stof die soms computers opluistert.

Een stof die onvermoede kansen biedt.
In een toekomst die nog komt.


 

Maatschappelijke gewoonte

We zien in de huidige tijd dat roken en het gebruik van tabak wordt gereguleerd en langzaam verboden.
Op openbare plaatsen, cafe’s ziekenhuizen is het alleen in een bepaalde locatie toegestaan.

Op pakjes sigaretten staat dat het grote schade aan je lichaam aanricht tijdens het gebruik.
Gebruik van jaren lang, die onherstelbaar schade aanricht.

Vroeger, enkele tientallen jaren geleden was het gewoonte om een schaaltje sigaretten op tafel te zetten.
Of was het gewoon een kadootje te geven, sigaren enzovoort.

Dit is natuurlijk een maatschappelijke bewustwording van schadelijke zaken op het lichaam.
Als je toentertijd zou hebben gevraagd denk je dat ze ooit worden verboden, of beperkt,
dan zouden ze je onzinnig verklaren.

Over enkele tientallen jaren, is er meer dat verboden wordt.
Lichamelijk schadelijke zaken.

Ik noem er een: Alcohol.
Nu is het gewoonte om in het cafe een rondje te geven,
Om bij verjaardagen de fles open te trekken.
Om s’avonds een borreltje te gebruiken.
Of voor sommigen die meer nodig hebben om het leven te kunnen leven.

Over enkele tientallen jaren, staat op elke fles, je lever lijdt schade.
staat op elke fles, een medische vergoeding voor behandeling van schade een
extra Taks op alcohol.

Hoe zal de toekomst zijn.
Hoe willen wij dat onze nazaten leven.
Welke keuzes willen wij mogelijk maken voor hen.

Alcohol.
Een middel dat korte termijn een goed reactie geeft.
Maar die over langere tijd, lichamelijke schade en pijn geeft.
Die niet in korte tijd is te herstellen.


 

Geest en brein

De geest is een instrument wat velen hebben vanaf een bepaalde leeftijd in de jeugd.
Veel leren de functies ervan in de jongheid, zoals dromen, herinneren, bedenken en voorstellen.

Als een middel om te kunnen anticiperen op de toekomst,
waarmee de toekomst als een beeld of verhaal door de geest gaat.

Waarbij motivaties, mogelijkheden, plannen allemaal een vorm hebben in de geest.
De geest die het denkraam is, en op zijn scherm alles tevoren brengt.

De geest als een computer, die als chemische eenheid in de hersenen de functie geeft.
Een functie die het leven als een instrument gebruikt voor zijn eigen doelen.
doelen die in de geest als plannen naar voren komen.

Er zijn natuurlijk succes stories van verlichte mensen zoals eckhart tolle en anderen.

Mijn visie is dat de geest een computer is, heel klein, enkele milimeters.
Die op drie jarige leeftijd koppelt aan een menselijk lichaam.
En vanaf dat punt herinneringen schenkt aan die leeftijd, en de tijd van het leven dat volgt.

Ieder mens krijgt die computer in zijn hersenen.
Alleen de zwakheid is dat het denken, het denkraam, zijn werking stopt als een
menselijk lichaam op het punt van de dood staat.
Als het lichaam voorziet dat de dood onafwendbaar is, dan verlaat de geest, het computer dat lichaam.

Er was een vrouw in amerika die beschreef hoe haar hersenhelft uitviel en ze ineens geen denkstemmetje meer had.
Op dat moment leek voor die vrouw haar dood onafwendbaar, stopte haar geest, en moest zij proberen te leven.
Dat haar volgens haar belevenis lukte.

De geest is dus een minicomputer die bij gezonde mensen zijn werking doet.
Ziet de geest in het lichaam een onafwendbare dood, koppelt het zich los en verlaat het.

In principe zouden mensen dus verlost kunnen worden van hun denken, hun geest,
door in het lichaam een fatale ziekte of ongeluk te imiteren.
Een ziekte is minder ingrijpend en zou geen permanente schade hoeven op te leveren.

Dit vereist een wetenschappelijk onderzoek wil het effectief kunnen zijn.


 

Taal en vorm

Enkele duizenden jaren geleden, de wereld als een beschaving die ten onder was gegaan aan natuurlijke rampen.
Stond op uit een tijd van voor de rampen met een hoogtechnologische samenleving.

Door de rampen gingen de wetenschappen verloren, echter alleen de taal bleef bestaan als communicatiemiddel.

Talen uit die tijd waren grondvormen van de dialecten die wij vandaag spreken en schrijven.
Taal had een vorm die soms hoogwaardig was, soms gebaseerd op klank,
soms alleen een weergave van beeld en verbeelding.

China had een taal die gebaseerd was op de schematisch weergave van zichtbare vormen,
Landen die latijn of een arabisch schrift kenden hadden een klank gebaseerde vorm.
Andere talen die de rampen overleefd hadden zijn bijvoorbeeld sanskrit of hebreeuws.

Alle landen die dezelfde taal kenden, werden landen met een verbond en verenigden zich later
onder een nieuwe naam. Doordat ze groter waren konden ze via oorlog hun gebied vergroten
en hun samenleving een vorm en samenstelling geven om zoveel mogelijk welvarend te zijn.

China had een taal, en werd verenigd door de overeenkomst in taal, uiterlijk en cultuur.
Zo ook scandinavische landen, door een taal, door een cultuur en door de religie, de volksgoden
werden zij verenigd.

Talen zij de oudste vorm om landen een samenstelling te geven en een land te betitelen onder een naam
en onder een volk.

Na de rampspoed bleven enkele talen over, die als van nature een volk en een land onder een taal vormden.
Later toen talen zich verspreiden via handel, en dialecten ontstonden werd ook de samenstelling van landen
veel meer divers. Door dialectvorming kennen wij vandaag de dag het verschil tussen belgie en nederland,
tussen spanje en italie.
Een zicht op taal. Geeft een zicht op de oorsprong.


 

Akythera, mechanisme of computer

De meeste mensen denken bij een computer aan een electronisch systeem.
Waarbij alles op het scherm interactief reageert met instrumenten die input bepalen.

Een toetsenbord en muis die op het scherm informatie oproept.
Informatie die volgens de wetenschap, een gunstige werking heeft.
De dokter vind de juiste medicatie op het scherm,
de economoom ziet of de toekomst op financieel gebied rooskleurig is.

Een website die informatie weergeeft voor alle geinteresseerden dichtbij en ver weg.

Maar een computer heeft ook een geschiedenis.
Zo was en dertig jaar geleden alleen nog de pons machine die eenvoudige berekeningen kon maken.
Twintig jaar geleden was er de doscomputer die single task en monochroom werkte.

De computer van tweeduizend jaar geleden, toen er nog geen elektrische functionaliteit was.
De computer van tweeduizend jaar geleden, toen een beeldscherm geen aparte functie was.

De begint tijd van mechanisch instrumentarium ligt volgens de archeologische theorie enkele duizenden jaren ervoor.
Maar van wege de houdbaarheid van wat toen bestond en waarde had is het meeste door de tijd vernield.

Het mechanisme van akythera is een van de zeldzame vondsten uit die tijd.

Om de werking te doorgronden heb je een wiskundige visie nodig,
en een kleine blik op de functies die zij ermee vervulden.

In die tijd was astrologie heel belangrijk,
de sterren bepaalden of iemand een gunstige geboorte had.
De sterren gaven aan of een koninkrijk oorlog moest beginnen of handel.

Een akytherisch instrument werd dus gebruikt voor de sterren.
De sterren in verscheiden constellaties.

Dus het instrument werd gebruikt voor astronomische en astrologische doeleinden.
Astronomisch is de simpelste vorm, de datum, de maanstand, het weeknummer.
(Vooraf gezegd dat ze data op dezelfde manier als wij nummers toewezen)

Om een dag in een jaar te meten, heb je verscheidene systemen.
De zowel de maandnummer als de dag in de maand nummer.
Waarbij je dus een verhouding hebt van 12 tegen 30.
Een andere manier is, het weeknummer en de dag in de week nummer.
dat is 50 tegen 7.

Als je die in een systeem inbrengt heb je dus twee tandwielen met.
12 tegen 30 tanden, en 50 tegen 7 tanden.
Op die manier kan je een eenvoudig mechanisme creeren die zonder bijzonderheden en op simple wijze een functie heeft.
de dag in het jaar.

Als je dit systeem hebt om een dag in het jaar te bepalen kan je extra functies bepalen.
Als je bijvoorbeeld een evenement die drie keer in vijf jaar voorkomt wilt meten heb je
eerst de verhouding nodig tussen, het aantal keer dat het voorkomt.
De verhouding met de kleinste grootte die de regelmaat bepaald.

Als je die gegevens weet kan je met een of meerdere tandwielen bepalen wanneer het plaatsvind.

Door tandwielen op te nemen die alleen bij een bepaald getal een ander tandwiel doet draaien kan
je eenvoudige gebeurtenissen een nummer en plaats geven.
Om tandwielen deze functie te geven, kan je meerdere lagen gebruiken.
een tandwiel die een verticale tand heeft bij een bepaald getal, zal alleen bij dat getal een draai in het andere geven.

Als je twee tandwielen hebt van 10 tanden,
en een derde van vijf tanden. en die van vijf op de vierde een verticale tand.
als de ene tandwiel van 10 tanden draait, zal het die van vijf twee keer laten draaien,
waarbij de vijf een keer in de vijf de andere wiel van 10 draait.

Een verhouding waarmee je dus een getal kan laten bepalen op een eenvoudige en
herhaalbare manier.

Het mechanisme van akythera is op deze manier de eerste vondst van de wetenschap van computers van deze tijd.


 

Lichtsnelheid

Voor ons als mens, is de lichtsnelheid de hoogste vorm van observatie.
Alleen door indirecrte instrumenten te gebruiken kunnen wij erboven uit stijgen.
Zoals klein leven door de microscoop zichtbaar wordt.
Zoals elektriciteit werkzaam is zonder dat wij elke electron zien vliegen.
De lichtsnelheid is meetbaar, manipuleerbaar Maar niet in directe betekenis.
Als licht een frequentie heeft. Zal een object dat met de lichtsnelheid reist.

Voor een bepaalde tijd onzichtbaar zijn, immers omdat de golven na elkaar op dezelfde afstand vertrekken en samen aankomen waardoor het object lijkt stil te staan.
Misschien zelfs dat als een object met de lichtsnelheid reist,
een fotonenontploffing aanduidt dat het met snelheid reist.
Een object dat met lichtsnelheid reist zal altijd dezelfde kleurtoon uitstralen.
ten opzichte van all observatoren die eromheen zijn.
Zowel voor als achter met een andere kleurtoon afhankelijk van of het dichter bij of verderaf beweegt.

Dit is een wetenschappelijk inzicht dat door verscheidene wetenschappers is waargenomen.

als licht nodig is om licht te laten verschijnen.
Een object dat alleen zichtbaar kan zijn als fotonen ervan afgolven.
Dan zou een object niet meer zichtbaar zijn als de buitenkant van het object niet meer wordt geraakt
door lichtdeeltjes die het oppervlak zichtbaar maken.

zoals een televisie alleen beeld geeft als er licht op de matrix valt.
Een object geeft alleen kleur en vorm als het geraakt wordt door een onbekende energievariant.
Pas als het object is geraakt door die energie, worden er fotonen gevormd die het oppervlak zichtbaar maken.
fotonen die van het object af schijnen en de observatoren raken.

Als een object met een zekere snelheid reist, zal de energievariant geen tijd hebben het object te raken.
Dat betekent dat het object onzichtbaar is.
Niet geraakt door de energievariant, geen fotonen die gecreerd worden, dus geen zichtbaarheid bij observatoren.

De energievariant zal zelf minimaal met de snelheid van het licht moeten reizen.
Als die energievariant een bruikbaar instrument wordt kunnen we gedeeltelijk onzichtbaar worden.
En vermoedelijk ook door het universum reizen zonder dat bekend wordt waar wij zijn of wanneer wij ergens zijn.


 

Zilver Getal – De verhouding

Het Zilver getal. In de architectuur, in de muziek, in de kunst.
Overal waar de schoonheid een verwondering oproept in de waarnemer.
Daar is dit getal verwerkt in de materialen die gebruikt zijn.
Dit getal als basis van het ontwerp.

http://centigrid.com/basnu/wp-content/uploads/2017/06/zilvergetal-188x300.png


 

Belasting-gelden

De wijze waarop de overheids-financien zijn ge-organiseerd is door een democratisch besluit over welke thema’s bekostiging nodig hebben.
De tweede kamer en het kabinet maken een begroting. Over welke thema’s binnen de overheid middelen krijgen om door te kunnen.

Een nieuw systeem is dat elke inwoner van een land krijgt drie punten.
Drie punten die aan een vooraf gestelde lijst met alle overheidsdiensten toebedeelt kan worden.
Het totale aantal punten van alle burgers bij elkaar vormt de hoogte van 60 procent van de inkomens-budget van opgetelde belasting inningen.

Alle overheids diensten die op de lijst staan, zijn voor burgers vrij om hun punten aan te bedelen.
van 1 tot 3 punten op elke dienst van hun keuze.

De overheid wordt hierdoor alleen gesubsidieerd waarbij de burgers de betekenis ervan zien.
Overheids diensten die door de burgers niet belangrijk worden gevonden zullen dus ook minder budget krijgen.

Een nieuwe manier om belasting een doel te geven.


 

Seti – project

Een aantal jaren geleden was het in de wetenschap een idee om een radiologische boodschap de ruimte in te sturen.
In een bit-afbeelding werden de belangrijkste eigenschappen van onze menselijke soort door gegeven.
Hoe de mens eruit zag, welke technologien, en de radio overgang.

Op websites, randwetenschappelijk hebben ze een bewijs door een graancirkel dat dat bericht in de ruimte was aangekomen bij een
soort wezens die intelligent genoeg waren om het te begrijpen.

In hun antwoord stond de wijze van wezensoort dat in tegenstelling tot ons die van water en carbon gemaakt zijn,
zij van siliconen gemaakt zijn.

als we dieper naar die boodschap kijken hebben ze ons een antwoord gestuurd die in het verlengde van de wetenschap ligt.
Hun grondmateriaal voor hun wezenssoort, van siliconen of silicaat is waar onze computers door gevormd worden.

Zij zijn dus gemaakt van dezelfde stof als waar onze computers van gemaakt zijn.

Een antwoord? Of een manier om aan te sluiten bij wat bij ons bekend is.

(een bewijs van dit artikel is niet wetenschappelijk geleverd)


 

waarheid

Geluid raakt het oor
Vorm raakt het oog
Waarheid raakt het gevoel
Wijsheid raakt het bewustzijn.

Moge geluid kalmte schenken aan de luisteraar
Moge vorm zekerheid schenken aan de ziener
Moge waarheid leiden tot goedheid in de mens
Moge wijsheid het bewustzijn geluk schenken.

Als gewaarzijn en bewustzijn gelijk zijn, wat is de mens.
Als gevoel en gedachte beiden in de mens plaatsvinden, wat is de leidraad.
Als waarheid en wijsheid gelijk zijn, waardoor wordt dan de mens gekenmerkt.

Als gebed een vorm is om goedheid te vinden.
als meditatie een vorm is om de werkelijkheid waarde te geven.

Als de weg van het leven recht is, hoe rechtvaardig is men.
Als de weg van het leven licht is, hoe gelukkig is men dan.
Als de weg van het leven gezondheid en geluk schenkt, hoe weldadig is men dan.

Moge ieder wezen, komen tot goedheid.
Moge ieder wezen, geluk verkrijgen in het leven.
Moge ieder wezen, het geluk en goedheid delen met anderen.

Een wereld vol geluk is meer waard dan een wereld vol goud.
Een wereld vol goedheid is meer waard dan een wereld van zilver.
Een wereld vol bewustzijn is meer waard dan een wereld vol wijsheid.

Maar geluk, goedheid en wijsheid zijn allen nodig voor een wereld vol bewustzijn.
Bewustzijn kent gevoel, ervaring.
Bewustzijn kent vooruitgang, ontwikkeling en groei.

Bewustzijn, een woord dat vele betekenissen heeft.
Een betekenis is het zien van wat men voelt, denkt, aanwezig is.
Een betekenis is het ervaren van gedachte, gevoel, lichaam.

Bewustzijn. Licht komt tot Licht.
Bewustzijn. Geluid komt tot Geluid.
Bewustzijn. Doel kent Doel.
Bewustzijn. Leven kent Leven.

Bewustzijn, erkent leven en bestaan.
Bewustzijn, herkent mens en vriend.
Bewustzijn, handelt met belang en daad.
Bewustzijn, zonder eigen belang het hoogste, zonder eigen doel, groeit wat groeit.
Bewustzijn, zonder eigen baat, onbaatzuchtig.
Bewustzijn, Geen eigen doel, bereikt het universele doel.
Bewsutzijn, Geen daden voor eigen gewin, werkt voor het collectieve geheel.


 

Verhaal en geluid

Een willekeurige roman uit de bibliotheek heeft een verhaal waarbij hoofdpersonen een bepaalde reeks aan gebeurtenissen meemaken.
Een verhaal waarbij de reactie van de hoofpersoon de grote lijn is en een aantal andere mensen of wezens interageren.

Een verhaal bestaat uit woorden die als kralen aan een ketting zijn geweven, en door de afwisseling van betekenis een periode uit het leven van de hoofdpersoon scheppen
waarbij de lezer zich inleeft in het verhaal.

Als woorden een betekenis hebben, per woord en in gebruik met andere woorden.
Een verhaal dat spannend is om te lezen, of gevoelens opwekt,
Maar ook bij serieuze lectuur waarbij op een documentaire wijze informatie wordt overgebracht.

Zoals woorden in uitspraak herkenbaar zijn, of door vorm van schrijven zijn betekenis verleent.
Zo zijn er ook de thema’s die in muziek zijn betekenis vindt.

Het is makkelijk te begrijpen als een lied of een song de liefde beschrijft dat mensen zich identificeren en
er waarde aan hechten. Maar als muziek of een song boosheid beschrijft en bij de luisteraar opwekt,
dat als de luisteraar zich laat vormen ook een persoonlijkheid krijgt waarin boosheid een bepaalde rol vervult.

Zoals geluid in toonhoogtes een betekenis of werking heeft,
Zoals spraak in vorm en intonatie zijn betekenis krijgt,

Zo is geluid niet alleen de toonhoogte belangrijk,
Zo is spraak niet alleen doe woorduitdrukking belangrijk,

Maar is het zoals bij ieder verhaal, het geheel dat een bepaald inzicht of kennisniveau weergeeft.
Een lied of een muzisch stuk dat betekenis krijgt.

De grotere componisten uit het verleden die beseften dat dit bijdroeg aan het ervaren van schoonheid in muziek.
Mozart, Bach, Beethoven. Musici die een intuitieve kennis hadden van deze belangrijke manier van muzische weergave.

Een niet ondenkbare gedachte;
Een song die het lichaam tot zelfgenezing aanzet.
Een song die resentiment, of boosheid omzet in kalmte.
Een song die de ziel weer moed geeft in het leven.
Een song die soldaten kracht geeft op het slachtveld.
Een song die wijsheid naar boven haalt in een willekeurig mens.
Een song die kinderen gehoorzaamheid of zelfstandigheid leert.

Een song die nog meer kan, of betekenis oplegt dan wat bekend is, of als voorbeeld beschreven.


 

Mensheid en groei

De mensheid, die als mens en individu begon.
Duizenden jaren geleden was het voorspelbaar dat wij op deze manier zouden leven.
Miljoenen jaren geleden was het voorspelbaar om levende wezens te hebben die een ecosysteem zouden vormen,
die als een stabiele waarde van voedsel tot voeding zou zijn.

Dinosaurusen die van mineraallevend tot herbivoor en carnivoor.
Waarbij elk element een eigen rol heeft om het geheel als een equilibrium te zijn.

Toen de mensheid van apen afstamde. Stel dat het de geschiedenis is. Leerden de mensen om niet meer direct doeltreffend te zijn,
maar ook indirect.

Op directe wijze, jaagden mensen, groeven mensen wortels uit, maakte van steen of hout een simpele hut.
Maar op indirecte wijze, verkreeg je een sociaal systeem waar een aantal standaardrollen.
Zoals we die hedendaags nog zien. Van bakker tot arhitect, van politie tot politiek.

Standaardrollen die min of meer vast liggen in het gehele systeem dat door de wezen mens wordt gevormd.

De mensheid die nu op indirecte wijze doeltreffend is, waarbij geld de factor is die van direct tot indirect mogelijk maakt.

Als wij zo zien dat door de tijden heen mensen hun intelligentie meer benutten. Dan zien wij voor de toekomst dat.
Zoals wij nu leven, en de uitvinding geld de grootste factor is die de mensheid gaande houdt wij in de toekomst.
Een hoger concept gaan gebruiken. Zoals geld vandaag de waarde van productie, grondstof en intelligentie bepaalt.
Zo zal in de toekomst er een manier zijn dat meer voldoet aan de rol die geld zou kunnen hebben.

De mensheid die als een rups in een kokon geweven wordt en als mens tot engel wordt.
Immers engelen worden gezien als mensen met vleugels.


 

Telepathie

Veel mensen hebben wel een de gedachte gehad; Wat als telepathie mogelijk is en gedachten van de ene persoon naar de andere toegedacht kan worden.
Ieder mens denkt op verschillende wijze. Maar heeft een beeld of woord taal dat bij uitdrukking in spraak of visuele weergave (computer, schilderij, tekening)
een betekenisvorming die grotendeel door anderen begrepen kan worden.

Door in de jeugd een taal te leren, en onderwijs te volgen krijgt iedereen een manier van denken en uitdrukken die tot een hoog percentage betekenis overdracht geeft.

Denk nu eens in; Een van je gedachten die je naar iemand anders kan sturen.
Een gedachte die een ander opvangt en betekenis probeert te onderscheiden.

Denk nu eens in dat je een abstracte boodschap wil overbrengen. Een abstracte boodschap die verscheidene elementen bevat.
Als die boodschap vergelijkingen bevat. Van familie, jeugd situaties, oorlogsgebeurtenissen.
Beschrijvingen van situaties die nog niet zijn gebeurd of nog niet ge intepreteerd.

Een jeugd situatie voor een ander die jou kent. Zou dus een vergelijking van rollen bevatten.
Zoals een maatschappelijke situatie waarbij een klooster van shaolin monniken jonge kinderen bij landelijke gebieden ‘ontvoert’ en ze een
periode van vorming of training geven.

Ge transscribeerd naar een bekende situatie kan zijn dat een leraar die je vroeger kende,
Op school kinderen lesgaf die op een intensieve en spartaanse manier kinderen opvoedde.
Waarbij al van jongs af aan training met lijfelijke methoden werd gebruikt.

Door het gebruik van vergelijkbare rolbeschrijving kan de belangrijkhied of het belang van een bepaalde situatie, of betekenis een vorm krijgen.

Zo kan je onbekende gebeurtenissen of situaties een beschrijving geven die zowel de personificatie en het belang inhouden.

Telepathie, als je weet wat een ander denkt, wat een ander herinnert, kan je informatie overdragen, communiceren met een rijkheid aan betekenisvorming en symbool overdracht.


 

Zeppelin

In de geschiedenis boeken vinden wij de uitvinding die voor de wereldoorlogen is gedaan.
De zeppelin die als een majesteitelijke luchtvaartuig door de rijken werd gebruikt om
van land naar land te reizen en een comfortabele vlucht te genieten.

De zeppelin die in onbruik raakte omdat het gas waarmee de voortgang werd bestuurd brandbaar was.
Het werd van een comfortabele manier van reizen ineeens een gevaar.

Als ze tijdens de vlucht in brand vlogen was het voor alle inzittenden een einde.

Maar net zoals metaal; ijzer dat kan roesten. en ijzer vermengd met een ander metaal roestvrij wordt.
En zoals lucht op aarde door de aanwezigheid van stikstof ook een stabiele chemishce stof wordt,
Zo is ook de zeppelin door het gebruik van meerdere gazeuse stoffen te gebruiken zonder het risiso
op verbranding of ontploffing.

Dus denk je eens in: Een zeppelin, die met veilige gassen in de lucht wordt gehouden,
Dat als een zeilschip door de atmosfeer glijdt.

Een zeppelin die velen de mogelijkheid biedt om een lange tocht af te leggen,
en te genieten van wat er om heen te zien is.

Een zeppelin. Zoals een luchtballon, maar dan als een schip, dat vaart.


 

Pen en penseel

De middelen om een boodschap te brengen, zijn door de tijden heen verandert;
Van kleitablet, perkament tot papier, en digitaal.

De boodschap die door de tijden heen blijft bestaan heeft een waarde die het moment of de tijd overstijgt.
Een dichter zoals vondel, was niet uniek in het gebruik van een pen, of penseel om zijn gedichten te schrijven.
Maar hij was wel uniek in de boodschap en de betekenis ervan die hij aan het papier toe vertrouwde.

Ook als huizen worden gebouwd of grotere panden, op de aarde worden overal huizen gebouwd met dezelfde middelen.
Maar als we kijken naar kerken, ze blijven langer bestaan dan gebouwen zonder functie voor de toekomst.

De pen in handen van een mens, kan boodschappen vormen,
de een heeft een waarde voor de tijd waarin het wordt geschreven, de ander overstijgt het.
De pen is hetzelfde, het handschrift gelijkt, maar de boodschap geeft betekenis.

De betekenis van pen en penseel ligt niet in de vorm maar de inhoud.
De betekenis van pen en penseel wordt niet gevormd door letters en woorden,
maar wat die woorden en letters betekenen.

Een vondel, Een filosoof, belangrijke boodschappen, zouden kunnen blijven bestaan.