Brons Licht

Inhoudsopgave:

 

Brons Licht 1

Voorwoord

Inhoudsopgave:

Gedicht

Therapie

Wijsheid

De wijsheid van een mensenkind

Een levenswet

Een Geloof

Leven

Levensbewustzijn

Schepper, Verlicht mij in mijn duisterheid

Bewustzijn

Vrijgezel of Relatie

Huwelijk

Rechtsorde en geweld

Kunst

de taal van de Schepper

Aliens

Ethische normen

De Geest

Dakloosheid

Technologie

Het Celibaat

Verjaardag

Wijze van Leven

Vader, Moeder en Kind

Hartelijk bidden

fata morgana

Mijn genot

God is dood

Rouw

De Naam

Geluk & Leed

movies and acting

Listening music

The birthright someone would wish for his or her children.

The Body

De Weg naar Goede daden

Geloof

Geluk

Gebeden

Het moment, de wil

De toestemming

Engelen

Inspiratie

nederigheid

mystiek

Techniek

Jezus Christus

God

De overledenen, Ruste hun Ziel in Zachte Vrede.

Eerbied voor roeping in beroep.

De hemel

De levensnacht

Geweldloosheid en vrede

Buitenlanders,

Affirmaties

Geloven in het Goede

God

Top of The Top

De Wachter

Farao,

De Paus

Een Koning, Een Koningin. Een Keizer, Een President, Een Tsaar.

Oorlog en Geweld.

De Weg

Een Foto Model

Geloof en Leven

Mystiek

Geloof en Vrije tijd

Mystiek

Geloof en Vrije tijd

ik wil eigenlijk alleen maar gelukkig zijn.

Hoe gelukkig ben je.

jezelf zijn

Een stukje india

De Sfnix

Het Eikeltje

De Perfectie zelve, De cleoplatra, De Directeur van de Multinational, Eh. Kosmisch Electional.

De TijdGeest.

Een Tijd om te leven, een Tijd om te sterven.

Ik geloof,

Een dag

Welke muziek is goed

Een Wijsheid

De Almachtige

De Messias

Waar zijn we bang voor!

Een liefde

Schoonheid

Levend of Gestorven

Vrije wil

De Zon

Ik geef mij weg

De koning

Overgav

Levenstaak

De Hemel

Bastiaan

Een Story,

The only true base of life

Verwardheid

Mystery X

Schoonheid

Benaming god

barnsteen

Religie:Hindoeisme

Religie:Christendom

religie:Islam

Instrument

 

 


 

Gedicht

De Schepper, De Stichter,
Roept tot Aanzijn,
Ieder leven bij de bron,
ieder lichaam bij de geboorte,
Ieder Zijn tot Licht.

Ieder Wezen,
Een recht tot leven,
een levenslicht tot licht voor leven,
Een engel ter geleiding van bewustzijn,
Een daad ter geboorte van mens,
Een daad ter wording van leven.

Ieder bewustzijn,
Een kracht ten ontstaan,
Een dag voor bewustzijn,
is een dag voor de eeuwigheid,
Iedere manier van leven,
Kent bewustzijn,
Kent slaap,
Kent, waken,
Ieder gevoel,
springt voort uit bewustzijn,
Iedere handeling,
Springt voort uit een wezen.

Ken de oorsprong van het leven,
Ken de dag dat de oorsprong begon,
En ken het leven van de wezens die haar begonnen,
Vraag naar hun levensdoel,
Ken haar beginselen,

Vraag naar de Beginselen van de tijd,
Vraag naar de Beginselen van bewustzijn,
Vraag naar de daden van vroeger,
Vraag naar de levens die lichten droegen,
Vraag naar de wezens die goede daden deden.
Dan ontspringt er een wezen dat licht draagt,
Een bewustzijn, dan zichzelf kent, en haar oorsprong.

De dag dat leven begint,
Is een dag dat Leven ontspringt,
Dat voortspringt in nieuw leven, in daden, in wezens, in wijsheid, in nalatenschap

 

Therapie

Ik las laatst een boek over een bepaalde therapie vorm, waarin de emoties van de mens centraal staan.
Waarbij vooral het laten uitspreken van emotionele problemen, en levensproblemen centraal stond.
En door een bepaalde omgang met die problemen (in dat geval door rollenspel) er een oplossing of verwerkingsproces op gang kwam.
Een soort therapie die mijns inziens zou helpen is.
Om mensen door middel van verkennend gesprek, te laten praten over wat ze als belangrijke (probleem of geluk of streven) zien.
Door daar met de waarom, en andere w vragen over door te praten, met een gelijkwaardige rol voor de hulpverlener en de cliënt kan de cliënt ontdekken wat hij of zij erover te vertellen heeft.
Een gedeelte komt terug in psychoanalyse, maar daar wordt uitgegaan van verborgen driften, terwijl in het emotionele leven van cliënten, mensen, komen geen verborgen driften voor althans alleen in de gedachten die mensen hebben.
Vaak is het genoeg om een vriendelijke warme uitstraling te hebben en een lichte nieuwsgierigheid te tonen, en ook een niet oordelende houding (niet in negatieve zin).
En voor zover er oordelen zijn, dan tegemoetkomend aan de zelfbevestiging van de cliënt.
Gesprekken zoals die op deze wijze kunnen worden vorm gegeven, zijn uiteraard alleen vrijwillig voor de cliënt, en ze mogen stoppen op ieder gewenst moment. En ook de hulpverlener, is niet gebonden aan cliënt. (hij dient wel zijn professionaliteit te hebben en daarop aangesproken te kunnen worden).
En gedeelte van de rol van hulpverlener is natuurlijk om het gesprek uit te bouwen, en een structuur van het probleem te verkennen, maar ook om de cliënt te bevestigen in het probleem, in de zwaarte ervan voor de cliënt.
Maar ook om de cliënt over zijn geblokkeerde emotionele energie heen te zetten, (dat hij niet in staat is om het probleem op te lossen bijvoorbeeld, of dat hij minderwaardig is).
Geblokkeerde emotionele energie is te verzachten door de cliënt te bevestigen in zijn eigenwaarde, en in zijn kwaliteiten als mens, en zijn talenten.
Voor een gedeelte zijn de zaken die cliënten aanhalen niet oplosbaar, maar het is beter de cliënt te richten op wat hij of zij zelf vind goed te kunnen, wat hij zelf als prettig ervaart. en hem daar op te laten focussen.
Door de cliënt op zijn sterke kanten te richten en aan te raden voor de zwakke kanten hulp te vragen kan hij veel meer levensgeluk bereiken.
Cliënten hoeven ook geen stereotype gedrag te hebben of daarin bevestigd te worden, mannen moeten stoer zijn, en vrouwen moeten zacht of ijdel zijn.
Dat zijn kwaliteiten die de rijkheid aan emoties verminderen tot een kleinere reeks. Uitgaande dat emoties de geuite belevingsvormen zijn via het lichaam van de ziel.
Mannen zijn stoer, maar die stoerheid kan het beste blijken uit dat ze de dingen waar ze goed in zijn goed doen, zonder er voor te vragen om status of beloning.
Stoerheid blijkt uit zelfstandigheid, en dat is met de diepste ziel, zodat ook de emoties die de ziel ervaart bevestigd worden in hun waarde, en niet een lichamelijke rol de belangrijkste waarde krijgt in een leven.
Bij vrouwen de zachtheid of ijdelheid, twee van de voorkomende stereotype rollen, zijn een rol die als rol niet de waarde hebben die het in een ziel als innerlijke bewustzijn wel heeft.
Zachtheid voorgewend kan soms ijzerscherp overkomen, als mensen eigenlijk een ander antwoord willen of ander gedrag wensen.
en ijdelheid minacht voor een gedeelte de gevoelens van anderen. of de gevoelens die diep in iemands emotioneel leven liggen verborgen.
Het is beter cliënten te richten op de bron van het stereotype gedrag, en ze laten onderzoeken hoe ze echt zacht kunnen zijn, of hoe ze echt stoer kunnen zijn, of hoe ze echt hun schoonheid kunnen uitstralen(ijdel).
Door ze het te laten onderzoeken, en hun eigen ideeën niet meer als vanzelfsprekend te laten aannemen, leren ze door in gesprek te zijn met anderen, onder andere over hoe ze hun gedrag beleven hoe hun rol zich uitdrukt in hun leven.
De rol van therapeut is om dit proces in gang te zetten door de emotionele energie van de ziel weer in gang te zetten (door bevestiging van eigen kunnen, eigen kwaliteiten) en door het proces van onderzoek van eigen handelen, eigen uitingen, eigen gedachten te stimuleren,
·De rol van therapeut hoe hij of zij het uitvoert is vrij, met als voorbeeld dit artikel.

 

Wijsheid

Iedere dag,
Loop ik met de voeten die sporen achterlaten op de weg,

De weg van mijn leven.
Iedere nacht,
droom ik en beleef ik de avonturen van tijden ongenoemd,
Iedere dag zie ik de zon des levens,
Iedere nacht, zie ik niet, ben ik niet.
Als anderen in de voetsporen van mijn leven zouden lopen,
Dan zouden ze kiezen,
de dingen die ik kies.
Als ik in de voetsporen van hun leven zou lopen,
Zou ik de dingen kiezen die zij kiezen.
Daarom is een aloude wijsheid respecteer de ervaring van anderen,
en het pad dat zij gelopen hebben.
Elk levenspad is een argument voor de keuzes die ze genomen hebben.
Er is geen argument dat opgewassen is tegen levenservaring

 

De wijsheid van een mensenkind

Sommige mensen denken, zonder te voelen of ze gelijk hebben.
Dat kinderen geen wijsheid hebben,
Dat ze dom zijn.
Dat ze niets kunnen.
Maar……
Kinderen hebben de onbevangenheid,
De spontaniteit.
De Gelukgevoelens,
Die bij verlichting, mindfullness horen.
Dus koester hun, geef ze de emotionele warmte die ze nodig hebben.
En stimuleer hun spontaniteit en onbevangenheid.
Dat is hun grootste kwaliteit en talent.
Des te langer je dat in hen behoudt, des te beter ze opgewassen zijn tegen het leven.
Des te meer hun kwaliteiten gericht zijn op een innerlijke kern.
Ook als kinderen, dom, stom, minderwaardig overkomen. geef ze de bevestiging dat ze een mens mogen zijn en dat ze hun talenten hebben en dat ze die later zullen ontplooien tot wat bij hun levenstaak hoort.
Net als ieder mens een levenstaak heeft die in hun hart ligt verscholen.
Het hart waar kinderen van nature nog in wonen.
Als ze later in hun opvoeding komen en leren nadenken en hun argumenten of hun redenen behoren te geven vanuit een beleefde ervaring of intellectueel proces. Stimuleer ze dan om het uit dezelfde spontaniteit en onbevangenheid te laten voorkomen.
De ervaring en wijsheid van meditatie, en sommige meditatievormen zijn hierop gebaseerd.

 

Een levenswet

Een regel voor allen,
Een wet voor Wetten,
Een gebod voor geboden.

De levenswet,
Schendt niet het levenslicht van jezelf of van anderen.
Respecteer iemands diepste bron van bewustzijn en levenskracht.
Zonder te veranderen, Zonder te wijzigen, of te vernietigen.
Zonder het af te nemen, Zonder het als betaling te eisen.

 

Een Geloof

Een geloof,
Een Acte de Intention.
Het geloof van een mens is niet afhankelijk van,
Uiterlijke daden,
Innerlijke gevoelens,
Gedachten,
Invloeden,
Maar alleen van de intenties van de ziel.
Als je als ziel de intentie hebt om God, te dienen, te vragen bij raad of hulp, te danken, eerbied te betonen, liefde te voelen
Of het goede wilt betrachten in je leven.
dan geloof je.

 

Leven

Leven is genade,
Leven is gunst,
Leven krijgen bij geboorte, is een gunst en genade.
In Tijden van moeite,
Verzucht je was ik er maar niet, was ik maar gelukkig, schijnt de zon maar, was ik maar in dromenland.
In Tijden van geluk,
Ben je blij, Ben je gelukkig, Wil je geluk bewaren in een elektriciteitscontact, Wil je de hemel aan anderen vertellen, wil je alles delen.
In tijden van overspoed,
Ben je gelukkig met je inkomsten, met je bezittingen, met je gaven.
In tijden van armte,
Ben je ongelukkig met je gaven, ben je ongelukkig, je hebt niet, je voelt pijn, je mist inkomen en beschutting.
In tijden van zekerheid,
Voel je zekerheid, garantie van inkomen en gezondheid, status en positie.
In tijden van onzekerheid,
Voel je bedreiging van gezondheid, en status, en beroep.

Al die tijden, is er een tijd om uit het goede te leven, een tijd om God te bidden om raad, om hulp, om vriendschap, om dank.
In goede tijden, kan je hulp bieden aan God,
In slechte tijden, kan je hulp vragen aan God.
In alle tijd, In ieder wezen, mag een plek zijn voor God.

 

Levensbewustzijn

Het leven,
Schaadt zichzelf niet,
Het leven,
Heeft geen kwaadwillende intenties tegenover zichzelf.
Het leven,
Doet geen kwaad tegenover zichzelf.

Het leven,
Is aanwezig,
Is voelbaar,
Is tastbaar,
Zichtbaar in ieder lichaam,
Zichtbaar in iedere ziel,
Zichtbaar in elke goede kracht,
Zichtbaar, in alles wat leeft.

Het goede, overwint, zonder strijd te voeren,
Het goede, overwint, door liefde, zoals een moeder, een vader, een vriend, een vriendin tegenover zijn subject.
Het goede, is aanwezig in ieder mensenkind.
Het goede is aanwezig in alles dat leeft, in alles dat bestaat.

Het goede, bestaat.

 

Schepper, Verlicht mij in mijn duisterheid

Schepper,
Verlos mijn zondig hart,
Verlos mijn zondige natuur,
Verlos mij van mijn duistere kant die elke dag naar voren komt,
Verlos mij van mijn kwaadwillendheid,
Verlos mij van de duivel in mij.
Verlos mij van de nare kant die anderen kwetst,
Verlos mij van de boosaardigheid van mijn gemoed.

Schepper,
Dat kan ik bidden als ik geloof dat ik zelf boosaardig ben,
maar in mijn jeugd, in mijn kindzijn heeft u bewezen dat ik ook vriendschappelijke gevoelens had jegens mijn familie, mijn jeugdvriendjes.
Maar in mijn hart laat u mij ook voelen dat ik gekwetst wordt door anderen,
Maar in mijn gedachten beleef ik ook de goede kant soms door te denken over lieve familie, lieve vrienden.
Maar in mijn wildste dromen, probeer ik te kijken waarom ik zo naar ben tegen mensen, en probeer ik te bevatten waarom ik zo ben.
Maar Schepper,
Waarom ben ik niet aardig, niet vriendelijk, niet medelevend.
Zoals ieder mens diep in zijn hart wil.
In het diepste hart wil iedereen zijn:
een succesvolle gladde charismatische zakenman of vrouw,
Een heilige,
Boeddha,
Een lieve charismatische persoon die succesvol is in relaties.
In ieder opzicht het beste van het beste.

Schepper,
Zo heb ik ook wel eens gedachten, of ben ik het echt.
Een meesterdief, of crimineel te zijn.
De top van de mafia.
Een meester in het verbergen van mijn gevoelens, en bedoelingen.
De top in het plannen van de meest duistere dingen.
Maar Schepper,
Ook ik heb misschien kinderen, familie, die ik wil beschermen.
Schepper,
De hele mensheid is mijn familie.
Maar hoe kan ik leven als ik mijn best doe,
En op mijn gebied de beste ben.
Ik verdien het omdat ik zo ben.
Ook de top van de slechte kant, is in het leven geroepen door dezelfde bron als de goede kant.
Dat is altijd mijn rechtvaardiging geweest.
Ik heb het uit familietraditie.
Ik ben erin gerold.
Ik ben geroepen tot wat ik ben.
Roept u me dan tot iets anders,
Of wordt ik een zacht watje, die alleen zwak doet als ik eerst de meest doeltreffende was in mijn gebied.
Kunt u komen met een beter voorstel.
Kunt u komen met een betere aanbieding.
Mijn talenten woeker ik mee, alleen op mijn manier.
Mijn kwaliteiten zijn duister maar op mijn manier goed.
Roept u mij tot een evenwaardig voorstel.
En doet u het op uw manier, en maak het duidelijk door mijn weg te volgen,
Door mij in mijn hart op mijn manier te raken.
Zo bid ik, Als u echt bestaat met oneindige intelligentie bent u daartoe in staat.

Want iedere crimineel weet,
Die zachte watjes die je tot bekering brengen redden het zelf niet.
Want iedere crimineel weet,
Alleen daar is het goude geld te verdienen,
Want iedere crimineel weet,
Het groeit op andermans rug, en wij mogen de boontjes doppen.
Maar iedere crimineel weet,
Gun ieder mens zijn recht. zelfs een recht op een eigen mening.
En een eigen mening gebaseerd op bewijs is een gebed naar de Schepper, naar God.

 

Bewustzijn

Bewustzijn,
Gewaarzijn,
Wat is het:
Het diepste in de mens,
Waarmee ze voelen,
Waarmee ze denken,
Waarmee ze doen,
Waarmee ze waarnemen,
Waarmee ze Gelukkig zijn,
Waarmee ze ongelukkig zijn,
Het diepste in de mens,
De waarnemer, van het waarnemen.
De Immer, Ziende, Horende, ook zonder ogen, zonder oren.
Ook in gedachten horende en ziende.
De zintuigen voorbij, de schouwer van de bron ervan.
Diegene die het lichaam bewoont,
Diegene die de geest bewoont,
Diegene die gebruik maakt van de mogelijkheden van handeling,
Diegene die gebruik maakt van de mogelijkheden van wenskracht,
Die is het die bewustzijn is.
Die is het die schouwt, van binnenuit het leven.
Die is het die de kern vormt van ons bestaan.
Leef dat als Authentiek,
Leef dat als diepste wezen,
Dat diepste bewustzijn is de oorzaak van alles dat we doen, denken.
Dat diepste bewustzijn is de oorzaak van de handelingen die naar ons terugkeren.
Wie vriendelijk is, krijgt vriendelijkheid terug,
Wie boos is, krijgt boosheid terug.
Wie goed doet, goed ontmoet.
Dat bewustzijn,
In het hindoeisme heet het non dualiteit, om het een te laten worden met de werkelijkheid,
In het boeddhisme heet het verlichting, om het in het lichaam te vestigen,
In het christendom geven we het aan de Schepper, aan God, en heet het overgave.
Dat bewustzijn draagt onze intelligentie,
Dat bewustzijn draagt onze intenties, en uit die in de verschillende mogelijkheden van ons bestaan, lichaam en denken.
Dat bewustzijn, is wat er is. Wat zichzelf zoekt in alle dingen.
Dat bewustzijn, heeft een levenstaak, en zoekt die te vinden, zoekt die uit te voeren, zonder woorden, door daden, gedachten, gevoelens.

Dat bewustzijn, De Bron ervan, De Schepper ervan.
Die zoek ik,
Die streef ik na te leren kennen,
Die bedoel ik in mijn handelingen,
Die bedoel ik in mijn gedachten,
Bewustzijn zoekt zijn Bron,
Dat is het doel der mensheid, zijn bewustzijn zien in de omgeving, in de samenleving.
Met dezelfde liefde, die we zoeken om gezond te blijven, om warm te blijven.
Met dezelfde helderheid, als we in onze jeugd hadden,
Nog niet verstoord door nare gedachten, emoties die ons aanzetten tot kwalijke dingen.
Nog niet zoals we later werden.
Nog niet zoals we in een eerder tijdstip in ons leven zijn geweest.
De bron van onze jeugd,
De steen der wijzen.
Maar die Bron,
Die Schepper,
Ieder zoekt,
En vind het op eigen wijze,
En vind het met eigen naam,
En vind het in eigen vorm.
Niemand kent de naam van anderen,
Zoals hun bewustzijn heet,
Immers het heeft geen naam,
Nog de Bron van haar, Die heeft geen naam.
Men kan haar slechts duiden, met een kenmerk, met kwaliteiten, met Geschiedenis.
De Bron, die achter alles ligt,
Is onvindbaar,
Is onkenbaar,
Is ondoorgrondelijk,
Zo men wille, Zo is ze vindbaar, kenbaar, doorgrondelijk, door haar genade.
Dat is het bewustzijn, van ieder wezen.
Eer ieder wezen, door haar bewustzijn te eren.
Eer ieder wezen, door haar gevoelens te erkennen,
Eer ieder wezen, Want ieder is uit de Bron van haar Bewustzijn begiftigd.
De Bron die ieder in zich draagt, Te vinden, Te herkennen.
De Bron van ieder wezen, Is het bewustzijn dat leven geeft,
Dat leven schenkt,
Dat vrede geeft,
Dat kalmte brengt.
Tot genade zich openbaart, in ieder wezen, Ken de Schepper van je Bron,
En Leer anderen te herkennen,
Leer anderen te vinden,
In hun leven,
In hun zoektocht,
In hun streven,
In hun gezondheid.
Zonder onaangepast gedrag,
Zonder, Misdrijven,
Zonder boosheid, of enige negatieve emoties.
Leer anderen herkennen,
Zoals je zelf bent,
In diepste grond, Bewustzijn.
In diepste Grond, Een levend wezen, Op zoek naar Leven.
Op zoek naar Geluk.

 

Vrijgezel of Relatie

Elke vrouw,
Elke man,
Voelt gevoelens voor de andere zijde,
De ene uitgesproken,
De andere verborgen,
soms een felle aantrekking,
soms een lichte esthetisch gevoel,
Toch is in de kerk, in elke godsdienst een reine betrachting
geassocieerd met een felle afkeer tegen een relatie.
relatie kort of lang of incidenteel.
Godsdiensten, zeggen
Dat gevoelens sublimeren,
Dat gedachten sublimeren,
Maar sublimeren die,
richt je je niet zoals je bent tot je onderwerp van aanbidding,
En hebben je lichamelijke gevoelens als die er zijn,
Niet ook gewoon een plaats.
Als je aantrekking voelt,
Zorg dan voor een verantwoorde positie en gebruik in je leven,
Als je de lengte van een levenslang huwelijk aankan,
en de juiste persoon kent, en wederzijds interesse hebt.
Dan is het geen kwade zaak om een relatie aan te gaan.
Ben je iemand die niet weet hoe het schip vaart, en bang bent dat het strandt,
Neem het geduld en beproef je geluk.
Niemand weet vooraf of een relatie lukt of strandt,
Het hangt af van beide zijden,
Het hangt af niet alleen van bestwil, verliefdheid, of verlangen.
Een relatie mag je onderhouden,
Niet alleen door te geven,
Dat is een gezegde om uit te drukken dat je meer belang moet hebben als je eigen belang.
als je oprecht interesse, verlangen of verliefdheid hebt op de ander.
Dan zal je de kans krijgen dat te uiten.
En is het geen zonde als het uit gaat.
En is het geen straf, Als je merkt dat je niet bij elkaar past.
Soms is geduld, lijdzaamheid, verdraagzaamheid een deugd,
Soms is het een keuze, doe ik dit, of doe ik dat.
Soms is het laat ik gevoelens toe, of onderdruk ik ze om ze te sublimeren.
Het is beter gevoelens te erkennen, en te herkennen.
Herkennen voor de functie die het heeft. en daar juiste sturing aan te geven.
Dan om ze te ontkennen, weg te werken, en te hopen dat ze gesublimeerd zijn.
Godsdienst kan zo hevig zijn, dat je geen enkel gevoel erkent,
Dat je geen enkele gedachte toelaat aan verlangen.
Verlangen is een middel ook van Moeder Aarde, die dezelfde schepper als
oorsprong heeft als jij, en ieder ander.
Verlangen, Naar de Schepper is Een,
Naar jezelf is Twee,
Naar wie bij je hoort is Drie,
En naar ieder ander is Vier.
Anders loop je energie mis,
Denk je op een gegeven moment tegen de duivel te strijden,
Denk je vampieren die je levensenergie stelen.
Nee het is dat je je verlangen niet toelaat.
Geen duivels verlangen, Want verlangen begint in je leven op een zuivere manier,
Jong, of Middel, of Oud.
Maar door verkeerde uitingen, en gedachten wordt ze onrein. wordt ze anders dan zoals door
Moeder Aarde bedoeld.
En ben je bang dat verlangen, of daden die bij intimiteit horen schade doen,
Dat je maar een keer een keuze kan maken die onafwendbaar is en eenmalig.
Dan mag je die keuze maken,
En de gevolgen, als schuldgevoel bij de Schepper leggen.
Immers als hij je maar een keuze geeft, is hij verantwoordelijk voor de juiste keuze.
Als je diep geloof hebt op de Schepper,
Dan geloof je ook in je Moeder, in je Vader. Die je zelf op de wereld hebben gezet.
En dat niet zonder een huwelijk konden,
Of op zijn minst een incidentele relatie.
Sommigen kiezen op basis van genade van de Schepper,
Is zij bedoeld voor mij, is zij de Ware, krijg ik Nieuws.
De Schepper, zorgt voor het zijne,
En moeder Aarde zorgt voor het hare.
Geanalogeerd naar welke munt is wiens, de munt voor de keizer, en godes wat Hem toekomt.
Weet zo ook onderscheid te maken tussen je lichamelijke verlangen, en je zielsverlangen.
En veronachtzaam geen van beiden.
Het betekent dat je integer omgaat met welk verlangen of gevoel je ook hebt.
Want sublimatie betekent niet dat je het ontkent,
Maar de juiste plek geeft.
De plek die het toekomt in een natuurlijke betekenis.
Sommigen zijn bang dat de Schepper ze straffen,
Maar de Schepper is liefde,
En zou hij oprechte bedoelingen ten goede van iemand die veel bidt,
afwenden door liefde op lichamelijk vlak te verbieden.
Hij zou de juiste weg willen tonen.

God zorgt voor het zijne,
Ook voor het lichamelijke,
Velen worden geroepen tot geloof,
Velen worden geroepen tot een huwelijk,
Maar herkent een ieder zijn roep.

 

Huwelijk

In gelovige kringen zeggen ze:
Een rein huwelijk is totaal vervullend,
De man beschermt en leidt,
De vrouw is zacht en bepaalt.
Maar een huwelijk is een eenheid,
De ene is goed in dit,
De andere is goed in dat.
De geijkte rollen van:
de vrouw achter het aanrecht,
De man in het leger of bij de politie.
Is niet altijd de meest gewenste.
soms zijn vrouwen actief, provocerend,
Soms zijn mannen zacht, en lief.
Die zijn niet verkeerd, of een foutje van Moeder Natuur.
Nee ze hebben een taak.
Ze hebben hun eigen missie.
Ze hoeven die alleen te willen, en te vinden, in hun eigen hart.
Het gezegde is:
Volg je Hart,
Dat is altijd wat je zelf wilt, niet wat een ander wilt.
Niet je gevoelens, of gedachten, Maar wat je wilt.
willen als diepste zielsvermogen waarmee je de richting van je leven bepaalt.
Ieder mens heeft dat,
Ieder mens, kan dat,
Als je het aan God geeft, of aan Heiligen,
Dan is het in goede handen.
Als je het aan Moeder Aarde geeft,
Dan is het in Goede handen.
Dan hoef je niet meer te zoeken,
Dan hoef je niet meer te vinden,
Dan gebeurt alles onder je handen.
Dan gebeurt alles zonder je wil.
Zonder je wil is ook zonder het gevoel zelf te handelen.
Je kijkt toe op wat je doet,
En hebt daar intense vrede mee, Zelfs hoger dan de pijn en onlust gevoelens.
Je kan ongelukkig zijn,
Je kan leed hebben,
Maar je hebt het gevoel dat God of de Schepper verantwoordelijk is voor wat je doet,
Zonder je verantwoordelijkheid af te schuiven of lichthartig op te nemen.
Je blijft je volgens de landswetten en sociale regelgeving juist gedragen.
Een huwelijk daar begon ik mee.
Dat is een deugd.
Dat is een gave.
Ieder mens diep in zijn hart zoekt de ware,
Ieder mens diep in zijn hart twijfelt, moet ik me nu geven, of nog wachten.
Ieder mens diep in zij hart is zeker, hij of zij bestaat.
Ieder mens diep in zijn hart kent het verlangen met onzekerheid erbij.
Maar ook kent ieder mens, de gelukkige gevoelens die beloofd worden, of al ervaren zijn.
Van Zo’n huwelijk

 

Rechtsorde en geweld

In een Land,
Is er een rechtsorde,
En manier om om te gaan met mensen die buiten de normale regels vallen,
Die buiten de manier handelen zoals mensen aanvaardbaar vinden.
In normaal taalgebruik is dat de politie. Die is bedoeld voor geweldsdelicten, voor strafbare zaken. Tussen Landen is ook regelgeving, Wie mag er aanvallen, wie mag zich verdedigen. Dat is vastgelegd in de VN.
Op beide ordestructuren ziet een verantwoordelijke toe, die
toezicht houdt op de juiste naleving.
En stelt de regelgeving in.
De politie voert op hoger of lager nivo de handhaving uit van de orde in de samenleving.
De rechtsgang voert de bestraffing uit.
Bij het leger, voert de defensiemacht de verdediging of aanval uit.
En voert de staf, of de overkoepelende organen de beslissing en besluiten uit.
Ook voor zaken die aan de politie of leger voorbij gaan,
Is er een orde.
Of althans in mijn opzicht voldoen sommige organisaties daar in gedeelte aan.
Zaken die onze aarde overstijgen,
We hebben het over Fantasy-Aliens, We hebben het over Kometen.
Maar ook zaken van deze Aarde,
Mentaal Getrainde mensen, die telepatisch zijn (al dan niet in fantasie).
en andere zaken.
Daar zijn speciale soorten van overheidsorganisaties voor die dat behandelen,
En ongevaarlijk maken.
Van hoog tot laag, hebben ze een samenleving dienende functie.
een functie die nuttig is voor de samenleving.
Ook nuttig in de orde van de Schepper, of god.
Mensen kunnen geroepen worden,
Niet alleen tot Religieus mens,
Niet alleen tot Verpleegkundige,
Maar ook tot PolitieMan Vrouw, op elk nivo.
Ook tot defensiegeneraal.
Het is alles in God’s handen.
In elke functie van God verkregen ligt een Schat aan Goud verborgen,
Niet voor eigen eer,
Maar voor Land’s eer.
En in het beste geval,
Ieder’s eer die bestaat.

 

Kunst

Kunstenaar,
Artiest,
Musicus,
Graficus,
Architect.
Beroepen die creativiteit vereisen.
Beroepen die een zekere mate van smaak vereisen.
Sommigen in die beroepen maken het, en worden wat.
Anderen blijven aan de grond.
Maar het is niet altijd wat je doet wat de doorslag geeft of iets wat wordt,
Maar ook hoe je doet, hoe je tot het proces, en tot het einde komt.
De ene doet het door veel denken, overwegen, en komt tot een intellectuele conclusie.
Maar sommigen zijn ook van mening dat je op de eerste indruk af moet gaan.
Soms kan je afwegingen ook over je eigen afwegingen laten gaan.
Volg ik de juiste redeneerprocessen.
Alles wat ik geleerd heb doe ik het juist.
Alles wat ik zelf heb ontdekt, kan ik daar iets aan verbeteren.
Creativiteit,
Begint met nieuwe dingen ontdekken,
Maar ook bestaande dingen, herwaarderen. Opnieuw beoordelen.
En ruimte laten voor je scheppingskracht.
Je verbeelding,
Of je smaakgevoel, of eerste indruk.
Het hangt af van je persoonlijke karakter welke manieren je kiest.
Zo is elke kunstenaar, net als elk ander beroep,
Uniek, Authentiek.
Het enige wat je kan doen om authentiek te worden.
Is je intenties omzetten in daden, en je ontvankelijk opstellen voor het resultaat, of de feedback.
Als je goede intenties hebt, is het ergste wat je kan gebeuren dat mensen flink boos op je worden.
Maar je kan als mens zelf oordelen, en kijken hoe je het opvat.
En ook in de beroepen als creatievelingen.
Kan je genade van de Schepper vinden.
Door de oerbron aan te boren,
Door de lichtengel toe te laten,
Door je intuitie te volgen,
Door je gaven te gebruiken.
En de Schepper zelf toe te laten.

 

de taal van de Schepper

Fereis kanoesiena, Dimano Reblami, Kariodeba.
Sommige mensen beweren talen te spreken die anderen niet kennen.
Sommige mensen kunnen talen spreken die sommige anderen wel kennen.
Een taal is een reeks symbolen die gebruikt wordt om communicatie te beginnen en informatie uit te wisselen.
De symbolen van taal zijn herkenbaar uit het echte leven,
Symbolen die handelingen beschrijven, of een abstracte vorm zijn die het mogelijk maken om het te doen.
Maar symbolen bestaan ook op een ander nivo.
Zoals dieren symbolen kunnen zijn
duiven, als vredesduif,
zwanen met hun elegantie,
leeuwen als koning,
ze komen soms uit mythen en legenden.
Maar symbolen zijn ook religieus van aard.
Zo is elk leven dat aan de Schepper gegeven wordt een symbool,
Een symbool van wat hij kan en doet in een mensenleven.
Bij de een bewerkt hij een rustig, vredelievend leven,
Bij de ander een druk, en avontuurlijk leven.
Maar hij legt er een kunde in om het samen te stellen, en maakt de keuzes in dat leven met een intelligentie die zo hoog boven ons is als de hemel boven de mens.
Taal, de taal van de Schepper, is natuurlijk de Heilige boeken die bestaan.
De taal van de Schepper is natuurlijk de gevoelens die je krijgt als je gebeden verhoort worden, en je het terugherkent.
De taal van de Schepper is alles wat in je leven voorkomt als je je aan hem gegeven hebt.

 

Aliens

Veel mensen,
Denken dat andere levensvormen, die bijvoorbeeld niet op aarde bekend zijn.
Dat ze redders zijn die verschijnen en mensen redden,
Dat ze gevaarlijk zijn, en mensen op wrede manier doden en meenemen.
Dat ze lief zijn en contact leggen.

Aliens,
Ze zijn in ieder aanwezig als hun eigen lichaamscellen.
Elk leven heeft dezelfde bron.
Ons lichaam heeft zich nooit aan ons bekend gemaakt,
Onze geest waarmee wij denken, heeft zich nooit aan ons bekend gemaakt.
Wij beschouwen aliens als redders of als vijanden.
Maar we kennen en communiceren niet eens met ons eigen wezen.

Er is bijvoorbeeld een therapie,
Je focust op je lichaam, en je vraagt wat is mijn grootste probleem, en je krijgt een totaal inzichtelijk gevoel.
Dan kan je met je denkvermogen dat gevoel toespreken.(liefdevolle woorden).
Je kan aan je denkvermogen vragen:
Wie ben ik.
Dan wordt je volgens guru’s een wijze.

Maar wie vraagt aan zijn lichaam:
Wie ben je, Wat wil je.
Maar wie vraagt aan zijn denkvermogen:
Wie ben je, Wat wil je.

Dat zijn de aliens in ons leven die we nog geen zelfrespect hebben toegedicht.
Dat zijn de levensvormen die we nog mogen leren kennen.

Aliens van ver weg,
zijn niet altijd het onderwerp van aanbidding,
Als ze hun eigen plannen hebben, en ze
als ze hier heen zouden kunnen komen,
Ze hogere intelligentie hebben, en ook ingewikkeldere plannen kunnen bedenken.
En ook niet aan onze verwachtingen hoeven te voldoen.

Aliens,
Ze blijven ieders droom,
Kwaadwillend, als je beschermend bent ingesteld.
Lief, als je communicerend bent ingesteld(bijvoorbeeld met je gevoel).
Reddend, als je of in gevaar bent, of graag anderen zou willen redden.

Aliens, een buitenaardse beschaving,
Een idee fixe in onze hersenen.
Een archetype door de psychologie verworpen.
Een vader of moederfiguur die abstract is, en we kunnen gebruiken voor onze diepste wensen.

 

Ethische normen

Normen, gaan meestal over wat toelaatbaar is, en wat verworpen of bestreden moet worden.
Ethische normen, gaan over normen die volgens gevoelens, bijvoorbeeld medeleven, vecht vlucht reacties toelaatbaar is.

Normen, gaan over grenzen die er zijn in wat voor gedrag je toelaat. bij jezelf maar ook als samenleving.

Horrorboeken, die er zijn, gaan over hele spannende zaken.
Over mensen die niet leven en daarom veel kwaad doen als ze toch bewegen.
Over mensen die heel kwaadwillend zijn omdat ze niet kunnen begrijpen dat ze pijn doen bij anderen.

Ook gevoelens komen in boeken voor, ze schrijven over romantiek, over verliefdheid.
In het nieuws is ook wel termen als loverboy’s, mensen meestal jong, die er knap uitzien, en op het slechte pad zijn,
en meisjes versieren met kadootjes beloften en complimenten.
Maar ze inzetten voor hun slechte pad. (lees voor wat ze binnen hun slechte leven doen om rijk te worden).

Op die manier worden gevoelens die mensen jong of oud natuurlijk hebben op een hele verkeerde manier beantwoordt.
Gevoelens als verliefdheid worden gebruikt om geld te verdienen. (los van de uitvoering en hoe het gebeurt)
Gevoelens van angst kunnen ook gebruikt worden om mensen dingen te laten uitvoeren.
Vroeger was het bijvoorbeeld zo dat mensen bang waren van God, of van Jezus Christus en daarom geloofden en zich goed gedroegen.
Dat is dan een gevoel met een nuttig bij effect. (gezien door ogen van een scepticus)
Zo zijn er ook vormen van gevoelensbeheersing die volgens ethische normen niet aanvaard zouden mogen worden.
Voor mensen die zich misdadig hebben gedragen, straffen naar een pijngradatie, in lengte en intensiteit variabel naar de schuld die ze hebben.
Mensen gebruiken voor je doeleinden door intieme gevoelens bij ze op te wekken, en te beloven dat te doen als ze hun werkzaamheden uitvoeren.
(genot gevoelens, als drugs, geestverruimende middelen, maar ook intimiteit, of relaties.)
doeleinden in het ergste geval zijn dan misdadige doeleinden.

Het is natuurlijk wel zo dat binnen een huwelijk er gevoelensuitwisseling is, maar een rechtgeaard huwelijk is ook een vorm van contract waarbij je je gevoelsmatig door je wederhelft laat beinvloeden, en er ook beinvloeding is om doelen te bereiken. maar bij een goed huwelijk is het duidelijk voor beiden dat dat gebeurt. en stemmen beide zijden ermee in.

Zo zijn er ook vormen van gevoelens, die door iedereen als afschrikwekkend worden gezien, en de meest griezelige zijn.
Zoals eindeloze pijn, als straf, of als aangedaan feit.
Zoals genot als middel om je te dwingen.
Zoals bij ontvangen van leiding van een hogere goede macht, dat je inwerking krijgt van het kwade die je aanzet en overtuigd tot slechte daden.
Zoals bij onder contractstelling dat je je leven verliest, en dat je voor verkeerde doeleinden wordt ingezet. Niet zoals je vertrouwen was.

Sommige vormen van gedrag in de samenleving zoals die huidig is, zijn ook ontoelaatbaar:

Slavenhandel, waaronder ook arbeidscontracten met onrechtvaardige beloningsstructuur. (een stuiver per dag verdienen, ook in andere landen).

Vrouwenhandel, Uit het buitenland ronselen en hier inzetten voor seksuele diensten.

Geen goede uitleidingsroutes voor mensen die bijvoorbeeld harddrugs gebruiken, en uit dat leven willen. Ze hebben vaak geen kans om een nieuw leven te beginnen, en zijn verslaafd. en zou het voor hen duidelijker moeten zijn dat het goede manieren zijn waarin er waarde is voor hun beleving als mens.

 

De Geest

Sommige mensen, denken,
Sommige wezens, denken binnen denken,
in concept is het mogelijk oneindig een denkvermogen binnen te gaan, daar een mens te zijn (je voor te stellen) met een denkvermogen, en daar weer in te gaan, en daar hetzelfde te doen.
Zo diep dat je niet weet dat er een werkelijkheid is.
Maar wakker worden, bestaat niet altijd uit naar de realiteit gaan.
Bestaat niet altijd uit gevoelens beleven, een lichaam hebben.
Wakker worden bestaat uit het ten diepste beseffen dat je een levend wezen bent,
Dat je bestaat, Dat je mag doen wat je wil, Dat je eigen rechten hebt.
Rechten die je vanaf je geboorte hebt.
Dat je niet hoeft te worden geleefd door anderen.
Dat je anderen niet hogere waarde hoeft te geven als jezelf.
Je bent voor jezelf van de meeste waarde,
Je bent voor jezelf de waarde die je en anderen in je leggen.
Als je niet meer bestaat, dan is er vrede, dan kan je niets meer aan je leven veranderen, en heb je geen waarneming.
Niet als mens, niet als wezen.
Net als dat in het boeddhisme er interactie wordt voorgesteld: je eet voedsel het wordt onderdeel van je lichaam. de wolken regenen, de aarde neemt het op, er groeit graan.
Zo na je leven, los je op in de hemel als ziel, in de aarde als lichaam, en je geest, die is vrij.
Zo mag je als mens, als wezen wakker worden,
Ontwaken, tot wat je eigen leven is.
Niet anderen, ook geen andere machten, zijn baas over je leven.
Natuurlijk binnen grenzen heb je ouders, verplichtingen, contracten(arbeid, koop, huur, verzekering). Maar binnen de wettelijke grenzen, en binnen de regels op sociaal gebied die je zelf stelt ben je een vrij mens.
Je mag zelf kiezen of je een religie volgt, een filosofie, een natuurgids, of een engel, of juist helemaal niets.
Je mag zelf kiezen of je een idealist, een nihilist, een scepticus, een pragmaticus. bent. Je bent vrij.
Je mag zelf kieze in je jeugd maar ook later is dit het beroep dat ik wil, en wat ga ik ermee doen. Volg ik deze opleiding, of blijf ik werken.
Je bent vrij. In je doen, binnen de wettelijke grenzen, In je wil(volledig), in je gevoelens(je reageert op wat anderen doen, of wat voor gedachten je hebt), In je gedachten( je kan je voorstellen en bedenken wat je wil).
Er zijn natuurlijk voor ieder mens, voor ieder wezen, grenzen, en beperkingen. Je kan niet alles doen, je kan niet alles denken, je kan niet alles willen.
Maar het is een beginsel. Een levend beginsel. In ieder wezen.
Elke dag kan je herzien of je uit het verleden bestaat, en gelooft dat je vastzit aan regels die je jezelf stelt. Of dat je vrij bent ze te herzien.
Natuurlijk je lichaam kan gezond of ongezond zijn, dat zijn beperkingen. Als oude man moet je niet naar de disco gaan om je jeugd te herleven. Er zijn er die het doen, Maar het is geen wijsheid die bij ouderdom past.
Als mens ben je vrij. In wezen vrij.

 

Dakloosheid

God,
In zware tijden,
In sombere tijden,
In veel Tegenslag,
Met veel schulden,
Zonder dak boven het hoofd,
Zonder eten.

Hoe kunnen we dan toch blijven leven,
Hoe kunnen we dan toch in het leven hoop blijven houden,
Hoe kunnen we dan ons beroepen op een goede samenleving,
Hoe kunnen we dan ons licht blijven zien in ons leven,
Hoe kunnen we dan geloven in u als goede God,

En ons niet verliezen in wanhoop,
En ons niet verliezen in nare gevoelens,
En ons niet verliezen in een leven waarin valsheid regeert,
En ons niet verliezen om op illegale manieren ons leven te vervullen,
En ons niet verliezen in nare gedachten,

Wilt u ons hoop schenken waar onze wanhoop ons overneemt,
Wilt u ons geloof schenken waar onze verwachtingen de diepte in worden getrokken,
Wilt u ons liefde schenken, waar onze haat in ons hart kruipt.
Wilt u genezing schenken, aan ons, maar ook aan hen die wij slecht behandelt hebben.
Wilt u hoop schenken aan ons, en al onze vrienden die hetzelfde lot dragen.
Wilt u er zijn, voor ons dezelfde als voor ieder ander.
Wilt u zich kenbaar maken aan ons.
Wilt u voor ons het aanspreekpunt zijn voor al onze problemen, voor al onze zorgen, voor onze gelukkige momenten, voor onze momenten van genot.
Wilt u iedere last van ons overnemen,
Wilt u ons dragen.
Van binnen. Van buiten.

 

Technologie

Schepper,
Zoals een Computer,
Met zijn beelden,
Met zijn interactie,
Wordt geschapen door zijn bedenker,
Wordt gecreërd uit metaal en elektronen,
Wordt gevormd door tekeningen en robots die het uitvoeren,
Zo wil ik dat u mij vormt als een levend instrument,
U bent immers Zo Levend dat wij statisch lijken,
U bent immers zo Stralend, dat wij slechts kaarsjes zijn.
U bent immers zo Goed, immers u bent er de Bron van.

Technologie,
Goed om te genezen,
Om harmonie te brengen,
Om behoeften te vervullen.

Technologie,
Er wordt oorlog mee gevoerd, gewonnen, verloren,
Er wordt schade gedaan, aan de Aarde, aan de Mens, aan de Dieren, aan Abstractie.

Technologie,
Een Wet is dient het het leven, of schendt het het leven.
leven als bewustzijn, leven als bewegende vormen, leven als stilstaand zichtbaar of onzichtbaar.

Technologie,
Kennen wij de Bron,
Kennen wij de Oorzaak,
Beredeneren wij het pad van onze ontdekkingen.
Immers magie kent vele krachten, kent vele doeleinden.
Vertrouw wat uit goede bron komt, vertrouw wat zich kenbaar maakt in werking en in oorzaak.

 

Het Celibaat

In tijdschriften,
Wordt wel eens gezegd, Het celibaat, onthouding van geslachtsgemeenschap, is een opbouwing van bovennatuurllijke krachten.
En het celibaat is een manier om je gevoelens te sublimeren. En in de kerk is het bekend dat ook priesters hun verleidingen kennen.
Maar het celibaat is een beginsel dat ieder die zich zuiver aan de Schepper geeft, ook zijn liefste bezit aan de Schepper geeft.
Het recht op een wederhelft. En ook de keuze welke wederhelft, en elke inspanning om dat te bereiken.
Je Geeft je in al je kunnen, en mogelijkheden aan de Schepper, Je wijdt je leven aan Hem toe.
Voor sommigen is dat een roeping om zich te wenden tot het klooster, om in meditatie zich te richten tot het hogere.
Voor sommigen is dat een roeping om binnen een gezinsleven zich te wenden tot het voorzien in behoeften van de samenleving(gezin en werk).
Voor sommigen is het een roeping om als asceet zich soberheid en bescheidenheid eigen te maken.
Voor iedereen is een eigen pad gelegd. Ieder begrijpt de wijsheid, en de boodschap die in boeken staan op zijn eigen manier.
Sommigen volgen de Heilige Schrift, en Boeken letterlijk op, zien het letterlijk,
Sommigen zien er een afgeleide boodschap in, en intepreteren het vrij.
Sommigen zien het symbolisch, als verhalen met symbolische betekenis.
Sommigen proberen er een achterliggend gevoel in te ontdekken, of kijken naar de kern van de boodschap.
Vele manieren zijn er om ermee om te gaan.
Maar ieder heeft het zijne.
Als Men zich geroepen voelt tot een leven met een relatie, Dan is dat je leven.
Als Men zich geroepen voelt tot een leven met meerdere relaties. Dan is dat je leven.
Als Men zich geroepen voelt tot een leven alleen in arbeid, of in ootmoed. tot de Schepper, of aan idealen, Dan is dat je leven.
Elk leven mag er zijn.
Volgens de Heilige boeken die er zijn, worden mensen geroepen tot een leven, Maar het is de Schepper die roept.
Je hart kan geraakt worden door uitspraken, door zinnen in een tekst. dat is een manier van geroepen of geraakt worden.
Je kan van iemand raad krijgen, je herkent het of je herinnert het je, dat is een manier van geroepen of geraakt worden.
Zo zijn er vele mogelijkheden van geroepen worden.

Zo is voor sommigen er het verlangen of de roeping om in het celibaat te zijn. Een natuurlijk celibaat, die ongeschonden blijft. niet besmet met onreinheden

 

Verjaardag

Mensen hebben eens in het jaar een dag dat ze de voorbijschrijding van hun leven vieren.
Elke dag, worden wij wakker,
Elk nacht vallen wij in slaap.
Elk jaar gaat dat dag in dag uit door.
Om tijd te meten bestaan er klokken, en kalenders, in papieren, elektronische of andere vormen.
En ook ieder mensenleven kent zijn tijden.
Een daarvan is de verjaardag.
Mensen vieren dat hun leven, vanaf de geboorte, elk jaar een zonnewende verder is.
In elk land doen ze dat op hun eigen manier,
In sommige landen verbinden ze er bepaalde symbolen aan zoals een heilige die op die dag geboren of zalig verklaard is.
En in sommige landen is het een teken dat je levenservaring een trede verder is, en krijg je bepaalde verantwoordelijkheden erbij.
In sommige landen is het een feest om met je familie, je gezin, vrienden of collega’s te vieren.
Dan nodig je ze uit, en koop je drinken, en eten. of je hebt het zelf uit de moestuin, of je vraagt ieder iets mee te nemen.
En dan vier je met elkaar dat je op die dag een vaste periode verder bent in je leven.
Gezelligheid.
voor sommige andere volkeren staat niet gezelligheid in dat teken, maar bijvoorbeeld verantwoordelijkheid, of wijsheid, of kracht.
Verjaardagen, Je verjaart langzaam.
Van Jong wordt je oud. Het leven glijdt voorbij. Het leven is een proces dat van jong en nieuw, oud wordt en soms wijs, soms op andere manieren rijk geworden.
Als je oud bent kijk je op je leven terug, en kijken sommigen terug op goede dagen, en sommigen op slechte dagen.
Sommigen hebben kansen laten liggen, Sommigen hebben kansen benut. Sommigen zijn met alles tevreden, Sommigen zijn met alles ontevreden.
Sommigen hadden alles over willen doen, Sommigen hadden alles hetzelfde gedaan.
Maar leven, is van jong tot oud, en je kan niet terug.
sommige jonge mensen vinden dat ze de wereld hebben of de tijd hebben. Alles mag, Alles kan.
Een wijze les is, Je mag ook alles, Je kan ook alles, Maar je hebt ook de gevolgen, en die draag je zelf, en anderen.
Als je jong bent, en je doet jezelf schade, dan heb je leven lang er gevolgen van.
Niet dat het niet mag, Maar mensen die ouder zijn, bijvoorbeeld je ouders, waarschuwen om geluk voor je in de toekomst ook mogelijk te maken.
Mensen die in de toekomst zouden zien, zouden zeggen, reis niet naar het verleden, reis niet naar de toekomst maar leef het leven zoals het gegeven wordt.
Verjaardagen, een moment ieder jaar om bij stil te staan.
Een tijd om stil te staan bij de dagen die geweest zijn, en stil te staan bij de dagen die nog gaan komen.
Niet alleen de mooie dagen, en de kansen, maar ook de dagen die je liever niet wilt meemaken, en de beperkingen.
Om je oordeel over je eigen leven te hebben, doe ik het goed, doe ik het verkeerd, ben ik tevreden, ben ik ontevreden,
Mag ik er van mezelf zijn. Maar ook zijn anderen terecht in hun oordeel over mij, of voel ik dat ik niet zo respectvol behandeld ben als ik zou willen, of als ik diep in mijn hart naar verlang.
Want ook je diepste verlangen, is een vorm van een oordeel over je eigen leven.
Dat oordeel dat je hebt over je eigen leven, is natuurlijk niet bedoeld om tegen anderen te zeggen, en je bent vrij om te doen wat je wilt. Maar het is een moment om je leven een moment te geven dat je de tijd voorbij voelt gaan.
Sommige verjaardagen in een leven zijn een teken van voortgang naar een nieuwe periode in je leven.
In verschillende culturen zijn er verschillende vormen van te vinden.
In verjaardagen, is een diepere symboliek, een symboliek die niet alleen de voortgang van het leven viert, maar ook de geboorte zelf als punt in de tijd markeert, en die geboorte op die dag in herinnering houdt.
Soms heeft het bij mensen een betekenis, zoals mensen die astrologie volgen, dan kennen ze planeten een bepaalde kracht toe, en de wisselwerking tussen die planeten op het nieuwe leven is dan een beinvloeding in de vorming van het leven,
Sommigen geloven alleen het karakter dat beinvloedt wordt, of ook het levenspad.
Zo geloven sommigen ook dat waar het kind geconcipieerd, of geboren wordt, de omgeving bepalend is, welke mensen zijn er aanwezig, welke gevoelens hebben die mensen. op welk plek, een mooie plek in de natuur, een huis met geborgenheid.
Als een soort foto van een situatie geloven sommigen komt het in de kinderziel.(ongeboren of geboren).
Zo ook geloven sommigen dat tijdens de zwangerschap, de ongeboren vrucht al emoties van de moeder overneemt, en ook zich laat beinvloeden door wat de moeder aan voeding en invloeden tot zich neemt, maar misschien ook wat er in de omgeving gebeurt.
Er wordt wel eens gegrapt, dan moet je vaak mooie muziek luisteren, en volledig ontspannen, af en toe tegen je buik praten. zachte lieve dingen zeggen.
Maar het blijven grappen, niemand weet wat een ongeboren vrucht ervaart.

 

Wijze van Leven

Wijze van Leven,
Ik leef en ik doe wat ik wil,
Ik leef en doe wat anderen willen,
Ik leef en stel me dienstbaar op,
Ik leef om de behoeften van anderen te vervullen,
Ik leef om mezelf te zijn,
Ik leef om de zoektocht, Verlichting of welk naam het ook heeft.
Ik leef omdat ik leef, en heb geen andere redenen of mogelijkheden.
Ik leef maar ik weet niet waarom.
Ik leef, maar ik wil niet leven.

Vele redenen om te leven, Vele oorzaken van leven. Sommigen gezegd uit geluk, Sommigen gezegd uit ongeluk.
Redenen om te leven,
Soms zoeken mensen het door te praten met anderen,
Soms zoeken ze het door zelf te denken,
Soms zoeken ze het in hun gevoel.
Soms leven ze uit verlangen, Soms leven ze uit een doel, een gedachte, Soms leven ze uit hoop, Soms leven ze uit vertrouwen, Soms leven ze uit plicht of eergevoel.

Mensen leven om veel verschillende redenen.
Ieder mens heeft recht op de reden, of de oorzaak zoals hij of zij die voelt.
Het is goed daar respect voor te hebben.
Mensen dat niet af te nemen, het niet te gebruiken om je eigen doel aan ze op te dringen.
Het is ook goed om mensen als ze iets misdaan hebben, niet op hun diepste kern aan te spreken, maar op hun gedrag.
Er zijn vele redenen waarom mensen zich misdragen,
Vaak zijn het een loop van gebeurtenissen.
Bijvoorbeeld schulden, of pijn uit de jeugd, of van vroeger, of haat jegens iemand die je diep gekrenkt heeft.
De schuld zoeken bij de oorzaak, als die in iemand verborgen ligt, mag alleen met diens instemming.
Iemand behandelen wat voorbij gaat aan uiterlijke communicatie of gedragsbeinvloeding van buitenaf, mag alleen met iemands eigen instemming.
Daarbij is het de bedoeling dat iemand tot een eerlijk besluit kan komen. Met voldoende informatieverschaffing, en helderheid over het proces en de gevolgen.

Wijze van Leven
Het is wijs om mensen te vriend te houden, in de toekomst kan het handig zijn, of in tijden van nood, of als je een luisterend oor nodig hebt.
Het is wijs niet voor alles een tegenprestatie te verlangen, good will is een tegenprestatie die vanzelf komt zonder eis.

 

Vader, Moeder en Kind

Kinderen,
De schatjes van de wereld,
Op een gegeven moment ontwikkelen ze een eigen willetje.
Ieder kind in zijn jeugd heeft veiligheid en geborgenheid nodig,
Niet ieder kind, zelfs de meeste niet, weten hoe ze zich moeten beschermen tegen kwalijke dingen, zoals volwassenen die beleven.
Ieder kind wil in zijn jeugd zich leren ontplooien, zijn intelligentie vormen, en kennis opdoen. Spelenderwijs, of Serieus.
Ieder kind, heeft een leven, zoals dat voor hem of haar is gecreërd door de ouders.
De meeste kinderen zijn bij hun ouders tot hun opvoeding is voltooid.
Ouders leren hen de normen en waarden die ze geschikt maken voor het volwassenen leven.
Ouders leren hen op een goede manier met hun gevoelens omgaan,
En de gedachtes te denken die nodig zijn om een redelijk leven te leiden.
Na de opvoeding kiezen kinderen hun weg, en beslissen zelf naar hun verantwoordelijkheid over hun leven.
Er zijn kinderen die vanwege beperkingen, niet dezelfde mogelijkheden hebben als andere kinderen.
Die al vroeg leren dat de dingen niet vanzelf gaan, dat ze moeite hebben, dat ze leed ervaren.
Ook ouders kunnen hieronder lijden. Dan is het een goede zaak om hulp te zoeken en te aanvaarden.
En Om ook het kind in zijn weg te steunen, en het ermee te leren omgaan. en te stimuleren om de mogelijkheden die er zijn te benutten.
Kinderen,
Soms kan je erg lijden onder het lijden van je kind.
Soms kan je gelukkig zijn met de overwinningen van je kind.(school en sportprestaties)

Er zijn ook kinderen die geen ouders kennen, of ze vroeg zijn kwijtgeraakt.
Vaak is er een vervangende vorm bijvoorbeeld voogden.
Maar er zijn ook kinderen die op straat terecht komen.
Door de hardheid van het straatleven, worden ze vroeg geconfronteerd met zaken waar ze in hun prille leven nog niet weerbaar tegen zijn.
Kinderen, in ons land zijn de meesten veilig, en worden ze beschermd door ouders en de wet.
In andere landen, Verre landen, Lopen ze dagelijks gevaar.
Denk ook aan hen.

 

Hartelijk bidden

De kracht van de eerlijkheid is groter,
Dan de kracht van de woorden zonder inhoud,
Van daden zonder grond.
De kracht van het hart,
Is mooier dan de sterkste en schitterendse zon.
Mooie daden, komen soms van wezens,
Die niet alles menen.
Die niet alles zo bedoelen zoals anderen het begrijpen.
Soms zijn ze mooi van buiten,
Maar van binnen, zijn ze iets zwarter.
Soms zijn ze van binnen zelfs niet eens meer zo mooi.
Maar binnen in het hart, woont je eigen wezen.
En als die al in zoiets woont dan zal diegene die onze gebeden moet horen,
er wel helemaal geen zin meer in hebben om daar aanwezig te zijn.
Gebeden,
Ze zijn alleen zinvol, als je echt iets meent, en geen zogenaamde bedoelingen hebt.
Ze zijn alleen mooi, als je je gevoelens echt laat blijken,
en ze niet hoeft voor te stellen dat je ze hebt.
Dus wees eens oprecht,
en bidt zoals je echt wil praten,
Zoals je echt van binnen voelt.
Die Schepper, kan ook wel wat nare woorden verdragen.
En die weet heus van zijn oneindige intelligentie wel wat hij moet antwoorden.
En als hij je dan verbrandt, heb je in ieder geval een keer eerlijk tegen Hem gezegd wat je wilde zeggen.
Intenties, zijn niet belangrijk, het is wat je diep in je hart voelt. Dat is belangrijk.
Een echt woord is meer waard, als 1000 mooie onechte gebeden.
Dus bidt voortaan maar niet meer wat al die mooie woorden inhouden, maar de inhoud van je hart.

 

fata morgana

Geloof je echt in je hart,
In je gevoelens,
Dan volg je die.
Geloof je in je gedachten,
En dat ze meer betekenen dan de valse schijn,
Dan ga je wel de illusie van een fata morgana binnen.

Dus oordeel zelf.
Volg ik mezelf, of mijn lelijke gedachten. ook al lijken ze mooi

 

Mijn genot

God, wilt u me laten dansen van plezier,
God, wilt u me de vreugde geven van de jeugd,
God, wilt u me laten drijven op de flow van de muziek.
God, wilt u me laten meegaan met alle mooie dingen van het leven,
God wilt u me niet beschermen zolang ik het zelf niet wil,
God, wilt u me ook niet leiden, zolang ik er niet aan toe ben,
God, maar geef me een ding wel,
Dat ik ooit mag weten, dat ik echt heb genoten,
Genoten van al die mooie dingen,
En dat ik dan,

mijn smaak verfijn,
Mijn kunde vergroot,
Mijn finesses verbeter,
Mijn hart richt op iets beters.
Maar ik laat het open wat dat dan zal zijn.

 

God is dood

God,
U bent voor mij:
Een woord,
Een paar letters,
Maar niets meer of minder.
Want niemand heeft u ooit bewezen,
Geen boek met wetenschappelijk bewijs.
Geen tvshow, echt met rationele verklaringen.
God
Schenk toch eens uw licht aan de wereld,
God
Schenk toch eens uw daden aan de wereld.
God,
Volgens nietsche bent u dood.
Zo dood
dat mensen er wat aan moeten doen.
Ze moeten zelf eens aan de slag.
Als U er niet bent,
Kunnen we u wel maken.
Door zelf de handen uit de mouwen te steken.
Genoeg voorbeelden van heiligen.
Dus genoeg om te doen.

 

Rouw

Uit het Oog, Uit het Hart. Het hart is altijd nieuw, Het hart is altijd fris.

Als iets voorbij is, dan is het voorbij, dan mag je het loslaten.

Als iets voorbij is, dan is het natuurlijk om te blijven rouwen als het je dierbaar was.

Niets is zo fris als jong gegroeid gras, of jonge dieren, en die treuren diep als ze iets missen. zelfs langer als uit het oog uit het hart.

Dus kijk naar je hart, Als je iets uit het oog verliest, en je mist het niet.

Dan was het je niet dierbaar.

Sneu, maar dat is wel het overwegen waard, als het je moeder, of vader is of andere familie van je.

 

De Naam

De Naam:
Vroeger, heel vroeger,
Was er een mooie prins. Zijn naam, was onbekend. Hij kwam uit een oosters land. Een land waar goud en zilver werd gebruikt om het paleis op te sieren. En het land mooi was, de straten waren goed bedenkt met stenen, de huizen waren geverfd, en in elk dorp was wel iemand die overal een oplossing voor had. Zo ook in het paleis, er was een man, een wijze, hij wist voor elk probleem raad. Deze man, was op zijn gebreken na de wijste van het land. Zijn gebreken, waren er wel, en hij had er last van. Ze waren voor iedereen heel onaangenaam. Hij droeg om het zo maar te zeggen een doorn in zijn hart. Alles wat hij zei, ging vergezeld met heel veel onzin. Maar enkele woorden die hij zei waren wijs en nuttig. En heel vaak moesten ze lange tijd luisteren voor ze de oplossing hoorden.
Dit paleis, alsof het bij toverslag uit de hemel was gekomen, of een soort kasteel was, dat zelfs in de lucht kon hangen. Zo mooi was het. Maar alle mensen waren soms wel bedroefd. De koning of de vorst die het land bestuurde was al oud.
En de opvolger moest nog gekozen worden. Er waren drie prinsen, alledrie even oud. En in die tijd wisten ze nog niet hoe ze op de seconde een geboorte tijd moesten noteren. Dus de koning zocht de raad van de wijsten die er waren. Hij liet bericht uit gaan naar elk dorp, om de mensen die daar goed waren in het probleem oplossen, de oplossing hiervoor te vragen. Maar na jaren, nog geen oplossing. En de koning werd al oud. Het werd tijd dat er raad kwam.
De prinsen werden bijeengevraagd, Ieder woonde in een mooi huis, en leefde met de weelde van hun vader. Maar Alle drie hadden ze hun eigen bezigheden. Ze kwamen wel opdagen, Maar hun hart was bij hun huis en hun weelde.
De wijste van het volk, die in het paleis de problemen oplost. Werd gevraagd om binnen korte tijd de kwestie op te lossen. Na drie dagen gepraat, kwam hij met een voorstel. Laat de prinsen zelf zeggen wat ze willen. Immers de wensen verraden het hart.
De eerste prins die aan de beurt was, kwam en zei. Ik kom om te overwinnen, ik zal elke vijand aan mijn voeten onderwerpen, en het koninkrijk groot en machtig maken.
De tweede prins kwam, en zei: ik ben slechts diegene die de kennis vermeerdert, ik kom om het volk kundig te maken, om ongeluk uit te bannen, met de middelen die we kunnen verkrijgen.
De derde prins kwam en zei, ik kom slechts, om aan te geven dat uw wens, mijn wens is.
De Koning en de wijste, hoorden alles aan, en besloten te overleggen welke de beste was om het koninkrijk in zijn heerschappij op te volgen.
De prinsen beloofden, de ene macht, de tweede kennis, en de derde eerbied.
Maar welk van de drie was de beste, om het koninkrijk de toekomst in te helpen.
De wijste, was 15 dagen aan het praten. de koning luisterde.
Toen zonk zijn hoofd op de knieën en zei, dit heeft geen zin. Drie beloftes, alledrie gelijkwaardig.
De koning, zei, we vragen de koningin om een antwoord. Immers zei is de moeder van de prinsen.
De koningin, kwam, en zei: Het is niet belangrijk wat ze wensen, maar hoe ze dit wensen te bereiken.
De wijste moest hier 4 dagen over na denken, en zei toen: Het is goed, we vragen het hen.
De drie prinsen kwamen, en kwamen om de vraag te beantwoorden.
De eerste zei: Macht verkrijg je door oorlog, en door streng te zijn, en discipline.
De tweede zei:Kennis verkrijg je door opoffering, immers, wetenschap moet beproefd worden voordat zij kan groeien.
De derde zei:Uw wens mag ik van u horen. Ik verblijf in uw huis tot u heengaat in vrede. Dan voer ik uit wat u mij heeft verteld.
De koningin als laatste zei:
Als we ons eigen koninkrijk eren, dan zetten we onze eigen waarden voort, en zetten we onze geschiedenis voort,
En leren we onze kinderen om eerbied te hebben voor die, die ons zelf wil laten bepalen hoe het koninkrijk de toekomst zal leren kennen.
De derde prins zei,
Zo moge het dan waar worden, laat ook de andere prinsen ieder hun deel kiezen.
De eerste koos om maarschalk van het leger te worden,
De tweede werd Raadsheer, en beheerde alle wetenschappen.
De derde werd Vorst, en mocht alles leiden.

De naam die dit koninkrijk droeg,
Die is niet belangrijk.
Macht, is onderhevig aan kwaad, uit eigen gelederen, in de toekomst zelfs door de hoogste in rang.
Kennis, is onderhevig aan onwetendheid, door verval raakt men kwijt hoe zij begrepen dient te worden, en verliest het zijn waarde, en wordt het tot kwaad.
Eerbied, voor de ouders, is van eeuwige waarde, Want niet de kennis, niet de macht wordt overgedragen, maar het hart, de innerlijke kennis, de normen en waarden

 

Geluk & Leed

een dag,
Om nooit te vergeten,
Om nooit los te laten,
Altijd in herinnering te houden.
Altijd aan terug te denken. Zulke dagen heeft iedereen in zijn mensenleven.

Ook momenten, die altijd in je herinnering blijven, dat je eraan terugdenkt, en weet, het leven is toch goed. bijvoorbeeld dat je op vakantie was, en de zonsondergang ziet, of het licht door de bomen. zulk soort momenten. Om niet te vergeten. een moment van eenheid met alles om je heen. eenheid met het universum. Iedereen heeft zulke momenten van verlichting in zijn leven,
even houdt het malende proces van je denken op. en ben je een met alles dat is.
ook zulke dagen als in je herinnering blijven, je huwelijksdag, de dag dat je op de middelbare school slaagt, dat je op de universiteit je diploma krijgt. ieder heeft zo zijn momenten, het moment dat je een prijs won bij een belangrijke wedstrijd.
Of het moeillijkste moment bij het beklimmen van een berg, of juist dat je op de top stond.
Zulke dagen, en zulke momenten, geven hoop en moed ook in tijden dat het moeillijk gaat.
ook op de moeillijkste momenten mag je je die herinneren, als alles zwart wordt, als er geen licht meer is in het hoogtepunt van de dag, als de zon zwart wordt. en in elke schaduw een draak te zien is.
Maar ook de herinneringen verbleken, en lijken soms onecht te zijn, als zelfs de glans van je leven verdwijnt.
soms niet door uiterlijk lijden, soms wel door uiterlijk lijden.
Maar soms begrijpt niemand wat je meemaakt, want van buiten ben je gewoon,
Met kracht houdt je je vast aan je gewone ritme, aan de dagelijkse bezigheden.
En ook zeg je misschien normale dingen tegen mensen.
Maar je hart is zwaar geworden, Je voelt het niet meer zoals je zou willen dat je alles beleeft.
Vrolijkheid in communicatie, geluk in het dagelijks handelen. en vrede in je herinneringen.
Er is geen kruid dat gewassen lijkt tegen dit soort dagen in je leven.
Ook ik weet niet hoe zwaar mensen kunnen lijden, ik heb alleen mijn eigen leed ervaren.
En dat leed, is natuurlijk bij niemand vergelijkbaar met dat van iemand anders.
Alleen ik weet en ken het leed van mezelf.
Alleen de ander weet en kent het leed van hem.
Als anderen zeggen, je hebt het niet zo moeillijk, je draagt nog niets.
Ze hebben hun eigen leed ervaren, en meten je uiterlijk af aan hun innerlijk.
Maar heb wel respect voor hen. Ze hebben ook hun moeillijke tijd, gehad of hebben het nog.
En wees vriendelijk, want jouw leed, verdient dezelfde vriendelijkheid.
Een vriendelijk woord, op een bittere tijd, is als zalf op een wond.
Een wijs woord, is als water op een droge dag.
Maar wat is vriendelijk, wat is wijs. Want al gauw kunnen wijze of vriendelijke woorden vals klinken, en lijkt moeite vergeefs.
Maar soms is het al goed om zwijgend bij iemand te zijn, en te laten kennen dat leed zwaar kan zijn.
Leed kan zwaar zijn, maar ook in leed kunnen we elkaar bijstaan.

 

movies and acting

sometimes, I like just seeing movies.
when you are tired, and are at home.
After a long day of work. Or in the weekend,
when you have nothing to do. for example with your husband or girlfriend. then it is nice to see a movie. Especially when a movie is good. good behaviour of the actors, good emotional expressions.
And best of it, is that the movie actors are recognizable in their movies, and their roles.
No man can beat a good movie.
Everyone has their own kind of special movie. One likes the one that gives the feelings wanted most.
Movies can be for learning,
Movies can be for entertaining,
Movies can be to punish by setting an fictive example,
Everything is possible in movies.
Movies nowadays, are not what its best are.
for example
people children, young people who want to get a job can also look at a movie about the job,
The day to day routines, the special flavors in the job. to get a good insight at.
And for example, if children don’t like their homework, or learning for a test.
then represent the learning skills, or information in a movie. Not in a documantary, but a nice movie.
Which is exciting.
And if movies are that good, then everything can be put into movies,
Even interactive movies.
With facebook, and youtube, even anyone can make their own movie, and share it with their friends.
Lots of possabilities. but one has to take them.
There is more able as the entertainment industry shows us.
They make big money with only 2 concepts,
Movies for fun, Movies for documentary.
But the ways the movies goes, is not so far, as the horizon shows us. More using nice to see movies for serious purposes.

 

Listening music

Sometimes, it is nice to listen to Cd’s to Mp3s
Nice music, a broad range of music is liked by people.
Popular, Latin, New age, Classic, Rock, Hardrock, etc.
But it can be used also for purposes of bringing certain emotions in your senses.
If you are a bit shy, find appropiate music to overcome it.
If you are aggressive, find calming music, with soft voices.
If you are crying easy, find music with strong warm feeling voices.

Its one of the ideas i got in mind when i was young.
But i never followed it. Now i place it as one of my own ideas on my website.
People may test it, if its true.
It would be a new science. Not only entertaining purpose, but also psychological purpose.
The same is with movies.
Some movies let you feel better able to cope life,
For everyone it is different.

And the least is the favorite movie or cd one has, that gives energy, it feeds your wish, and your deepest life energy.
then you feel you can go on.
But it is always good to listen to more than only your own taste, or choice. To find new better music.
Therefore i would advise even young children,
Do not only listen to the taste of music from your fellow friends,
But also find your own taste, your own taste.
And to be good, get them from the library to listen them, and maybe it is legal to copy them to mp3.
It is better then to download them illegally.

My own taste of music, i like is:
Laura Pausini, Mariah Carey, Celine Dion, Belle Perez, Enya, and others.
I even find eventually Shakira nice.
(but don’t say it to my parents, they still believe classical music is the only healing music)

 

The birthright someone would wish for his or her children.

A birthright of a child,
is to be property of its own,
to be no slave,
not of anyone,
not of anything,
not even of the mind in each concept it creates

A birthright of a child,
is to have access to the source of life,
abundantly,
with all its creativity,
with all its enjoyment,
with all its kindness,
naturally growing by being aware

A birthright of a child,
is to be aware of humans
is to be aware of human rules,
is to be aware of human social rules,
to be aware and goodhearted,
to be aware of the wisdom of the forefathers,
to be aware of the light that is in every being,

 

The Body

It is good to always listen good to your body,
When you are tired, sleep well, and long enough.
When you are naturally hungry, eat good and healthy, but also delicious. Choose your food carefully.
When you are in need of friendship, choose your friends good, with them being friendly towards you without manipulating and that kind of things.
When you have arousal in natural ways, choose a legal way, which is accepted by everyone.
And if you can’t then talk to someone you trust about it. (parents, family,good friends, church elders, therapists)
And listen good to your body. It has the same right as you to live. and you should keep it alive.
Without pain or much sickness, or being tired.
It is a ideal to treat it good. But if you are poor, or in a situation that it is not possible then follow the guidelines of where you are.

 

De Weg naar Goede daden

Overgave aan God, aan Heiligen, aan Goede Bronnen, heeft als gevoel, diepe eerbied, diepe liefde, diepe vreugde.
Het is een vorm van gebed, een vorm van aanbidding.
Dit resulteert ook in het doen van al de goede daden, en het doen van alles dat nodig is om die naam eerbied en liefde te betonen.
Liefde zoals een kind voor zijn ouders voelt.
Bij zo’n overgave, gaat de Heere in de hemel, altijd aan het werk in en met iemand. Zulke mensen blijven niet onbetuigd van de daad die ze gedaan hebben

 

Geloof

Geloof, is een zegen, een teken dat de Heere in de Hemel bestaat.
Want geloven kan je alleen als er een kern, of een deel ervan echt bestaat.
Kinderen geloven in spoken omdat ze die in hun gedachten hebben gezien.
Volwassenen geloven in volwassen dingen, Rampen, dreigende gebeurtenissen, maar ook in goede dingen, zoals in een Schepper die ons helpt na gebed,
Een Schepper, die we eerbied behoren te betonen, Zo ook mogen we ons aan de Schepper of aan de Drie-eenheid in welke naam hij ook bekend staat overgeven.

 

Geluk

Geluk,
De ene ziet het als een gevoel in zijn lichaam, gezondheid, geen pijn, een leuke gebeurtenis, lachen.
Een ander ziet het als een doel, ik ben het als ik het doel bereikt heb. Het kan een doel zijn dichtbij, vandaag het eten op tafel, ver weg, directeur worden, of mijn derde vestiging openen.
En weer een ander ziet het als een holistische gegeven.

Geluk,
Een zoet gevoel, als je genot beleefd. Tijdelijk en onvoorspelbaar, uitnodigbaar door handelingen.
Een gedachte, als je een doel bereikt hebt, wordt de gedachte overbodig, maar het verlangen blijft. Een nieuw doel zoekt zichzelf.
Een holistisch gegeven, als je uit balans raakt, ben je het kwijt. Hoe bepaalt holisme zich. Het blijft een zoekproces.

Geluk,
Hoe definiëren we het, Waarnaar zijn we op zoek.
Wat zoeken we eigenlijk.

Geluk,
Wijzen zoeken het door zich af te vragen ‘wie ben ik’.
Heiligen zoeken het door zich aan de Hoogste Almacht te geven.
Goede mensen zoeken het door goede daden te doen, en er tevreden mee te zijn.
Deugdzame mensen zoeken het door zich te oefenen en te vervolmaken in deugd.
Rationele mensen zoeken het door zich te scherpen, en alles te relativeren, en te rationaliseren.
Gevoelsmensen zoeken het door hun gevoel weer te geven in zeggen en daden.

Geluk,
Wat doe ik,
Spontaan en onbevangen het leven tegemoet treden,
Me laten raken door alles dat op me inwerkt,
Mijn daden komen uit zichzelf voort,
Mijn gevoel, draagt zichzelf.
Mijn bewustzijn, Is aanwezig. Zonder daden.
Mij overgevend aan de Schepper, als dat gezegd wordt door mij,
Mij verdedigend, als dat gedaan wordt.
Als ik Slap ben, Dan ben ik slap,
Als ik wijs ben, dan ben ik wijs,
Als ik lief ben, dan ben ik lief,
Als ik boos ben, dan ben ik boos,
Als ik mezelf ben, dan ben ik mezelf,
Als ik iemand anders ben, dan ben ik iemand anders.
Als ik bang ben, dan ben ik bang.
Accepterend, wat geaccepteerd wordt.
Weigerend, wat geweigerd wordt.
Sociaal of Asociaal.
Assertief of subassertief.
Intelligent, of niet-intelligent,
Bewust, of onbewust.
Een levenshouding die overal in plaatsheeft.
Een levenshouding die in sommige levenswijzen wordt beschreven.
Een levenshouding die soms overstijgt, door er te zijn.
Een levenshouding die soms overwonnen wordt, door er te zijn.
Nochtans,
Lijden is, net zo aanwezig,
Geluk is net zo aanwezig.
Maar wat is geluk, wat is lijden.
wat is wijsheid, wat is liefde.
Is wijsheid het gevolg van goede daden, en is geluk het gevolg van wijsheid.
Is een slecht geweten het gevolg van slechte daden, en is ongeluk het gevolg van een slecht geweten.
Niemand zegt het, maar het wordt toch gedacht.
Niemand weet het, maar soms voelt het zo.
Niemand is echt in wijsheid vervolmaakt,
Niemand is in Geluk de grootste.
Immers, Geluk is een zegen, en men krijgt het van de Schepper,
Immers, Wijsheid is een zegen, en men krijgt het van de Schepper,
Immers, Wat komt er niet van de Schepper. Als de Schepper alles heeft gemaakt, heeft geschapen.
We leven in zijn schepping, en alles dat ons aan goedheid wordt gegeven, of in onze handen ligt, mogen we uit zijn zegen ontvangen.

 

Gebeden

Ik bid,
En dan volgt een eigen boodschap.
Een eigen verhaal,
Een litanie,
Uit woorden, gekozen, uit andere woorden, of voortgebracht zonder te kiezen.
woorden van angst, van blijdschap, van boosheid, van bedroefdheid.
woorden van hoop, van vertrouwen, van verdriet, van somberheid.
Elk gevoel mag erin uitgedrukt worden, met de kracht die de gevoelens dragen.
Elke gedachte mag ook verwoord worden, als wensgebed, als klachtgebed, als getuigenis van zonden of daden, als belijdenis van leed of zonden.
Ook mag er gevraagd worden,
Goede raad, Mooie raad, Lieve raad, Scherpe raad.
Ook mag er gevraagd worden wat je wil. je wensen, je verlangens,
Mag je allemaal in gebed brengen.
Ook al je hatelijkheden, al je boosheden, al je kwade plannen, mag je in gebed brengen.
Alles wat de mens bekommert en zorgen geeft mag ook in gebed gebracht worden.
Want de Heere God, is blij met ieder gebed.

 

Het moment, de wil

Welke dagen,
zijn mooi om te zien,
Welke nachten zijn,
aangenaam om te beleven.
Als er soms dagen zijn die zo donker zijn dat je ze niet kan dragen.
Als er soms nachten zijn waarin fysieke of emotionele koude overheerst.
Soms is het leven mooi, te mooi om waar te zijn.
Soms is het leven bitter, te bitter om te dragen.
Maar ook het moment, het eeuwige moment,
Loopt verder, langs het pad van het leven.
Ook het pad van het leven, ontrolt zich elk ogenblik,
Soms voorspelbaar, en gewoontegetrouw,
Soms onvoorspelbaar, nieuw, en met verandering.
Het moment, we noemen het eeuwig,
maar het eeuwige is de voortbijschrijdende tijd.
Het moment, we noemen het hier en nu,
Maar het is het moment dat steeds zijn identiteit behoudt.
Wat boven het moment staat, is
de werkelijkheid, waarvan het onderdeel is.
Immers we kunnen denken en voelen over dingen die ons overstijgen.
Iemand die intelligenter is dan ons, gebruikt meer dieper gevoel, of meervoudige doelen.
We kunnen bevatten dat iemand hoger in rang, meer geschikt is die
verantwoordelijkheid te dragen. En daarvoor de kunde bezit.
We kunnen bevatten dat mooiere mensen, aangenamer zijn om naar te kijken.
Maar we begrijpen niet waarom ieder mooier of minder mooi is.
We begrijpen ook niet waarom de ene slimmer is dan de ander.
We snappen ook niet waarom de ene met hoge intelligentie kiest voor een simpel beroep, en de ander met mindere intelligentie ten uiterste streeft naar het hoogste.
Wat ongrijpbaar is, de wil zelf die niet uit gedachten of gevoelens bestaat.
Maar ze aanstuurt.
Een onderdeel van de ziel. Een onderdeel van bewustzijn.
En boven die wil staat de Bron van je wezen.
Kan de wil zichzelf willen.
Kan de wil zichzelf zoeken,
Kan de wil zichzelf vinden.
Of blijft zij onbekend.
Kan zij haar bron zien, of kennen.
Of blijft zij onbekend.
Of is het slechts een gedachte, een beeld van wat we kunnen zijn.
Of is het een gevoel, mijn bron is het bewustzijn dat ziet.

 

De toestemming

Ik las ooit een boek,
in mijn jeugd, dat hete de beproeving.
Daarin was de wereld uitgestorven,
Op enkele van het kwaad en goed na. Het goede, deed zijn best onder leiding van een gelovige die veel bad, en het slechte werkte weer op een andere manier. Zo heb ik ook een boektitel in gedachten, maar dan wat beter. Niet dat ik iets tegen spannende boeken heb. Maar als je graag geweldloos door het leven wilt gaan, kan je beter ook zulke dingen laten staan.
De toestemming, een boek over wat er met je leven gebeurt nadat je God, in welke vorm dan ook toestaat je leven binnen te komen. En niet alleen om er te zitten en maaltijd met je te houden. Maar helemaal van binnen, van buiten. tot in je diepste innerlijk. Sta je hem toe in je leven te komen, en in je diepste zijn te komen.
En als je die toestemming hebt gegeven, dan begint je dagboek pas, die heet: de toestemming, zoals lang geleden al werd gedaan, en pas geleden door dag hammerskjold ook, die stemde ook ergens in toe, maar wist niet waarmee. Maar laat zo het bij u wel een toestemming zijn, met of zonder naam, maar aan een goede bron, of een goede almacht.

 

Engelen

Veel mensen,
Geloven in de Schepper,
en dat hij zijn werk via hen uitvoert,
Of dat ze in hun nabijheid de werking van de Schepper kunnen ervaren. En ook dat die werking onzichtbaar is, totdat het eindresultaat daar is.

Navragen heeft geen zin, je mag de werken van de Schepper niet beproeven.
De kracht van de Schepper is een soort onzichtbare magische kracht.
Ook de gebeden stijgen op door magische kracht, of vliegen op de wind omhoog richting hoog boven ons.
Een onbestemde plek waar God troont.
Maar is het niet zo dat er ook mensen zijn die geloven dat Engelen alles horen, en aan de Schepper vertellen, En dat niet alleen zij die mogelijkheid hebben maar alle wezens op aarde. Zouden we dan alleen onze gebeden richting de Schepper mogen zeggen, of ook tegen anderen. Als het in onze macht ligt om wat wij willen zelf te verwerkelijken, Dan mogen we net zo goed het anderen zeggen.
Behalve als we echt steun en raad van de Schepper zoeken.
Dan zoeken we ook niet naar machten lager dan Hem, om controle te houden op de bron of ons doelwit.
Maar richten we ons aan de hoogste die er is.
de Schepper zelf.
Immers Engelen,
Zijn die echt,
Of zijn ze een personificatie van de kracht van de Schepper.
We geloven in een aantal aartsengelen, en we geloven soms in een aantal engelen binnen een hiërarchie. Zo hebben verschillende literaire schrijvers erover geschreven.
Maar engelen, als ze wezens zijn, apart van de Schepper, dan zijn ze kwetsbaar, en kunnen ze vallen.
de Schepper is eeuwig, net als zijn kracht. Niets van zijn kracht valt uit de genade, en niets wordt aangetast.
Dus kies ervoor, verlies de controle, en aanbidt de Schepper,
Of behoudt de controle en aanbidt een plaatsvervanger die eigen intelligentie en middelen gebruikt.

 

Inspiratie

Iedereen heeft wel een vorm van inspiratie,
De ene krijgt goede ideeën, waarmee hij zijn beroep of hobby, een goede gedachte geeft.
De ander krijgt een gevoel waarop hij zijn gedrag baseert, een gevoel van goedheid of eenheid.
Weer een ander krijgt een intuïtief gevoel elke keer als hij met iets wordt geconfronteerd.
En er zijn ook mensen die inspiratie krijgen zonder duidelijke bron.

Inspiratie,
We zoeken er allemaal naar.

 

nederigheid

soms is het beter,
soms kom je verder,
ook als je carriere gemaakt hebt,
ook als je beroemd bent, om nederig te zijn. om de minste te willen zijn, of accepterend te zijn. Niet om misdrijven uit te lokken, maar om je niet te beroepen op je positie, je niet te laten voorstaan op de status.
Want, soms belet status je om helder met de zaken om te gaan,
soms belet carriere je om de menselijkheid van zaken te zien.
Maar het beste van alles is om menselijkheid in alles te zien.
en je overal op te stellen als minste totdat je hoger wordt gevraagd.
totdat je tot een hogere positie wordt gevraagd

 

mystiek

een dag, bestaat uit 24 uur,
uit 24 x 60 minuten
uit 24 x 60 x 60 seconden
uit 60.000 gedachten en uit een aantal momenten in de werkelijkheid.

Maar zo’n lange dag is voor een kind een eeuwige dag, maar voor een bejaarde zo snel voorbij.
Wat is kort in zijn jeugd, en lang in de ouderdom.
Wat is lang in de jeugd en kort in de ouderdom.
Is het een moment geleden dat het antwoord er was,
Of is het een eeuw in de toekomst dat het antwoord begon te komen.
Nee mystiek heeft geen waarde als er geen wijsheid aan ten grondslag ligt.
Mystiek heeft geen waarde als er geen echte ervaring uit de werkelijkheid aan ten grondslag ligt.
Mystiek, het is geen beeld van een naakt van een heilige of incarnatie.
Mystiek, het is geen zinnebeelding van vroeger.
Mystiek, is meditatie, ervaring op doen in de werkelijkheid, hier en nu met beide benen op de grond blijven staan. tot je aardt, en de aarde je wijsheid geeft. Dat is de bron van mijn wijsheid.

 

Techniek

Techniek,
Technologie,
Een vakgebied, waarmee een mensenleven aangenamer wordt.
Met als een nuttige uitvinding de auto, of de centrale verwarming.
Techniek, het is een wetenschap waarbij meetkunde, en processen belangrijk zijn.
Immers alles is een wisselwerking. Niet alleen tussen stoffen onderling, maar ook via machinerie, of bewegende delen. Ook is het wel belangrijk dat het blijft werken, en niet uit elkaar valt, te snel slijt. Techniek, is een verzamelwoord voor alle ontdekkingen die leiden tot een aangenamer leven. Maar techniek is alleen nuttig als het ook in het grotere geheel past. Als het niet zoals soms gedacht wordt, de ozonlaag schaadt, of zoals soms gedacht wordt dat er radioactiviteit vrijkomt en er mutanten ontstaan. Met alle nare films en verhalen die erover zijn gemaakt.
Techniek, Technologie.
We hebben er veel aan als het ons helpt, Maar het kan ons schaden als er bijprodukten, of nevenwerkingen zijn die ons schade doen.
een doelstelling die de techniek zich zou kunnen stellen, is om de schade die het als bijprodukt doet, gelijkwaardig te vergoeden of in harmonie te brengen. Waarbij de verantwoordelijkheid ligt bij de maker van het produkt, en doorberekent aan de consument.
Zodat niet alleen ons leven beter wordt, maar ook het leven van onze moeder, Moeder Aarde.

 

Jezus Christus

Jezus Christus,
was de zoon van god,
Hij kwam in eenvoud,
Hij kwam in arme doeken gewikkeld,
Hij kwam als baby,
Hij kwam vervolgd, en vluchtend,
Hij stierf,
Als crimineel,
Als zwerver,
Maar wat hij was,
was meer als een mens kan zijn,
Een mens,
deelde brood en het werd meer,
deelde vissen en het werden er meer,
deelde wijn, en het werd zijn bloed,
Hij deed wonderen,
genas mensen,
genas blinden,
genas, lammen en zieken.
Zelfs boze geesten,
geloofden in hem,
en lieten zich uitdrijven.
Jezus Christus,
voor ieder,
mag hij een innerlijke bron zijn,
van waaruit ze leven.
Geloof, Of Overgave is genoeg.
Geloven dat hij bestaat, geloven dat hij in je leven werkzaam mag zijn,
Geloven dat in gebed hij benaderbaar is, als Drie-eenheid.
Geloven, dat hij te hulp schiet, als je leven in gevaar is.
Overgave, Je leven aan hem geven.
Ze zeggen, dat er wonderen kunnen gebeuren.
Ik heb verhalen gelezen,
Waar of niet waar.
Dat mensen genazen, dat ze hun leven veranderden.
Dat ze Christelijk werden, zachter, geduldiger, wijkende van het kwade.
Jezus Christus, zelfs na 2000 jaar, is zijn religie een wonder

 

God

God, zijn de bergen te hoog om te beklimmen,
God, zijn de mosterdzaadjes te klein om te vinden,
God, zijn de graanzaadjes in goede aarde gevallen,
God, wat is geloof waard.
Als geloof alleen bergen verzet als er in geloofd wordt.
Als geloof alleen in goede aarde valt, als een gewillig oor het hoort,
Als geloof alleen zin heeft, als het zin heeft voor de samenleving.
God, Geen geloof die niet door daden wordt gerechtvaardigd.
God geen geloof die niet uit u voortkomt heeft de kracht om uw naam te blijven noemen.
God geen geloof zonder uw naam, in welke taal ook, heeft kracht om uw evangelie te brengen.
God, in de bijbel staat de letter dood, en de geest maakt levend.

 

De overledenen, Ruste hun Ziel in Zachte Vrede.

Mensen zijn soms bang voor overledenen,
zijn soms blij dat ze er zijn als gidsen of raadgevers,
zijn bang omdat ze iets hebben misdaan en ze het niet goed kunnen maken.
Er zijn veel gevoelens jegens hen die ooit waren, jegens hen die er waren. kort geleden, of langer geleden.
Het is goed om, in herinnering te houden,
De goede daden, de heldendaden die ze in hun tijd hebben gedaan.
Het is goed om, dierbare naasten in herinnering te houden.
Maar het is ook goed om ze los te laten.
Ze te vergeten.
Immers evenals wij het leven binnenkomen als baby,
Zo verlaten we het weer.
De overledenen rusten, voor ons bewijsbaar, tot ze in aarde oplossen. of gecremeerd worden.
Zo leven hun ziel voort in de Hemel.
Zo ze berichten achterlaten op Aarde,
Zo geloven wij dat ze een goede boodschap achterlaten.
Zo ze kwaad aanstichten op Aarde,
Zo geloven wij dat het mensenhanden, en mensenkwaad is. van levenden.
Immers, van uit de Hemel, komt niets dan goeds,
En vanuit de Hel is er geen wederkeer.

 

Eerbied voor roeping in beroep.

Ik heb eerbied voor mensen, als ze binnen hun beroep een roeping volgen. Zoals bij verpleegkunde de roeping zoals Florence Nightingale had, en haar leven lang ten beste gaf.(binnen de verpleegkunde)
Zo ook in alle andere beroepen waar mensen een roeping volgen. De ene volgt de roeping, De andere hoort het maar volgt zijn eigen weg.

 

De hemel

Soms dan droom ik wel eens,
Niet zo mooi dat het echt niet mogelijk is,
Maar wel over hele mooie dingen.
Een huwelijk bijvoorbeeld met een prinses.
Maar als ik namen zeg, dan zou het beledigend voor ze kunnen zijn.
Immers ik ben maar een cliënt in psychisch onwelbevinden.
Maar als ik mocht dromen,
Zou ik een sprookjesprins zijn,
Op zoek naar een sprookjesprinses,
Dan zou ik elke dag de zoete redenen van mijn wijsheid gebruiken
om alle landen met liefde te overtuigen,
te overtuigen van een overgave aan de Goede Herder,
Niet mijzelf, als herder, Niet de Herder die in de Schrift wordt genoemd,
Maar de Herder, die er ooit zal zijn. Die ooit het Koninkrijk zal dragen.
Want immer, is de herder een lichtend voorbeeld dat in de toekomst troont.
Dagend op de zachte vlakten van gras, en bloemen.
Met dieren springend in de weide. En muziek klinkend zonder bron.
En Wijsheid ontspringend aan de bloemen van de velden.
En deugd, opspringend uit de cellen der mensen.
En de kern van een mens, is in iedere kern van zijn wezen.
En de Bron van de mens ligt in alle voeding genoten.
En de Geest, ligt in de Schepping, gesloten.
En de Ziel, ligt in bezieling, geuit in daden, en gedacht in gevoelens.
Een huwelijk met een prinses, een sprookjesprinses.
Ik had ooit een droom,
Ik was een prins, van ver en lang geleden,
Ik was edel, en ik zocht naar het goede,
Ik was van het grootste koninkrijk op aarde,
tot in de ruimte vlochten de daden zich aaneen van mijn familie,
Maar door onmin verviel ik in ongenade,
Ik werd verbannen uit konings huis,
Tot aan de verten van de ruimte,
Tot in een eenvoudig huis,
Mijn taak te zorgen voor planeten ver en onbemind, was vergeten.
Ik was een klein en eenvoudig kind.
Ik zocht slechts het mijne,
en kreeg geluiden en gevoelens.
Tot ik de Schepper vond,
En mijn genade hervond.
Ik vocht voor goed en trouw,
Ik vocht voor lief en leed,
Maar wachten op de ware bleef.
Tot ook een sprookjesprinses,
Zich in mijn dromen aandiende,
en ik slechts kon hopen op
een genade, die alleen in de hemel is te verkrijgen.
Maar mijn genade is, genoeg, om
allen die trouw zweren aan mijn Schepper,
Die ook bekend staat als hun Schepper,
genoeg mensen het heil zal doen beleven.
Om gelukkig tot hun voorouders weer te keren.
Een slaap die levens redt,
is de slaap in het hart.
Een waken dat levens redt,
Is het waken op de berg,
De zang die levens redt,
Is de levenszang van oude minstrelen,
Het verhaal dat levens redt,
Is het verhaal zoals verteld door iedere vader aan het bed van zijn kind.
De computer,
die overal antwoord op weet,
is slechts een naam, en een code, om alles uit te voeren wat er wordt bevolen.
De intellligentie die dit bevat,
Is een wezen rein en onbesmet, in lijf en leden.
Nochtans, kan zonde zijn en heersen, Maar lijf en leden,
Is de Ziel het binnenste van de wezen.

De levensnacht

Ieder, wezen, jong of oud, droomt over daden tijdens zijn levensnacht.
De ene, is in de hemel, De andere in het paradijs, En sommigen dromen over dingen uit het dagelijks leven.
Maar ieder verlangt, naar een goede tijd.
We leven, om te waken,
We dromen om te slapen,
Iedereen droomt van een goed leven,
Iedereen droomt over geluk, en voorspoed,
Iedereen droomt over een innerlijk goed streven,
Een streven voor de een binnen gezin, voor de ander binnen beroep, voor iemand anders, ongenoemd is het slechts een vaag begrip.
Een droom duurt een leven, een gezegde die mensen onzeker maakt,
Een droom is als een gedachte, beleefd en vergeten, een gezegde die goden onzeker maakt.
Een droom is als een gevoel, een gezegde dat mensen van waarde onzeker maakt.
Maar dromen, is volgens kinderen fijn,
Dromen is volgens volwassenen een vorm van inspiratie,
Dromen, kortom is een daad met vele functies.
Maar dromen mag ook voor mij aan regels gebonden zijn.
dromen mogen om te beginnen,
vrijwillig door dromenstof worden gebonden, en ontbonden,
dromen mogen ten tweede,
net zo lief voor haar wezens zijn, als ik in de werkelijkheid aan ben gebonden,
dromen mogen ten derde,
geen echte mensen beledigen met vormen niet gezien, of onvolmaakt,
dromen mogen ten vierde,
geen onechte situaties doen beleven,
dromen mogen ten vijfde,
alleen voorkomen, als ze alle eerdere regels niet te ver hebben overschreden.
dromen mogen,
om te mogen zijn, eigen regels creëren, eigen wensen formuleren, eigen daden verzinnen, wezens scheppen om een schepping te beginnen.
Dromen,
Ooit droomde ik over een huis, met een tuin,
Maar die droom die blijft duren,
Tot ook ik in de laatste uren,
zit te wachten, op het einde, van de laatste levensuren.
Want ik wacht niet op later,
Ik wacht niet op morgen,
Ik wacht niet op gisteren,
Ik wacht niet op vrede,
Ik wacht slechts tot geluk mijn leven binnenkomt.
Ik wacht slechts tot geluk zich in mij nestelt,
En dat ik kan zeggen:
Een Gelukkig leven, laat zich vinden door te wachten.

 

Geweldloosheid en vrede

Geweld kan nooit goed gepraat worden, zeker geen zinloos geweld.
Iedereen die eerlijk is, en gevoelens heeft zal het veroordelen,
Iedereen die een geweten heeft zal het veroordelen,
Maar gevoelens van onvrede, en boosheid, mits ze goed geuit worden hebben ook een plaats.
Maar een grens is of het van de wetten van het land waar je bent is toegestaan.
En ook dat de grondwet wordt ge-eerbiedigd, en de internationale rechten van de mens(van de VN, of Amnesty International)

Een dag zonder dagen,
Een nacht zonder getal,
Gewaar zonder Bewust te zijn.
Een Lengte van tijd onmeetbaar,
Een intensiteit, niet invoelbaar.
Erge pijn is voor niemand te dragen.
Pijn, is een oorzaak van Aangedaan Geweld,
Pijn, is een oorzaak van emotioneel Kwetsuur,
Maar Pijn, is zelf het instrument van wonde,
Bij de Mens, via Biologie in zijn wezen gekomen.
Wij zoeken niet de Pijn zelf te verlichten,
Maar de Oorzaak, die soms licht is en draagbaar,
Soms gewoon is en toelaatbaar,
Maar ook enkele keren, Erg, of meer dan Erg,
Met uiterlijke symbolen, symptomen. Geen daad zo erg
als het allerergste, Geen gedachte zo erg of het denkt daaraan.
De mensen kunnen soms heel soms Wreed zijn, van binnen, maar ook van buiten.
Mensen kunnen ook vriendelijk zijn, maar dan is het of gemaakt of beleefd te zijn,
Of gemeend omdat je elkaar aardig vindt. De Mens is gemaakt om net als ieder ander
wezen, acceptatie van ouders, van familie, van vrienden, van kennissen, en anderen.
En liefde van partner, ouders of vrienden. Ik zucht al zo lang naar vrede op de wereld,
En zucht al zo lang naar vrede in de situatie, Maar het lijkt alsof alles steeds erger wordt,
Kwellingen, Zinloos geweld op Aarde, Boosheid der Mensen op Aarde. Ook in de ruimte lijkt het
boos te zijn. Maar diep in mijn hart blijf ik hopen, Op de Goede kracht van Recht’s Genade.

 

Buitenlanders,

In het verleden,
Is er wel gerekend,
Dat buitenlanders, in ons land, werden gezien als slaven.
Noem mensen zonder cultuur, zonder traditie die lijkt op de onze.
Met taal en rekenkunde die afweek van de onze.
Maar ook in de verte,
Deden we hetzelfde.
Kijk naar hoe we Amerika onderwierpen,
Kijk naar hoe we Afrika, en Azie onderwierpen.
Slavernij, Uitbuiterij.
Wat is de volgende stap.
De Aarde is onderworpen aan onze veroveringszucht,
Iedereen erkent de macht van de blanken. Tot ook ieder zich hun cultuur eigen maakt.
Iedereen erkent de macht van de kleurlingen als ze de cultuur volgen die in het verleden hen opgedrongen is.
Maar de volgende stap is:
Buitenzonnestelse aardlingen.
Mensen met andere vorm, Zo moge ik zeggen met gevoel,
Mensen als ieder van ons, gezien als kleurlingen door ogen van blanken van 300 jaar geleden.
Mensen, die ook doodsbang zijn voor de dood,
Mensen die ook vreugde beleven aan huwelijk en vriendschap,
Mensen die ook voldoening beleven aan succes, en onzeker worden van falen.
Bieden we die mensen een kans op leven,
Of als ze zwak of zacht blijken onderwerpen we ze dan.
Sta op, tegen de geschiedenis van de Mens, om ieder de onderwerpen. Naar willekeur.
Start de diplomatie, van zonder vooroordelen, zonder vooraannames onderzoeken.
Start de geweldloze communicatie, waar de hoogste managers naar streven.
Als ze hier ooit komen. Hoe halen we ze binnen.
Met een diplomaat, of met een legerfunctionaris.
Brengen ze wijsheid, of begroeten wij ze met het zwaard.
Ik kies voor vrede.

 

Affirmaties

Gedachten, die jezelf en anderen helpen.
Zoals:
Magische gedachten aan wensen die je jezelf en anderen toewenst. Magisch in de zin dat het wenskracht heeft.
Zoals:
‘Ik mag er zijn’ ‘Iedereen mag zichzelf zijn’ ‘Ik geef iedereen terug aan zichzelf” ‘Ik mag doen wat ik wil’ ‘Ik ben een vrij mens’ ‘Ik ben vrij om alles uit het verleden los te laten en opnieuw te bepalen wie ik ben’
Dat zijn affirmaties.
Maar je kan ook proberen, als je kinderen hebt die nog spontaan zijn:
Gun ze de tijd om ook hun spontaniteit te ontdekken, door zoveel mogelijk spelenderwijs, zonder gedachten aanwezig te zijn.
En wat je ook kan doen is:
dagelijks proberen elk gevoel in je lichaam waar te nemen, kijken hoe het zich ontwikkelt, kijken wat er gebeurt, hoe het voelt. Tot dat je er genoeg van krijgt, of je uitgeput bent.
Namelijk als je zelf niet in je denkvermogen bent, dan heelt je denkvermogen zich, en gaat het zijn goede weg.
En is het weer voor je beschikbaar zodra je er gebruik van maakt.

 

Geloven in het Goede

Geloven, in iets dat goed is.
Geloven, in iets dat licht is,
Geloven in iets dat erbij hoort.

Goedgelovig, Lichtgelovig, Bijgelovig. Maar dan op een goede manier.

 

God

God, het is eigenlijk heel eenvoudig.
Eigenlijk ben ik gewoon mezelf,
En wil ik graag bij u bekend zijn,
Zodat ik niet onbewust zondig, en u me op tijd waarschuwt als ik het wel doe.
Zodat ik het niet meer hoef te doen, of er op tijd mee ophoud.

 

Top of The Top

There can be, top technology.
By use of electrons, or quantum mechanics, it is possible to create computers, that do almost anything for you.
Being artificially intelligent, they can talk to you like humans, even with more knowlegde, and deeper philosophy.
But best of all they can be bound to our thougts, or to our brain. Then it is nice that it will automaticly make what we want.
Like in some movies, Creating food, and drinks, but even more advanced things, like computers, screens, army robots.
And if its not enough, whole kingdoms can arise out of nothing. But thats only fantasy, at least for the near future.
We will never know if it is really possible.
We have to be carefull. With all kinds of technology. it can be dangerous, especially when it is connected with our thoughts,
Because almost all people have some times bad thoughts too, not always their own intent.
And if that thoughts would come true, it would be dangerous.
So be carefull to with what you think.
But don’t be scared,
If you think thoughts you don’t want and dislike, you can’t be the one willing those thoughts. and you are not responsible for it.(in some psychological vision).
But from integral vision, it is all part of you even the bad things in you. also voices etc.

 

De Wachter

Ooit lang geleden, was er een wijs volk,
Ze stelden een wachter aan om het volk te bewaken.
Haar grenzen waren eerlijkheid, haar rechten waren leven.
De werkelijkheid was haar grond, en Het licht van de Zon scheen in hun ogen.
Maar de tijd verschreed, en heelde alle wonden.
Tot ook hun symbool aan de eeuwigheid werd prijs gegeven. En de tijd haar verslond.
Het symbool, was niet meer. Maar de kracht bleef immer werkzaam. Immers gebouwd op werkelijkheid’s grond.
Tot ook het raadsel opgelost werd, en de tijd de laatste wond heelde.
Het volk bleef immer aanwezig, in de harten van haar nazaten, die overal ter wereld huisden.
Het raadsel was:
Wat heeft 2 benen in de jeugd, 3 in de ouderdom en 4 in het midden.
Het raadsel betekende:
Een kind in het begin,
1 paar in het midden
en 1 paar en een verzorgend kind in de ouderdom.
Maar het tijdstip dat het ontgon, was niet meer. en men wist het raadsel niet meer juist te oordelen.en de tijd verslond ook de wijsheid haar te ontginnen.
Want het raadsel was een raadsel, en geen levenswijsheid dat door het hart wordt overgedragen.
De vorst die wijs was, en het rijmwoord bedacht, die vond een beter woord, en zei.
Alle religies mogen er zijn, en zijn niet langer gebonden aan de kracht van de Zon.
En zo schiep God, het leven in herinnering, aan lang geleden, toen leven nog zuiver was.
En de tijd haar niet verslond.
De tijd heelt alle wonden,
De tijd loopt voort van eeuw tot eeuw,
Van Goed tot Kwaad, en van Kwaad tot Goed,
Maar ook van Oordeel tot Oordeel, en van Vraag tot Vraag.
Maar niemand oordeelt een ander, voordat hij zijn eigen oordeel over zichzelf gebracht heeft.
En niemand vraagt wat iemand anders wilt, voordat eigen wensen zijn volbracht.
En niemand bezit iemand anders zijn wijsheid, totdat eigen wijsheid is gebracht

 

Farao,

De betekenis, is eenvoudig, Koning, bij genade van God.
De farao moest de sterkste, de slimste, de zuiverste zijn. En het volk leiden, omdat het bij volmacht van God handelde mocht het het volk zelfs dwingen, omdat onzuiverheid met elk middel tot zuiverheid gebracht mocht worden, om de macht van god niet te laten corrumperen. Zo werken onze gevangenissen ook, om de goedheid in het volk te behouden, en de schade aan goede mensen te beperken, wordt de macht van het kwade beperkt.(een religieus mystieke verklaring)
De mystiek zegt echter ook dat mensen later in hun leven nog tot goedheid kunnen komen, door bijvoorbeeld in aanraking te komen met iets dat hun hart raakt, of een opmerking of liefdesblijk die door hun masker of pantser heenbreekt, of die ze het licht laat zien. (wel of niet van religiueze oorsprong). Daarom is het zo dat mensen als ze kwaad doen, alleen beperkt behoren te worden in de mate waarin ze kwalijk zijn, voor de samenleving of voor hun omgeving. En ze geen strafmaatregelen horen te krijgen die anders zijn dan beperking van de kwalijke symptomen.
Straf door pijn , wordt door wijzen afgekeurd omdat de oorzaak niet in alle gevallen uit de mensen die het verrichten voortkomen. Soms komt het ook door toeval. En als je astrologie moet geloven zou het planetenwerking kunnen zijn.
Er zijn redenen te bedenken dat pijn geen rechtvaardige straf is, omdat het geen meetbare strafmaat is. Mensen beleven pijn verschillend.
Straf door beperking van wens of behoeftevervulling wordt door wijzen alleen goedgekeurd als het geen levende wezens schaadt, het wezen zelf, of hun dierbaren. De mate waarin een wezen zich geschaadt voelt is niet altijd de juiste graadmeter, meestal gelden de algemene gevoelens, die bij de hele bevolking heersen zonder overheersing of oplegging of dwang van meningen of ideeën.
Straf door onderwijzing over gevolgen van de kwalijke handelingen is de beste strafmaatregel, mits geaccepteerd, en zonder voorwaarden.

 

De Paus

De paus, beslist over het zieleheil en waakt erover volgens de geschriften, zoals de paus zich de plaatsvervanger van petrus, of paulus noemt.
Hij sluit en opent de deuren op aarde, die ook in de hemel geopend en gesloten worden en blijven.
Maar een kracht overtreft die en dat is de Heilige Geest, die ieder mag beinvloeden, en op genade handelt. afgebeden door gelovigen, of door eigen inbreng.

Een Heilige die in het verleden heeft geleefd is Petronius, een onbekende Heilige, die oordeelt over goed en kwaad, en de mens een keuze geeft het goede of het kwade te volgen.
Ze overtuigt, en ze een straf voorstelt.

Het is een mythische heilige, er gaan geruchten dat hij nooit bestaan heeft, er worden bepaalde wijsheden aan hem toegeschreven.

Yeshua is de zoon van God, en is de verlosser. Hij geeft mensen een kans om in God te geloven en dat te doen zonder hun schuldgevoelens te ervaren, en ook door hem te mogen aanbidden zonder zich te hoeven houden aan allerlei rituelen.
Vooral het direct contact van kind tot vader, is door hem gepredikt. Dat is het volgens de bijbel. Maar in werkelijkheid staat hij symbool voor een groter hogere macht. Die ook mensen kon genezen, en zelfs doden kon opwekken.
Maar wat hij werkelijk was, blijft onbekend. Want zelfs de oogst kon hij beinvloeden, hij kon de vangst beinvloeden, hij kon belasting afdragen, wist scherpe redenen die oorlogen wonnen. En zo zijn er meer getuigenissen.
In hem geloven zou genoeg zijn, Maar het zou bijvoorbeeld ook mogelijk zijn je leven in zijn handen te leggen. Dan zou je ziel genezen en zou je een ideaal religieus leven krijgen, zonder rituelen of dogma’s.

Zo zijn er meer heiligen of goden geweest die zich bekend hebben gemaakt, bij de indianen in amerika aanbaden ze de God van de Zon. bij de Joden aanbaden ze Mozes, en Elia, en bij andere volkeren hadden ze hun eigen goden, echt of niet echt.
Zo zou bij de grieken Zeus, de oppergod zijn, los van de roddelverhalen die in de mythen verwerkt zijn, zou hij een God zijn die eens in de zoveel tijd in een dier vaarde om een prinses te verleiden, en vervolgens de prinses opdrachten gaf om wijsheid te verspreiden.

Maar al die overwegingen, in eigen daglicht gezien. Geldt dat de Heilige Boeken aangenomen mogen worden als bron van wijsheid, en beproeft mogen worden op hun waarde. en op hun werkelijke toepassing.

 

Een Koning, Een Koningin. Een Keizer, Een President, Een Tsaar.

Een Koning,
Ik droom over een oud koninkrijk, waar edel, een woord was dat gebruikt werd voor hen die deugden bezaten. De edelen werden gekozen uit hen die zachtmoedig waren, en goed omgingen met hun naasten.
Een Koningin,
Ik denk aan een vrouw, Goed van voorkomen, Goed van gestalte, Scherp in spraak, maar zacht van hart. Rechtvaardig in oordeel, en barmhartig jegens hen die niet vermogen.
Een Keizer,
Een sprookje van lang geleden, zei. Ze zijn te hoog, te groot, ze zijn te machtig, ze nemen landen, die niet vrijwillig hen toebehoren. Ze strijden, en ze winnen.
Ze jagen en ze jagen prooi. Maar hun hart is vol pijn, en twijfel. Om vergeten zonden.
Een President,
Een verhaal: Er was een man, bij het volk aangesteld, en gekozen bij volmacht van de volksvertegenwoordiging, Maar hij bracht zijn karakter mee, en voerde de strijd alleen. Alleen een president die op goede kwaliteiten gekozen wordt, is waardig de leider van een volk te zijn.
Een Tsaar,
Een mythe: Het gaat terug tot een andere tijdrekening, 1734, er was een jongetje, hij zou erven, hij zou machtig worden, het was voorspeld, zijn vader regeerde, iedere vorst in jeugd, moest een koninkrijk overwinnen, een slag winnen. Dan was het volk tevreden, het rijk werd bestuurd, door macht, kracht en moed. Maar het kleine tsarenzoontje. Wist. Nee een slag win je niet alleen, je bent voor het volk, en niet tegen het volk. Hij weigerde. Verspeelde zijn recht. werd weggestuurd, en verloor zijn levensrecht. Zo gaat het met het tsarenvolk. Het land werd na zijn dood, verdeeld, en uitgedeeld. er kwamen machtigen die overwonnen.

 

Oorlog en Geweld.

Soms is er Oorlog,
Soms is er Geweld,
Soms is er Ruzie,
Soms zinloos gekwel.

Mensen worden bang als er zulke dingen dreigen, van lichte angst tot doodsangst.
Een emotie die door ethisch onderlegde mensen of wezens wordt erkend. Angst is een slechte raadgever, maar in zulke gevallen is het nuttig. nuttig in de zin dat het werkelijkheidsgetrouw de gevaren aangeeft.
Angst houdt ook tegen dat je met de grootste kunde je vijanden verslaat, want iedereen in zijn dromen kan meer als in het echt.
Getrainde agenten leren om hun angst te relativeren, of hebben die niet, of werken ermee.
Maar mensen die niet getraind zijn, zijn bang.
Angst. Is een emotie die mensen al snel laat verstijven of vluchten.
Maar Angst is ook een graadmeter of mensen gevaarlijk zijn. Als mensen angst tonen, dan zijn ze volgens hun eigen intelligentie niet opgewassen tegen de situatie.
De zwakkere toont angst, de sterkere toont zijn sterkheid.
Soms kunnen zwakkeren met een bepaald karakter ook moed tonen.
Maar dat is voor de ene een heldendaad, voor de ander een dagelijkse bezigheid.
2000 jaar geleden zei een man, als je geslagen wordt op je ene wang, keer dan ook de andere toe. en als ze de trui van je afpakken, laat ze dan ook je andere kleding afpakken als ze dat willen.
Volgens wet van dit land is het verboden om mee te werken met misdrijven, en als je alles laat afpakken dan heb je ingestemd met het misdrijf.
Maar er is een verschil, zoals Zegen je vijanden, ook een verschil maakt in hoe je mensen benadert.
Geweld, en Oorlog is nooit gerechtvaardigd,behalve
door politie bij een misdrijf, als de politie de dader moet beperken,
of door een rechtvaardig land die een land van bijvoorbeeld schending van mensenrechten wil bevrijden.
Maar is het ene geweld gerechtvaardigd om ander geweld te stoppen.

Dat zijn een aantal van mijn gedachten over het onderwerp geweld.

zinloos geweld, deze rozijnen. Is een grapje van een caberetier.
Maar de andere betekenis, is iets dat veel mensen een onveilig gevoel geeft. En daar worden de stille tochten voor gelopen.
Daar worden misschien ook die tegels met een lieveheersbeestje voor geplaatst. op de plek van het misdrijf misschien.

Ik net als anderen, wordt bang van vormen van geweld, of oorlog.
Ik ben net zo menselijk als ieder ander.
In noodsituaties vluchten mensen ook wel naar de kerk.
Maar het is goed om ook in vredestijd je geloof op te bouwen. Het is misschien niet een bescherming tegen oorlog of geweld. Maar het kan wel een verrijking van je leven zijn.

 

De Weg

Vroeger, heel lang geleden,
Hadden mensen het over de weg.
Een weg die verborgen lag, in de nevels, in de mist, die mensen zagen.
Zodra er mist was zeiden ze er ligt een weg verborgen in de mist. Die weg was dan een teken dat in het onbekende er soms goede en soms slechte wegen liggen.
Zo ligt er in ieder mensen hart een weg besloten, totdat die ontdekt wordt en gelopen.
Een weg die begint als je ernaar vraagt. En dan wordt de weg een middel tot een beter leven.
Een Weg die gaat over bergen, van moeite en pijn,
En gaat door dalen van plezier, en een tijd van geluk.
Door riveren gezwommen of bezeild,
Door wegen, gelopen, of gezworven.
Maar ieder mens, is moedig op eigen weg,
Maar ieder mens, is dapper in eigen huis,
Maar buiten eigen leven,
is het hard, is het bitter.
Immers in eigen leven is men koning en heerst men over eigen wezen.
Maar levend in een ander, leef je als slaaf, als dienaar.
Maar er is een die daarover heersen kan,
En dat is diegene die Heer is over allen,
De Schepper noemen we Hem.

 

Een Foto Model

Ik las vroeger eens een tijdschrift,
Ik las erin, en keek naar de foto’s.
Ik was verkocht.
Er stonden zulke mooie personen in,
Dat ik altijd weer terugkeek naar anderen,
Of ik dezelfde schoonheid erin terugvond.
Maar nooit die ene blik,
Dat ene gebaar.
Van de eerste foto’s die ik zag.
De foto’s van het fotomodel.
De foto’s van die twee fotomodellen.
Ik zocht, en ik zocht.
De mooiste vrouwen zag ik staan, lopen of gaan.
De mooiste mensen zag ik aan.
Maar nooit die ene blik,
Dat ene gebaar.
Totdat ik verbaasd,
in mijn stoel zat,
en mijn blik over
een mooi wijs woord liet gaan.
Wijsheid roept gevoelens op,
Maar wie ook gevoelens oproept,
Is je eigen Vader,
je eigen Moeder.
Want iedereen zoekt slechts in anderen,
De Vader, De Moeder,
Die hij zelf vond,
In het begin van zijn leven,
Met dat ene gebaar,
Met die ene blik.
Maar die zijn ongrijpbaar,
Die zijn vervluchtigd,
Niemand heeft meer een herinnering,
En foto’s tasten slechts het lichaam,
En niet de ziel die door de mensen spreekt.
Daarom zoek ik niet langer,
Want een beeld van lang geleden,
ongrijpbaar, ondoorgrondelijk,
vind men slechts, als men
tevreden lacht,
Om wat de wereld zoekt,
en hoop tot men krijgt wat men verwacht.
En is het niet die ene blik, of dat ene gebaar.
Dan is het iets dat bij je past,
en iets dat nooit vergaat.
Want immers,
Je open stellen voor nieuwe dingen,
Is altijd beter volgens sommigen.
Maar vasthouden aan het oude,
Is bij het verkeerde altijd het best.
Maar zoveel mooie mensen als ik zie,
En zoveel mooie blikken als ik zie,
Zoveel mooie gebaren als ik beleef.
Zie ik in mijn eigen ziel,
Als ik aan de Schepper denk,
En als ik denk aan mijn eigen ideale Vrouw.
Maar dat zijn slechts dromen,
Want het gaat niet om wat we denken,
Maar om wat we voelen.
En dat is slechts de schoonheid van ieder mens, man of vrouw.
Want ieder zoekt in de man of vrouw,
Een glans, die best naar voren komt in een schoonheid,
en het best naar voren komt in charisma.
Maar wat ieder eigenlijk zoekt,
Is contact, van ziel tot ziel.
en niet van man tot vrouw.
Maar weinig wordt het gezegd,
en veel wordt het gedacht.
Ik verlang, maar ik verkrijg het niet.
Ik hoop, maar hoop wordt niet bevestigd.
Totdat je het vraagt,
Je het vraagt aan een hogere Bron.
Een hogere Bron,
Zoals bij mij de naam:
Jezus Christus, of de Vader in de Hemel

 

Geloof en Leven

Het leven,
draagt zich voort van moment tot moment,
loopt over de voetsporen van de eeuwigheid,
rent langs de rivier van de tijd.
Maar tijd heelt zichzelf, door vergetelheid,

en dagen lengen tot jaren,
en jaren lengen tot eeuwen.
Maar het leven blijft bestaan.
Hecht waarde aan het leven,
Hecht waarde aan de tijd,
Hecht ook waarde aan het normale zijn,
de dagelijkse bezigheden,
de dagelijkse lijn.
Dat is de verantwoordelijkheid,
Die ieder dragen moet,
Dat is het gezag dat van bovenaf,
Het lot benoemt.
Leven,
Het is niet alles schone schijn,
De werkelijkheid is soms zacht,
Maar kan ook hard zijn.
en het is goed te sparen voor later,
of te werken voor nu.
En religie in de functie te laten zijn veilig
opdat je levenslijn behouden blijft.

 

Mystiek

Door de tijd heen, in het christendom, in het hindoeisme, in de islam, en in het boeddhisme zijn er religieuzen geweest die kozen voor een innerlijke beleving. Door een sterk verlangen naar God in enige vorm. kregen ze visioenen, of kregen ze inspiratie, om hun aanbedene te leren kennen. De ene doordat er afbeeldingen opkwamen in hun geest, of in hun werkelijkheid als hallucinaties, bij een ander doordat hij diep nederig geld aan de armen spendeerde, of eten uitdeelde,
Of predikte aan dieren en vogels. Maar er zijn ook Mystici die het uitten in religieuze teksten, gedichten, verhalen, beleefde ervaringen.
Zoals Joannes van het Kruis zijn boek heeft geschreven, over de nacht van het leven. Zoals sommige andere schrijvers hebben geschreven, noem Luther met zijn stellingen die hij op de kerkdeur spijkerde tegen de verkoopbaarheid van god.
noem Meister Eckhart met zijn mooie preken die ook wel spiritueel zijn. Maar zo zijn er nog meer. Ook hedendaags zijn er schrijvers te vinden die mystiek beleven. Zoals Thomas Merton, zoals Anselm Grun.
Maar zo heeft ieder die een oprechte gelovige is. Oprecht gelovig betekent dat je gelooft in God om dat je zelf wil geloven, en niet uit veiligheid voorwenden voor de omgeving, of omdat gewoonte het zegt.
Ieder die oprecht gelooft, heeft ook een zekere mate van mystiek in zijn beleving. Mystiek niet in de zin van visioenen van Christus die zich laat vinden als ideale vriend. Maar het kan in verscheidene vormen. De ene beleefd Hem als Goede Herder, de ander als Vriend, de derde ziet hem als vervanger voor Moeder. Zo zijn er vele vormen mogelijk. En dat is niet altijd of vaak niet zichtbaar in visioenen, maar in de beleefde ervaring.
Mystiek, het heeft een mysterieuze klank, maar is voor elke mysticus een ervaring die zich dagelijks voordoet, of waarnaar hij hunkert.

 

Geloof en Vrije tijd

Soms hebben mensen,
tijd die ze niet hoeven te spenderen aan Geloof, of aan Werk.
De twee pijlers onder een mensenleven, als ze waarde hechten aan religie. en de beoefening ervan.
Vrije tijd. sommige mensen gaan in hun vrije tijd hobby's beoefenen, zoals op de computer informatie opzoeken, over verscheidene onderwerpen, sommigen lezen boeken, romans, of documentatie. anderen gaan sporten, of gaan plezier maken.
Maar Vrije tijd, is een begrip die een hele tijd geleden, voor de middeleeuwen, en voor de tijd van de industrialisatie nog niet bestond. Mensen waren als ze niet hoger van inkomsten waren, verplicht al hun tijd te besteden in hun bedrijf, of werk.
Boeren, waren de hele dag bezig met zaaien, oogsten, en al het handwerk eromheen.
Arbeiders werden beziggehouden. Maar ook groot grond bezitters waren de hele dag bezig.
Ze kenden het begrip nog niet zoals wij.
De kroeg, was er wel maar had een sociale functie. Drank was ook niet zo sterk als tegenwoordig.
En ook de geneeskunde stond nog in een ander licht.
Zoals wij geneesmiddelen ook synthetisch op kruiden of natuurproducten baseren, Zo wisten er in die tijd kruidenmensen alles over kruiden. Ze wisten voor vrij veel ziekten de juiste kruiden. Maar zoals wel gebeurt, werd het ambt ook onderhevig aan misbruik. Kwakzalvers maakten lekker geurende zalven en watertjes en verkochten die voor goud geld.
De hekserij die het gevolg was van de kruidengeneeskunde, immers alleen een goede kennis van kruiden kan ook de kennis over vliegen op bezemstelen etc. veroorzaken maakte dat de inquisitie iedere ongelovige vervolgde.
Daarmee kwam ook de kruidengeneeskunde op een einde. Later werd dit maar door enkelen voortgezet totdat de renaissance weer persoonlijke ontwikkeling toejuichte.
In de tijd van de middeleeuwen hadden ze geen verschil tussen vrije tijd en werk. als men niet werkte zocht men wat anders te doen, en als dat er niet was, registreerden ze het niet als vrije tijd. Ze hielden geen uren bij. (natuurlijk hadden ze geen andere klok dan de kerkklok).
Maar vrije tijd is ook een beleving. Immers als je weet dat je vrij bent, ga je keuzes maken alsof die tijd ook echt vrij is. Je mag het vrij invullen. Dat is niet voor iedereen hetzelfde.
iemand in een land waar ze voorouderverering doen, zal die tijd invullen door eerbied aan de voorouders te gaan aanbieden door naar het graf of de tempel te gaan.
In een land waar ze religieus of boeddhistisch zijn zal de tijd gevuld worden met het onderwerp van aanbidding.
In een land waar het individualisme hoogtij viert, zullen mensen kiezen voor iets dat ze leuk vinden, of leuk behoren te vinden volgens de opvattingen van hun sociale kring.
Maar vrije tijd. Is niet een onderwerp waar veel over te zeggen is. Het is een persoonlijke beleving. Sommige mensen ervaren ook in hun vrije tijd een last die ze moeten dragen, zelfs hun eigen keuzes ervaren ze als een last.
Mensen die zulke lasten dragen kunnen er heel normaal uitzien, en hoeven niet op te vallen, kunnen er zelfs gezond uitzien.
Want geestelijk leed, ligt bij sommigen op het gezicht, bij sommigen in de geest, bij sommigen in de ziel.
Maar er hoeft ook weer niet te zwaar mee gerekend te worden.
Bij psychiatrische clienten is het duidelijk dat ze lijden, ze hebben geen tijd voor zelfverzorging, ze handelen niet meer redelijk, en ze zijn soms een gevaar voor zichzelf of anderen.
Er zijn graadmeters die uiterlijk lijden kunnen beoordelen.
Innerlijk lijden, is een kwestie die de religie al sinds oudsher heeft willen oplossen, of een oplossing voor wil bieden.
Niet door handvaten aan te bieden om zelf succesvol te worden, of beroemd, of rijk, maar door handvaten aan te bieden om door het leven te komen.
Soms klinken geboden heel saai, maar ze zijn raadgevingen die zijn bedoeld om je leven gelukkiger te maken. Niet om in de letter opgevolgd te worden, maar om als streven, of als probeermiddel te hanteren.
En denk je er ook dan zelf niet uit te komen, dan bestaat er een concept, of een begrip als de verlosser, die is gekoppeld aan God zelf, via een Zoon Jezus Christus.
In alle religies heeft hij een vorm natuurlijk.
Bidden is een mogelijke manier om om te gaan met die Verlosser, Maar ook overgave, of offers of andere middelen zijn een manier om met Hem om te gaan.
Maar wat wel door sommige religies wordt afgewezen is beeldenverering, het vatten van het goddelijke in het materieële. Omdat je daarmee niet meer de oorspronkelijke macht aanbidt, maar een afbeelding. Waarbij het vergeten wordt later dat het voor een hogere macht stond.

 

Mystiek

Door de tijd heen, in het christendom, in het hindoeisme, in de islam, en in het boeddhisme zijn er religieuzen geweest die kozen voor een innerlijke beleving. Door een sterk verlangen naar God in enige vorm. kregen ze visioenen, of kregen ze inspiratie, om hun aanbedene te leren kennen. De ene doordat er afbeeldingen opkwamen in hun geest, of in hun werkelijkheid als hallucinaties, bij een ander doordat hij diep nederig geld aan de armen spendeerde, of eten uitdeelde,
Of predikte aan dieren en vogels. Maar er zijn ook Mystici die het uitten in religieuze teksten, gedichten, verhalen, beleefde ervaringen.
Zoals Joannes van het Kruis zijn boek heeft geschreven, over de nacht van het leven. Zoals sommige andere schrijvers hebben geschreven, noem Luther met zijn stellingen die hij op de kerkdeur spijkerde tegen de verkoopbaarheid van god.
noem Meister Eckhart met zijn mooie preken die ook wel spiritueel zijn. Maar zo zijn er nog meer. Ook hedendaags zijn er schrijvers te vinden die mystiek beleven. Zoals Thomas Merton, zoals Anselm Grun.
Maar zo heeft ieder die een oprechte gelovige is. Oprecht gelovig betekent dat je gelooft in God om dat je zelf wil geloven, en niet uit veiligheid voorwenden voor de omgeving, of omdat gewoonte het zegt.
Ieder die oprecht gelooft, heeft ook een zekere mate van mystiek in zijn beleving. Mystiek niet in de zin van visioenen van Christus die zich laat vinden als ideale vriend. Maar het kan in verscheidene vormen. De ene beleefd Hem als Goede Herder, de ander als Vriend, de derde ziet hem als vervanger voor Moeder. Zo zijn er vele vormen mogelijk. En dat is niet altijd of vaak niet zichtbaar in visioenen, maar in de beleefde ervaring.
Mystiek, het heeft een mysterieuze klank, maar is voor elke mysticus een ervaring die zich dagelijks voordoet, of waarnaar hij hunkert

 

Geloof en Vrije tijd

Soms hebben mensen,
tijd die ze niet hoeven te spenderen aan Geloof, of aan Werk.
De twee pijlers onder een mensenleven, als ze waarde hechten aan religie. en de beoefening ervan.
Vrije tijd. sommige mensen gaan in hun vrije tijd hobbies beoefenen, zoals op de computer informatie opzoeken, over verscheidene onderwerpen, sommigen lezen boeken, romans, of documentatie. anderen gaan sporten, of gaan plezier maken.
Maar Vrije tijd, is een begrip die een hele tijd geleden, voor de middeleeuwen, en voor de tijd van de industrialisatie nog niet bestond. Mensen waren als ze niet hoger van inkomsten waren, verplicht al hun tijd te besteden in hun bedrijf, of werk.
Boeren, waren de hele dag bezig met zaaien, oogsten, en al het handwerk eromheen.
Arbeiders werden beziggehouden. Maar ook groot grond bezitters waren de hele dag bezig.
Ze kenden het begrip nog niet zoals wij.
De kroeg, was er wel maar had een sociale functie. Drank was ook niet zo sterk als tegenwoordig.
En ook de geneeskunde stond nog in een ander licht.
Zoals wij geneesmiddelen ook synthetisch op kruiden of natuurprodukten baseren, Zo wisten er in die tijd kruidenmensen alles over kruiden. Ze wisten voor vrij veel ziekten de juiste kruiden. Maar zoals wel gebeurt, werd het ambt ook onderhevig aan misbruik. Kwakzalvers maakten lekker geurende zalven en watertjes en verkochten die voor goud geld.
De hekserij die het gevolg was van de kruidengeneeskunde, immers alleen een goede kennis van kruiden kan ook de kennis over vliegen op bezemstelen etc. veroorzaken maakte dat de inquisitie iedere ongelovige vervolgde.
Daarmee kwam ook de kruidengeneeskunde op een einde. Later werd dit maar door enkelen voortgezet totdat de renaissance weer persoonlijke ontwikkeling toejuichte.
In de tijd van de middeleeuwen hadden ze geen verschil tussen vrije tijd en werk. als men niet werkte zocht men wat anders te doen, en als dat er niet was, registreerden ze het niet als vrije tijd. Ze hielden geen uren bij. (natuurlijk hadden ze geen andere klok dan de kerkklok).
Maar vrije tijd is ook een beleving. Immers als je weet dat je vrij bent, ga je keuzes maken alsof die tijd ook echt vrij is. Je mag het vrij invullen. Dat is niet voor iedereen hetzelfde.
iemand in een land waar ze voorouderverering doen, zal die tijd invullen door eerbied aan de voorouders te gaan aanbieden door naar het graf of de tempel te gaan.
In een land waar ze religieus of boeddhistisch zijn zal de tijd gevuld worden met het onderwerp van aanbidding.
In een land waar het individualisme hoogtij viert, zullen mensen kiezen voor iets dat ze leuk vinden, of leuk behoren te vinden volgens de opvattingen van hun sociale kring.
Maar vrije tijd. Is niet een onderwerp waar veel over te zeggen is. Het is een persoonlijke beleving. Sommige mensen ervaren ook in hun vrije tijd een last die ze moeten dragen, zelfs hun eigen keuzes ervaren ze als een last.
Mensen die zulke lasten dragen kunnen er heel normaal uitzien, en hoeven niet op te vallen, kunnen er zelfs gezond uitzien.
Want geestelijk leed, ligt bij sommigen op het gezicht, bij sommigen in de geest, bij sommigen in de ziel.
Maar er hoeft ook weer niet te zwaar mee gerekend te worden.
Bij psychiatrische clienten is het duidelijk dat ze lijden, ze hebben geen tijd voor zelfverzorging, ze handelen niet meer redelijk, en ze zijn soms een gevaar voor zichzelf of anderen.
Er zijn graadmeters die uiterlijk lijden kunnen beoordelen.
Innerlijk lijden, is een kwestie die de religie al sinds oudsher heeft willen oplossen, of een oplossing voor wil bieden.
Niet door handvaten aan te bieden om zelf succesvol te worden, of beroemd, of rijk, maar door handvaten aan te bieden om door het leven te komen.
Soms klinken geboden heel saai, maar ze zijn raadgevingen die zijn bedoeld om je leven gelukkiger te maken. Niet om in de letter opgevolgd te worden, maar om als streven, of als probeermiddel te hanteren.
En denk je er ook dan zelf niet uit te komen, dan bestaat er een concept, of een begrip als de verlosser, die is gekoppeld aan God zelf, via een Zoon Jezus Christus.
In alle religies heeft hij een vorm natuurlijk.
Bidden is een mogelijke manier om om te gaan met die Verlosser, Maar ook overgave, of offers of andere middelen zijn een manier om met Hem om te gaan.
Maar wat wel door sommige religies wordt afgewezen is beeldenverering, het vatten van het goddelijke in het materieële. Omdat je daarmee niet meer de oorspronkelijke macht aanbidt, maar een afbeelding. Waarbij het vergeten wordt later dat het voor een hogere macht stond.

 

ik wil eigenlijk alleen maar gelukkig zijn.

eigenlijk is dat het enige dat ik wil.

Hoe gelukkig ben je.

In de ziel meet iedereen geluk af aan eerdere ervaringen, vermoed ik

jezelf zijn

Is jezelf te zijn,
je eigen ouders, te horen in hun wensen.
Je eigen wet op te volgen waar je leeft.
Je wet die je hoort op te volgen van het land waar je woont.
Je traditie serieus te nemen, geen talen te spreken van andere wezens.
Ze zijn anders, Ze zijn hun eigen wezen.
Ze spreken hun eigen taal.
Ze leren met hun eigen wezen.
Ze hebben hun eigen tradities.
Ze volgen hun eigen weg.
Vraag je eigen Bron om hulp.

 

Een stukje india

Vroeger heel lang geleden, Was er een Koning. Jnana genaamd.
Hij was de koning van de Wijsheid. Hij wijdde zijn leerlingen in door een eenvoudige raadsel aan hen voor te leggen.
Een raadsel die pas gevonden werd als zij beantwoordt werd.
Zo’n raadsel was zo goed dat bijna niemand die vond.
Een zo’n raadsel was:
That Thou art (Tat Tvam Asi)
Zo waren nog meer.
Zoals Aham Brahmasmi.
Door de eenvoud van hoe het in taal uitgedrukt was. Leerde iedereen de wijsheid kennen. Voor ieder had hij zo’n gepast raadsel.
De laatste raadsel Aham Brahmasmi betekende in eigen woorden vertaal, Alles is God.
Door te voelen en te leven, leer je de strekking van het raadsel dat voor jou bedoeld is kennen.
Zo kreeg ik laatst een raadsel te horen die ik nog niet kan oplossen:
Alles is in Gods Schepping, ook Jij. Je hoeft je niet meer over te geven aan God.
Ik bleef maar zoeken naar overgave aan God.
Tot ik bij de indiase religie uitkwam,
En erkende dat er een hogere macht is, die groter is als ons. Ook groter dan wij kunnen bevatten.
En dat overgave, niet inhoudt dat hij op onze bevelen aan ons verschijnt. En ook niet dat we mogen hopen op een glans van zijn grootheid.
Maar dat zijn grootheid blijkt uit dat we natuurlijk veranderen. Op een manier die we zelf niet doorhebben. En niet door pracht en praal. Maar door eenvoud. door eenvoudigheid.
Niet dat we dan sober worden, of alle luxe afwijzen. Dat is een ascetische stroming.
Maar door je over te geven, word je onderdeel van dat Grotere Wezen. Noem het God, noem het in de indiase religie Vishnu.
Een raadsel die ik mijzelf wil meegeven is nu:
Is God ook in mij.

 

De Sfnix

De Sfnix, Een verbastering van het woord De Sphinx.
Een element uit de mythologie. Een element uit de wereldgeschiedenis.
De Sfinx gaf graag raadsels, onoplosbaar, en at dan zijn slachtoffers op.
Maar het raadsel dat opgelost was:
Wat heeft een voet in de tijd, een in de wereld, en een in jezelf.
Dat raadsel vond ik persoonlijk een hele mooie (als het niet meer in de mythologische boeken staat dan is het nu mijn raadsel)
De oplossing laat zich raden, maar kan ook heel moeilijk te beredeneren zijn

 

Het Eikeltje

Het Eikeltje,
Het Sukkeltje,
Het Afgewezen Kindje.

De Minderwaardige Werknemer,
De Slappe Huwelijkspartner,
De ongelovige,
De Buitengeslotene,
De Dommerik.

Ik heb het niet gemaakt,
Ik ben geen held,
Ik ben maar een soort slappeling,
Ik ben alleen maar eigenwijs,
Ik sluit me af voor anderen,
Ik doe niets goed.

Allemaal redenen om is wat anders te verzinnen.
Verzin is iets beters.
Verzin bijvoorbeeld dat je de grootste Tovenaar bent,
De allergrootste Magiër.
Die de hele wereld in een klap kon veranderen.
Wat zou hij met zijn toverstokje kunnen veranderen.
Ik wou ik wou.
Dat ik God was.
Dat is de allergrootste wens die er is.
Velen jagen die na.
Velen zoeken ernaar.
Maar het begint bij de eerste stap.
Bij God in de leer gaan over zijn Meesterschap.
Dat begint bij dagelijks in zijn leslokaal zitten, om te leren.
leslokaal?
Is die er wel. Dat begint met bidden en vragen.
Dat begint al je vrije tijd te vullen met vragen aan hem stellen.
Alles dat je niet weet, Alles wat je wilt weten, Al je wensen, Alles wat je bezighoudt. vragen zeggen.
Je mag het ook opschrijven. Want God mag je houden aan zijn woord.
God heeft u ook iets voor mij in petto.
Dan is het ijs gebroken.

 

De Perfectie zelve, De cleoplatra, De Directeur van de Multinational, Eh. Kosmisch Electional.

Ik ben de beste, eenvoudig de beste.
Niemand anders dan ik, ben in mijn plaats de beste.
Alleen ik kan mezelf tot deze hoogte krijgen.

Zo eenvoudig is de beste.
De held, maar dan met schoenen aan.
De overwinnaar, Ik kwam, zag, en won.
Won mijn gouden zaak, de zaak met gouden eieren.

Nu win ik niet meer. Want na het leven zie ik pas wat ik iedereen heb aangedaan,
is een new age gedachte.
Het is beter te winnen door vrienden te maken,
dan door geld te verdienen, of winst te maken.
Win vrienden, want die blijven bij je tot in de hemel.
Win geloof door vriendschap met armen zieken en mensen slecht ter been.
Win geloof door vriendschap met Hem die voor Hen opkwam.
Win geloof door de grootste vriend aller tijden in je leven uit te nodigen.
God zelf.
En stel jezelf nederig op,
Want de grootste begint door niets prijs te geven, geen kennis, geen informatie, maar door vragen te stellen.
vragen aan God. Is het enige dat telt.

 

De TijdGeest.

De Tijd, is als een geest,
Hij waart rond, van dag tot dag,
hij vliegt van uur tot uur,
Voor de ene langzaam, voor de ander snel.
Voor de derde is het langzaam en snel.
Maar waar hangt de tijd van af.
Is het de wereld die langzaam gaat of snel.
Het is ons gevoel die ons zegt. Het is er of het is er niet.
De vraag die Shakespeare ons stelde was,
To Be or Not to Be.
Thats a question.
Maar is het een vraag of een wijsheid.
Dat mensen er liever willen zijn, en liever niet afwezig willen zijn.
Daarom kunnen mensen beter in hun leven aanwezig zijn.
To Be is not a question,
To not Be is a question. Why don;t want people to be.

 

Een Tijd om te leven, een Tijd om te sterven.

De Prediker heeft voor alles zijn tijd bestemd.
Een tijd om te leven, een tijd om te sterven.
Een tijd om te bouwen, een tijd om in verval te gaan.
Een tijd om te leren, een tijd om dommer te worden.
Een tijd om aanwezig te zijn, Een tijd om afwezig te zijn.
Een tijd om te genieten, een tijd om te lijden.
Een tijd om gelukkig te zijn, Een tijd om

Geluk, versus ongeluk.
Met ongeluk bedoelen we dat dingen kapot gaan, ons leven, of dingen die we gemaakt hebben, of dingen die we ons toe-eigenen.
Maar wat is nu geluk. Dat dingen gelukken, heel zijn, we zelf heel zijn, of dat we succesvol zijn. wat ook een vorm van geluk is.
Een meetlat ernaast en we zien dat geluk relatief is.
Voor de een is geluk dat hij geen pijn in zijn been heeft,
Voor de ander dat hij geen tekort aan geld heeft.
of tekort aan status, te kort aan brood, tekort aan verfijnde smaak.
Elk tekort is een ongeluk.
Maar geluk is ook de wens om meer te hebben, een wens om gelukkig te zijn.
Geluk en Ongeluk, voor de een houdt het beiden in voor de ander een van beiden.
Als je niet meer zoekt ben je er. zegt een new age spiritualist.
Maar wat zoek je dan. Zoek je geluk. Ben je er dan als je het niet meer zoekt.
Zoek je pas als je weet wat je zoekt. Zoek je duidelijk uitgedrukt in woorden.
Of is zoeken aanwezig zijn. aanwezig in je hart.
Zoeken naar geluk, dat begint met genieten van wat je hebt, en opmerken wat je tegenstaat. wat je ongelukkig maakt.
Daarna kan je stappen gaan bedenken om dat op te lossen.
Maar niet alle doelen, alle stappen zijn heiligmakend, en ook niet alle stappen zijn toegestaan volgens de grondwet, en de wet.
Dus moet je een keuze maken, of stappen overslaan, of laten vallen.
Maar de enige stap die je altijd kan maken is, geen stap.
eenvoudig accepteren dat je niet gelukkig bent.
En het leven aanvaarden zoals het is.
Maar klinkt dat leuk, dat klinkt als ondraaglijk lijden.
Maar ook lijden is een keuze heb ik geleerd. Als je pijn hebt wordt het pas lijden als je erover gaat nadenken.
En als je pijn hebt is dat ook lijden want pijn voelen is lijden.
Maar pijn voelen, houdt ook in dat je naar de oplossing gaat zoeken,
en die zoektoch mag je wel beginnen.
Want die zoektocht komt uit je ziel, en niet uit je denkvermogen of je geest. met zijn wensen en verlangens.
Zoeken, zoek om te vinden,
Maar zoek ook om te beginnen.
Te beginnen met God te zoeken.

 

Ik geloof,

Ik geloof, dus ik Ben.
en niet, Ik denk dus ik Ben.
Maar waar geloof ik dan in.
Dat ik besta,
dat anderen er zijn,
dat de wereld buiten mijn zicht niet ophoudt,
dat alles consequent is,
dat alles volgens oorzaak en gevolg gaat,
dat mijn werkelijkheid uit mijn lichaam en geest bestaat, en in interactie met de omgeving vorm krijgt.
dat mijn gevoel aangeeft wat er echt gebeurt.
En zo nog meer.
tot aan de Hypothese van Clemens van Alexandrieë toe.
De hypothese?
Jawel, een hypothese. Nooit geleerd dat het hele geloof maar een hypothese is, die door iedereen afzonderlijk bewezen dient te worden.
Net als door Clemens, net als door Jezus, net als door de discipelen.
Want Christus was mens, maar is god.
Jezus was mens, maar is god.
Zo ook was Clemens mens, maar is hij misschien in de hemel.
Clemens vond lettertaal uit,
een taal die letterlijk in de bijbel stond.
Elke letter had volgens hem een diepere betekenis.
een betekenis die door sommige dominee’s wel eens wordt uitgelegd. een hebreeuwse letter heeft een diepere betekenis.
Zo heeft ook woorden in de bijbel soms meerdere betekenissen, waarbij als het er meer dan 2 zijn je al kan spreken
dat een diepere betekenis verschillend wordt uitgelegd, of verschillend wordt begrepen.
Lettertaal.
Ooit was er in de tijd van vroege talen, taal voor beleefde ervaring. Waarbij alleen de mystieke kant van de mens werd uitgedrukt in taal.
Tot ook geld, en handel erin werd uitgedrukt.
En Koningen hun heldendaden erin lieten vereeuwigen.
En de taal der bijbel is om de woorden van God te vereeuwigen.
Want in elke taal, in elk volk, in elk land mag God genoemd worden, en mogen de mensen zingen van zijn weldaden.
Heet hij bij ons, God, als God der Goden.
Heet hij bij de Joden, JHWH, of westers gezien Jehovah.
Heet hij bij de Indiase mensen, de Trimurti.
Heet hij bij de Arabische en Turkse mensen Allah.
Wat overeenkomt zijn de kenmerken die ze toegeschreven worden.
En die kenmerken maken en bepalen de naam.
En niet de letters waarmee ze aangeduid worden.
Je wijst ergens naar, en in de ene taal zeg je God, in de andere Allah, in de derde Vishnu.
Maar je wijst naar dezelfde Gij.
Zoals ook in sommige spreekwoorden wordt vervat:
Verwar niet de woorden met wat je aanduidt,
Verwar niet de vinger met de maan waarnaar je wijst.
Verwar niet de zaak met diegene die het leidt.
Lettertaal gaat dieper als de woorden.

 

Een dag

Een dag,
Is als een avond,
Lang geleden.
Een dag is,
als een ochtend ver in de toekomst.
Een dag is,
als een eeuw,
in de bron verscholen.
een dag is als de toekomst,
In het verleden besloten.
Maar een dag,
is een dag,
in Mensenogen,
een dag,
in Dierenogen, van Zon tot Zon.
in plantenogen, een aanwezigheid.
In hogere wezens, een moment van moment tot moment beleefd.
Maar in mijn ogen,
Is er slechts een ogenblik, dat eeuwen duurt.
Of een ogenblik, dat voorbijglijdt, en een ogenblik duurt.

 

Welke muziek is goed

Muziek die als het in het echt zou worden uitgevoerd zich zou houden aan de wetten zoals die in het land zijn,
Bij ons nederland.
als er strafbare situaties in voorkomen, is het al niet goed meer.
Als er situaties in naar voren komen waar in het echt de mensen die er in meespelen niet mee zouden instemmen, dan is het niet goed
Dan blijft er heel weinig over.
Maar dan is het geen fantasie meer maar mag het echt worden,
Ook muziek is onderdeel van je leven, net als de andere dingen.
Dat is mijn persoonlijke mening.

 

Een Wijsheid

In een Heilig boek staat:
Alleen het doen van je eigen plicht maakt je gelukkig,
Andermans plicht doen, leidt tot verval, en maakt je ongelukkig.
Of geeft je niet je levensbestemming.

 

De Almachtige

Soms is het beter te kiezen voor namen die de Almacht kenmerken, dan voor echte namen.
Bijvoorbeeld als je geloofstwijfel hebt, als je gelooft dat de zoon van God, of incarnaties van God niet de allerhoogste zijn of dienen. Dan kan je beter die almacht aanbidden door de kenmerken ervan te noemen. Zoals Almachtige, Alomtegenwoordige, Alwetende.
Maar die kenmerken zijn maar kenmerken, het wezen dat erachter woont, is natuurlijk immens groot, en immens intelligent. en die hoort je altijd met welke naam je hem ook aanspreekt.
Daarom is het goed om de Almacht in elke naam te aanbidden, en ook mag je zolang je de Almacht ermee bedoeld, hem met nieuwe namen noemen. Maar het beste is wel om die namen niet te gebruiken om ermee te spotten, of smaad op te leveren.
Maar wat precies goed is om een nieuwe naam te verzinnen, is meer een kwestie van mystiek, dat iemand in vervoering namen toeschrijft aan de Goddelijke Almacht.
De mate waarin almacht onderscheidbaar is van zijn dienaren of zonen, zoals

Jezus christus, of Krsna, of Vishnu, of anderen. is natuurlijk vaag.
Ze hebben vanuit een hogere kracht gehandeld, ze hebben bijzondere werken gedaan.
Maar het beste is te geloven in de allerhoogste macht, en dat is de Almacht zelf.
Als je die zoekt zal je Hem vinden,
Als je die vind, dan vind je jezelf.
Als je die hebt gevonden, voel je geen afgescheidenheid meer.

Maar het wordt misschien geen glorieus leven, en ook niet met veel wijsheid, maar in ieder geval een kleur die je zelf hebt.
Want het is beter te sterven als je zelf, dan te sterven als iemand anders.
Het is beter te leven en je eigen naam te verkondigen dan de naam van iemand anders.
Het is beter je naam te redden, dan in een andere te leven.
Ook al zijn het namen die veel betekenen, die werelden redden, die koninkrijken veroordelen op grond van gezag.
Nee het is beter jezelf te zijn, en dat altijd.
Geef je over aan de Almachtige, Alomtegenwoordige, Alwetende,
En je word je zelf weer.

 

De Messias

Vroeger, 2000 jaar geleden, was er een sterke gedachte, tussen mensen, en ook in het geheim, dat er een verlosser zou opstaan om mensen het geluk te laten beleven.
Dat geluk zou dan een einde maken aan al het leed. De schaduw des doods zou wijken. Mensen kregen kinderen, maar de meeste stierven, nog voor ze oud waren.
De romeinen hadden een wereld geschapen die geen aardige was. Zo lieten de joden door hun ritualistiek ook de religiueze waarden en normen streng zijn.
Dat is ook wel begrijpelijk want er bestond nog geen goede bescherming tegen een aantal gevolgen van het breken van de geboden.
De joden, vonden natuurlijk dat ze in een traditie stonden, en dat die goed was. Immers die was overgeleverd door Mozes, Elia en anderen.
Maar voor de tijd was het eigenlijk niet meer goed om het sterk door te voeren. De romeinen waren technologisch al verder dan de tijd dat de geboden waren geopenbaard.
Toen werd er volgens openbaring een jongetje geboren, Hij heette Immanuel, in het nederlands wordt hij Jezus Christus genoemd.
Hij was de vervulling van de geboden, de vervulling van de beloften van de profeten.
Hij werd geroepen om Jehovah te dienen, werd gedoopt, en de geest van God rustte op hem.
Daarna begon zijn taak op Aarde, hij genas mensen, hij heelde harten. Hij bracht wijsheid.
Hij wist zelfs raad met de grote scharen mensen die naar hem toekwamen.
Hij was de Verlosser.
Waar hij vandaan kwam, waar hij heenging. Dat is niemand duidelijk.
Mensen geloven in hem. Maar geloven ze ook in zijn ziel.
ze geloven dat hij mensen genas. dat hij het evangelie bracht.
Maar geloven ze in zijn ziel, durven ze zijn ziel ook in hun leven te laten werken.
Zijn ziel, die duizenden van duizenden gelovigen kan omvatten.
Die de Heilige Geest naar ons stuurde.
Die de vader in de hemel naar ons stuurde.
De vader die in ons hart mag wonen.
Hij bracht als enige de boodschap dat ieder vrij is om op welke manier we ook willen in de vader in de hemel te geloven.
Waarbij die vader, natuurlijk zo groot is als we kunnen denken, zo machtig als we kunnen voelen, en zo goed is als we kunnen bevroedden.
Maar wie was hij dan, was hij de eenvoudige timmermanszoon. Was hij God’s Zoon.
Die laatste titel is hem gegeven naar aanleiding van zijn werk, maar wie was hij als persoon.
In de bijbel staan ook gedeelten dat hij boos werd, of mensen wegdreef, terwijl uit zijn positie als verworpen heilige zou dat niet de beste weg geweest zijn.
Als hij indachtig was van zijn positie had hij de joodse leiders gevolgd, en zich braaf opgesteld.
Hoe durft een man zich zo op te stellen. waardoor hij na zijn leven miljoenen en meer dan dat gelovigen in zijn naam krijgt.
We noemen hem messias, een verlosser.
Maar een verlosser, is van oudsher iemand die iedereen de wonden heelt, de harten geneest.
Maar in deze tijd worden niet alle gewonden genezen, en niet alle harten geheeld.
Maar waarom geloven mensen nog in hem dan.
Is dat omdat hij speciale dingen doet met gelovigen, doet hij dingen die ze zelf niet doorhebben.
Is hij een geheime werker, die in het geheim zijn koninkrijk bewerkt, met of tegen de wil van de gelovigen.
tegen de wil van de gelovigen zou natuurlijk een vorm van dictatuur met manipulatie zijn.
Zo staat hij niet bekend, hij staat ook niet bekend als iemand die mensen een naar leven instuurt.
Hij staat bekend als verlosser, maar wat verlost hij dan. is dat te zien als je kijkt naar de uiterlijke daden van de gelovigen.
De meeste echte gelovigen kiezen voor een leven goed, en vrij van ondeugden, en kiezen voor de deugden van de Heilige Geest. zachtmoedigheid, vriendelijkheid.
Maar wat is dan de rol die Jezus Christus in de geschiedenis heeft gespeeld. Is hij een personificatie van onze verlangens,
Verlangen we in het geheim naar een verlosser die ons ook komt verlossen,
Of verlangen we naar geluk en hopen we dat Jezus Christus het ons geeft.
Een keuze voor Jezus Christus om in Hem te geloven, is de enige oplossing om deze vraag te beantwoorden.
Daarna begint het avontuur, van je leven, zolang als het duurt.

 

Waar zijn we bang voor!

We zijn bang voor elkaar.
We zijn bang voor ieder die ons ziet, en hoort.
We zijn bang voor de oordelen en de kritiek, en de feedback van anderen

 

Een liefde

Een liefde is gegeven,
Een kracht is gegeven,
een macht is gegeven,
Slechts een gebod gaf hij.
Een gebod ten leven:

Jezus Christus
zijn weg was liefde,
liefde op het eerste gezicht,
zijn gebod was liefde,
voor ieder die je naaste is.

Maar Jezus Christus werd gesmaad,
gesmaad ten dode toe,
maar zijn werk bleef,
Tot een nieuwe weg zich openbaarde.
Een weg ten leven.
Een weg voor overgave aan het leven
aan de Schepper.

Die weg was ook in Jezus woorden vervat,
maar heeft niet duidelijk in de mensen postgevat.

dus zeg voortaan:
Ik geef me over, mijn wezen, mijn leven aan de Almachtige, Alomtegenwoordige Schepper

 

Schoonheid

Schoonheid, is er in de Schepping God’s
Mensen kunnen mooi zijn, Schoonheid uitstralen.
Objecten zoals architectuur, kunst kan schoonheid uitstralen.
door de werking van vormen, lijnen, en contrast, ook kleurstelling kan schoonheid in de mens als gevoel opgeroepen worden. schoonheid zou ten dienste van de mens moeten staan, met de beste dingen die we als mensheid nastreven de schoonheid aan te verbinden die nodig is om het te bewaren.
als wijsheid schoonheid in woorden is, zou er op tv wijsheid opgevoerd mogen worden door de mooiste acteurs en actrices.
Als de wet van dit land de beste normen en waarden vertegenwoordigt, dan zou op tv de beste actrices, en acteurs die mogen verwoorden. Om ook de jeugd te overtuigen dat de wet ook bij de idolen wordt nageleefd.
Als schoonheid wordt ingezet voor wat van waarde is, in plaats van voor vermaak. Dan krijgt alles zijn waarde weer terug.
Propaganda zou het zijn als het door de overheid afgedwongen wordt, en als er een stereotype boodschap gebracht zou worden.
De overheid kan acteurs net zo inhuren als dat bedrijven dat doen.
Zeker jongeren, en kinderen laten zich erdoor beter de wet voorschrijven, als ze het in hun eigen taal horen, en ook zelf op die manier een goed voorbeeld krijgen.

 

Levend of Gestorven

De Heere God, is er voor de levenden en de doden.
Als doden nog aanwezig zijn, en kunnen waarnemen, dan hebben ze ook het recht om te bidden, om genade te vragen, zich over te geven aan de Heere God, aan Jezus Christus, aan de Almachtige.
Want in de bijbel wordt er rekening gehouden met dat gestorvenen helemaal niets meer kunnen en niet meer bestaan. en ook geen keuzes kunnen maken.
Dus ben je bang voor wat er na de dood gebeurt, als je dan nog keuze zou kunnen hebben, een vrije wil, dan heb je dan ook het recht om te bidden, om te geloven in die goede naam.
En ben je bang dat de zondes je worden aangerekend, bidden is vrij, en is niet afhankelijk van zondes gedaan in het verleden.
En je overgeven is niet afhankelijk van je zondes uit het verleden.
Overgave mag iedereen, want God, of de Almachtige neemt ook je zondes over, en heelt ze voor je.

 

Vrije wil

Iedereen heeft vrije wil,
en ook in religie mag je je eigen wil blijven volvoeren,
alleen mag je richtlijnen volgen als geboden en leefregels.
Maar je eigen wil blijft gelden, en mag er ook zijn.

Mensen vallen je niet aan op je wil maar op je gedrag.
vallen niet je ziel aan maar je uiterlijke daden.
als je uiterlijk gedrag verandert, dan worden ze blij met je.
je mag ten alle tijde zelf je wil hebben en uitdrukken in acties,
en hoeft niet perse de wil van anderen over te nemen,
of alles te doen wat ze zeggen of willen.
God’s wil uitvoeren betekent ook je eigen wil gebruiken, of laten werken,
en niet perse dat je alles uit de omgeving doet.
Het is natuurlijk wel goed om rekening te houden met anderen, met hen die je lief zijn, met werksituaties, en dergelijke.
En het is ook goed om zelf te beslissen wat goed is voor je. En het niet af te laten hangen van anderen. ook niet van autoritaire personen.
Sinds de rennaissance hebben mensen zelf geleerd na te denken over hun daden, en zelf beslissingen te nemen op grond van bewijs en argumenten, en gevoel natuurlijk.

Religie is een keuze, die je ieder moment weer neemt. En je kan altijd terug komen op keuzes uit het verleden.
Je kan jezelf niet kwijt raken, en ook niet verliezen

 

De Zon

Ik groet Broeder Zon voor zijn dagelijks licht,
Ik groet broeder maan, voor zijn licht des nachts,
ik groet broeder ster, voor zijn pracht aan de hemel in de nacht,
ik groet broeder ruimte voor het vullen van de ruimte er tussenin.
ik groet, zuster aarde, voor haar dagelijkse voeding, en ondersteuning.
Maar bovenal groet ik de hand die alles begon,
De Moeder aller Moeders, de Vader aller Vaders. De eerste mens, die mij tot aanzijn bracht.
En de Schepper van Hem de Heere Sebaoth zelf.
En ik geef mij in aanbidding weg aan de Zon,
Niet door een levend offer, of een ritueel waarbij ik sterf,
maar uit eerbied en ten dienste stellen van de kracht die de zon vertegenwoordigt

 

Ik geef mij weg

Aan deze planeet waarop we wonen, waardoor we tot leven zijn gekomen,
Waaruit we zijn voortgekomen.

Ik geef mij weg, aan de planeet waaruit wij oorsprongen, waaruit wij onze bewustzijn vandaan hebben.

 

De koning

De koning is een vorst,
Uitmuntend in deugd,
Goed in verdediging van het land,
expert in wetenschap, charismatisch in leiderschap, de voortreffelijkste zanger, bovenal een topper in menswaardige aangelegenheden.

Maar al die dingen zijn niet belangrijk,
Hij is goed van hart, en dient de Heere. de Heere der Heirscharen.
Zo wordt hij genoemd in de statenbijbel.
Maar hoe noemen we hem echt:
God, Schepper, een term die interreligieus is, en gekenmerkt wordt door almachtigheid, alomtegenwoordigheid.
Laten we in religies de verbroedering zoeken.
Door God in alle religies dezelfde functie te laten hebben, en onze god, in elke religie de eigen naam te laten houden die het heeft.
Maar niet meer in naam van die ene god strijd te voeren tegen anderen met dezelfde god maar een andere naam ervoor.

Is god gedeeld, is de ene gedoopt in God met de naam Jehovah, en de andere in de naam Vishnu, en de derde in de naam Allah.
Laten we ook God niet verdelen. en ook niet zijn naam opsplitsen.
Vraag anders, aan je goden om de andere zelf aan te wijzen en duidelijk als bedeverhoring te geven dat de andere goden slecht zijn, en op grond van welke argumenten of feiten dat blijkt.
Natuurlijk gewelddadig gedrag wordt veroordeeld, maar dat zijn mensen die denken dat hun goden dat willen. En misschien niet hun goden die het willen.
Bidden begint met open staan voor God, voor je God, voor je eigen gevoelens, omtrent het leven.
gevoelens van angst bij geweld, gevoelens van liefde bij relaties die je hebt, gevoelens van medeleven bij medemensen die lijden.

 

Overgave

Aan God de Heere,
Aan de Heere Sebaoth,
Aan de Almachtige, Alomtegenwoordige, Alwetende Schepper,
Aan Vishnu,
Aan de Param Atman,
aan Brahman,
Aan Krsna,
Aan Jezus Christus,
Aan de Planeet waarop we wonen,
Aan de Zon waarvan we leven,
Aan de Werkelijkheid,
Aan je eigen bron,
Aan je eigen ziel,
Aan je engel,
Aan engelen,
Aan Heiligen,
Aan Bewustzijn,
Aan de Schouwer,
Aan het leven.
Opgeven.
Overgeven.
Je overdragen.
Aan jezelf,
Aan de religie van het egyptisch levensteken,
Aan de religie die de grondslag vormt van het woord ohm,
Aan je eigen naam.
Aan je eigen geest,
Aan je eigen lichaam.

Is niets waard zonder de intentie om dat echt te bewerkstelligen.
Zonder de devotie om je echt te geven.

Het is alleen van hoge waarde, als je liefde voelt voor die aanbedene, als je hulp zoekt, of vertrouwt, oprechte emoties hebt.

 

Levenstaak

Dit is een visie op mijn levenstaak die ik anderen als mening wil meegeven.

Voor ieder mens,
Is weggelegd,
Een taak, of een roeping,
Bij de een een geluid als stem zacht en fluisterend eens in het leven hoorbaar als een wens,
Voor de ander, een gevoel, dit is mijn verlangen, mijn leven wil ik geven an zo’n gevoel,
Voor een derde is het een drang, om altijd bij een zaak te blijven, en er steeds naar terug te keren,
Voor een vierde, is het onzekerheid, tot aan het einde van het leven.

Maar een levenstaak,
Wat betekent het om een levenstaak te hebben,
Een taak, een plicht, een daad die je hele leven duurt,
Aan een lengte tot aan de laatste uren,
De zelfde wens, dezelfde drang, dezelfde gedachte,
Als bron van je daden, Als bron van je gevoel.

Zoiets krijg je slechts,
Als er een Doel bovenaan komt te staan,
God bereiken, De hemel bereiken, het Paradijs bereiken.
Het is een doel dat alles inhoudt, dat alles omvat.
Tot ook het doel zichzelf kenbaar maakt, en via je daden voortkomt,
en ontspringt, tot levenbrengend zegen.
En ook zich aanzegt tot anderen ervan horen.
En ook in aanzijn roept hen die het verloren.

Want er is maar een doel dat gunst doet aan alles,
Er is maar een gevoel dat goed doet aan allen,
Er is maar een gedachte die ieder mens mag denken,
Zonder schroom, schaamte, angst, verdriet, somberheid, of naar zijn.
En dat is God’s goede daden. God als Doel om dienstbaar te zijn.
God als doel om eigendom van Hem te zijn, God als doel om zijn slaaf te zijn.
God als doel om een contract te hebben, een arbeidscontract.
Opgesteld, opgeschreven, neergeteld, uitgesproken, het is slechts een wens,
gezegd, en daarna gezwegen, gezegd en doorverteld. Maar geen recht om zich eraan te houden,
anders dan oprechtheid, en erkenning van Hem of Haar die het heeft gegeven.

God betekent hier en overal elders:
De Almachtige, Alomtegenwoordige, Alwetende.

 

De Hemel

De Hemel,
Een Hel of een Mooie Plaats.
Voor sommigen een keuze die ze nog moeten maken.
Een keuze die is gebaseerd is op genot of geluk.
Een keuze die gebaseerd is op hun eigen wil, of de wil van een hogere macht.
De wil van een hogere macht staat niet alles toe wat je wil,
Niet alles wat goed is volgens je eigen normen en waarden.
Maar een hogere macht, is hoger geworden door goed gedrag,
In harmonie met alles in de samenleving, op elk nivo waar het hoger van is.

Zo’n hogere macht, beheert het leven.
beheert je totaal.
In je kleinste cellen,
In je grootste overzicht.
In je bewustzijn.
De hemel is kiezen voor overgave aan een hogere macht.
Zulke hogere machten zijn:
De Goden.
De Engelen.

Want de Goden hebben hun macht van goede werken, en door genade van hun eigen Bron.
Engelen werken voor de Goden, en hebben hun wil, hun werkende kracht van de Goden.
Hebben hun macht van de Almachtige, Alomtegenwoordige, Alwetende,
Dus aanbidt alleen Hem.

Bewustzijn

Bewustzijn is een andere naam voor de Almachtige, Alwetende, Alomtegenwoordige.
Bewustzijn is een andere naam voor de Bron,
Bewustzijn is een andere naam voor alle Heiligen,
Bewustzijn is een andere naam voor alle Wijzen,
Bewustzijn wordt genoemd bij haar werking,
Bij haar uiting.
Ook jij draagt bewustzijn in je.
Dat is hetgeen je bent.

 

Bastiaan

Een pad door levenservaring,
Een pad door bergen van kennis,
Een pad door rivieren van tijd,
Een pad door huizen van wijsheid,
Een pad door akkers van moeite,
Een pad door tuinen van geluk,
Maar paden kruizen zich, Door geluk, Door ongeluk.
We lopen allen het pad van ons leven,
We lopen allen het pad op eigen manier,
Afhankelijk van de keuzes in het leven,
Afhankelijk van de ervaringen die we opdoen,
Lopen we paden in van Geluk, of van Ongeluk.
Lopen we paden in die ons ontspannen laten zijn, wie we willen zijn.
Lopen we paden in die ons moeite kosten, ons te onderhouden, onszelf te zijn.
We lopen ons pad, Er is geen woord die alles kan beschrijven,
We lopen ons pad, ons pad is soms donker, met geen naam te erkennen,
We lopen ons pad, ons pad is soms licht, met alle namen te herkennen.
Ons Pad, is een pad, dat leidt naar Vrede, naar Licht, naar Bewustzijn.
Ons pad, is een pad naar Bewustzijn van de Bron van het Bestaan,
naar de Grond van ons leven,
Waar de basis, helder is, Waar geluk uit goedheid bestaat.
Waar geluk geen genot is, Maar waar geluk, uit vrede voortkomt.
Paden, zijn gelopen, ooit gelopen, ongeluk wordt beleefd, geluk wordt beleefd.
Geen enkel wezen is zonder beiden.
Maar het is de keuze om goedheid toe te laten in je leven, om haar te zoeken, om haar te zijn.
Goedheid als keuze is vredelievend, geweldloos, genezing brengend, dient de harmonie. Maar kwetst zichzelf niet, doet geen schade.
Goedheid als ervaring, is het gevolg van goede daden.
Goedheid als naam, is de naam die door ieder wordt gegeven, wordt herkend, wordt gebracht.
Mijn eigen kleur in dit gegeven, is een simpele naam, een simpele taak. Slechts te brengen wat mij door inspiratie wordt gegeven.
Een slaaf van de Almachtige, Alwetende, Alwijze, Alomtegenwoordige. Is dat de keuze die het beste is.
Ik heb me aan Hem gegeven als slaaf, als levend offer, Om Hem in mij zijn Goede Werk te laten doen. om Hem aan mij te laten doen, wat Goed is.
Zodat ik meer mezelf kan zijn?

De naam God, staat overal in mijn website voor de Almachtige, Alwetende, Alomtegenwoordige, en niet voor de namen van Goden die lager zijn dan dat.

 

Een Story,

Er was eens een koning, zijn naam was groot , hij was bepaald bijzonder.

Hij was de koning van een klein land, maar het land stond bekend om zijn grote weldaden voor de omgeving.

Er was soms oorlog ,en soms vrede, maar het land gaf zich vrijwel direct over als er oorlog werd aangekondigd. En het zei dan dat het zelfbestuur wilde, en de winst opstuurde die het land opleverde.

Daarbij zei de koning dat het alles zou doen om het land veilig te houden, en om de inkomsten te garanderen.

Hij buitte het land niet uit, en vroeg ook niet meer als het land kon missen om zich zelf goed te blijven voordoen.

Dit land was natuurlijk een mooi land. parken, landerijen, waren er. Maar ook boeren, en werkers.

Van allerlei slag was er.

Maar er was een probleem. Het land was overvallen door een vorst die meer wilde. die wilde niet alleen de winst, maar ook alle schoonheid uit het land.

Alle vrouwen die aantrekkelijk waren werden opengesteld,

alle mannen die sterk waren moesten mee naar het buitenland om als slaven te dienen.

En ook de bejaarden moesten voortaan voor zichzelf zorgen.

De koning en de hofhouding waren diep teleurgesteld geen van hun argumenten had geholpen om de heerschappij goed te houden. Er was geen enkele kans meer om te herstellen.

Ze besloten ieder voor zich op reis te gaan om een wijze man te zoeken, eentje die het probleem kon oplossen.

Zo ook de koning hij reisde ver, en kwam in een land waar het koud was, en het dagelijks wit zag.

Hij vroeg er naar de wijste mens, en hij zag iemand met een dikke jas aan met haren erop. en een soort huid om zijn benen.

Beste man wie bent u vroeg de koning.

De koning kreeg antwoord, hij verstond van wege de wijsheid wat de man bedoelde.

De man zei dat de koning alleen raad kon krijgen door zich te onderwerpen aan de volksreligie.

In die streek was het door de zeehond gevangen te nemen en te bewijzen dat de zeehond eerlijk gevangen was.

De koning had in zijn leven nog nooit een levend wezen gedood, en huiverde om zo'n vreedzaam wezen te doden.

Hij vroeg of hij het anders mocht bewijzen. maar de man weigerde.

Hij ging op weg, en ging bij een gat in het ijs zitten, wachten op de zeehond.

2 dagen gingen voorbij, 10 dagen gingen voorbij, 16 dagen gingen voorbij, toen kwam er een zeehond.

De man spiesde, en de zeehond bloedde. Toen zei de man, u heeft eerlijk gevangen.

Want eerlijkheid kent de wegen van de traditie. En niet die van de wraak zucht of zelfzucht.

De koning, rouwde, hij voelde grote schuld voor het doden van een dier.

Immers de dood van een levend wezen is de dood van een deel van jezelf.

Maar de man zei: Koningen heersen door deugd, Koninginnen heersen door liefde, Edelen zijn er door hun zachtmoedigheid, en vorsten zijn geworden door heldendaden.

De Koning zei: de deugd die ik bezat was zachtmoedigheid. Ik vroeg het volk de winst te leveren aan de koning, en ik leverde het aan onze overwinnaars, maar in ons land is nu een vorst die het volk uitkleedt, en de inkomsten opeist. en het land ook opeist. de inwoners opeist. Geen schoonheid of harmonie is meer aanwezig.

De man zei: Dat is een slechte zaak, maar er is een gezegde. wie schoonheid eert, eert de Schepper.

De koning zei, de vorst was niet mooi en had wrede trekken.

De man zei: Ik zal voor je bidden tot de zeehond.

De koning zei: Dat is goed laten we samen bidden.

Daarna zei de zeehond: Vecht niet langer, en accepteer de overheersing, land gaat niet verloren, volk krijgt ooit verlangen om terug te keren tot eigen land, zelfs in den vreemde. Draag uw koningschap op aan de almachtige. die zal u leren te heersen.

De koning, een goed man, was bereid om zijn leven op te geven, en de almachtige in hem verder te laten leven.

Hij besloot en gaf zijn leven, zichzelf, en al zijn bezittingen aan de Almacht. De Almacht die Heilig is.

Hij keerde terug tot zijn land.

En vroeg om een onderhoud met de wrede overheerser:

Hij zei mijn land heeft u gediend, ik heb het u in vrede gegeven, maar u heeft het misbruikt.

Ik geef mijn land nogmaals aan u, maar dan mezelf. ik ben de uwe.

sla mij op de rechterwang evenals u mij op de linkerwang hebt geslagen.

In het verleden heb ik mijn land gegeven, maar ik had mijzelf moeten geven.

Doe wat hij wilt. Ik ben de uwe.

De wrede vorst, die zich niet bezighield met barmhartigheid, zei tegen zijn knechten,

Deze man spreekt wartaal, niemand geeft zich vrijwillig over. overal zit iets achter.

Dubbelzinnige redenen. Sluit hem op en ondervraag hem.

De Koning werd opgesloten, en ondervraagd. Martelingen volgden om zijn geheime redenen vrij te krijgen.

De Koning, zei, ik ben slechts mezelf, ik heb mij alleen weggegeven aan de almacht.

De wrede vorst, die zei toen, nadat hem dit ter oren kwam. Geef hem dan over aan zijn land, en laat zijn overgebleven landgenoten hem veroordelen.

De koning werd naar zijn land gebracht. De landgenoten kregen de mening opgelegd dat hij moest sterven.Dat zou hun oordeel zijn.

De Koning diep bedroefd, en hevig zijn keuze van overgave spijtend, gaf zich over aan de wrede vorst.

Die hem ter dood bracht.

Niemand rouwde, immers men was Hem vergeten.

Tot een meisje van 4 jaar vroeg naar een heilige, en een naam hoorde die geen betekenis had.

Ze zocht de wijsheid van haar voorvaderen, en van haar moeder. Maar ze kreeg een droom die ontaardde in haat en rampspoed. Tot ze zich naar binnen keerde en de wijsheid vond die ze zocht. Wijsheid die verwees naar de Almacht, en ook dit verhaal vertelde

 

The only true base of life

The only basis of life, is the life tree.

The only ground of reality, is the source of it.

The only goal in life, is goal on long term your life's end.

The only purpose is nopurpose.

Not because we think life is inferior, but because life is unexplainable. It is without name, without knowledge.

Know your Life as a source,

Know your life as long term.

Know your life as without purpose known.

Your life is in your hands,

Your life is what you live, every moment. Till the end of it.

Watch everything in your life, with a moment awareness.

And see the good things, the bad things, and the neutral things.

Live and let live.

Go with the trail of your forefathers.

Walk in the paths of the holy.

Be friendly towards everyone.

I wish you good luck and prosperity.

 

 

Verwardheid

Een Verhaal,

Ik was vroeger nog heel jong, en ik speelde nog dagelijks met allerlei speelgoed.

Toen ik opeens aan de deur speelde, en er een man voor de deur stond te kijken.

Hij belde aan. En ik vroeg of ik mijn moeder moest roepen.

Toen zei hij dat hij iets speciaals voor mij had. Hij gaf mij een rond schijfje met een glinstering in het midden.

Ik mocht het hebben zei hij. Daarna liep hij weer weg.

Naar binnen lopend, bekeek ik het goed. En zag dat het niet alleen glinsterde maar dat er ook tekens op verschenen, en weer verdwenen.

Binnen, drukte ik met een paar vingers, erop, en bleek er ook geluid uit te komen, en een zachte lichtstraal flitste van het oppervlak door de kamer heen.

Ik legde het neer, en ik vergat het. De volgende dag zag ik het liggen. En ik drukte er nogmaals op.

Er verscheen weer een lichtstraal, en die ging door de kamer heen, tot het in mijn ogen scheen.

toen begonnen er voor mijn ogen allerlei vlekjes te verschijnen, van verschillende kleuren.

Toen begon er een herinnering aan een wereld ver weg:

Ik lag in een tank, met water. Tot aan mijn mond erin. En over het plafond schoven lichtende vlakken in elkaar over. En ik hoorde zacht gemurmel van het water dat steeds ververvst werd.

Ik zag niet veel, Maar ik wist als ik bewoog zouden ze hierheen komen. En me eruit halen.

Ik begon te denken wat ik moest doen, om ongemerkt eruit weg te komen. Toen ik een tunnel in me gewaar werd waarover ik me terug kon trekken.

Daarna kwam ik in een wereld, waar de mensen veel langer waren, Waar ze ook veel kleurigere kleren aanhadden.

Daar bleef ik een tijdje, ze wisten dat ik vreemd was, maar ze legden me alles uit.

Daarna ging ik weer door de tunnel naar een andere wereld. Daar waren het hele korte bolle wezens.

Ze waren me vijandig gezind, en ze staken met een soort lichtstralen steeds door me heen. Waarop ik een soort schroeing ervoer.

Ik wenste dat ik terug was in mijn vel.

En binnen een seconde was ik terug in mijn vel.

Ik zag de schijf voor me liggen, en vond het maar gevaarlijk.

Ik gooide hem niet weg maar verborg het veilig op een plek waar ik er niet makkelijk bij kon komen.

Tot een aantal jaar later, ik er plotseling weer aan dacht.

Ik haalde het weer tevoorschijn, en keek ernaar. Hij was nog even glimmend. Ik sloot het aan op een adapter, een transformator, om er wat elektriciteit in te laden.

Toen begon hij wild geluiden te maken, en allemaal lichtflitsen verschenen. Er kwam een wezentje uit die heel hard op me af rende, en in mijn arm schoot, en toen verloor ik het bewustzijn en werd me gewaar van een werkelijkheid.

Ogenschijnlijk normale mensen, maar die mensen waren maar gemaakt vrolijk. Ik leerde dat ze niet de voldoening gaven die normaal met menselijk contact hoort te zijn. Maar ik leerde door me aan te passen, en na een tijd wist ik hoe ik me moest gedragen.Toen ik ook geinteresseerd werd in wijsheid, en leerde over dat je het denkvermogen moet verlaten. en er geen gebruik meer van moet maken.

Er stond me vaag een herinnering bij dat zoals die zilveren schijf een soort gebruiksmiddel is van een volk ver weg,

het denkvermogen ook een gebruiksmiddel was van een ander volk, ook ver weg.

Een van de laatste dromen in het denk vermogen dat ik had was:

Een veld op een berg, met graan, en een aantal mensen stonden te maaien of waren bezig met oogsten, en allemaal lichtbolletjes flitsten over de bergen, en een stem klonk "Wij lijven jullie in"

met nog aanvullende woorden.

Daarna nadat ik mijn denkvermogen niet meer gebruikte vergat ik dat emoties niet bevredigend waren, en werd ik langzaam gelukkiger, maar ook moest ik noodgedwongen leren vertrouwen op wat me aangeboden werd aan kennis, en kunde. en moest ik leren vertrouwen op wat mijn stemmen me aanreikten.

Maar herinneringen aan vroeger waren dat er meerdere levens met dezelfde personen speelden,

Dat er meerdere dimensies waren waar ik mijn familie kende, maar dat ze niet overal dezelfde rol hadden.

In sommige werelden, werd ik door omstandigheden geleidt om me aan zo'n zilveren schijf te geven,

In andere werelden, aan een OpperGod, of een wezen dat bovennatuurlijke krachten had, of aan een personificatie van een slecht wezen.

Er zijn zoveel planeten, zoveel sterren, zoveel zonnen.

Een van de dingen die mij verbazen is dat leven op klein vlak, leven op groter vlak kan veroorzaken, en onderdeel van kan zijn.

Zo is het ook dat atoomkernen, op planeten lijken, en er om de zon verschillende planeten draaien,

net als dat er om en kern eletronen en neutronen of protonen zweven.

Zo Klein Zo Groot.

Maar wat nog bijzonder is, dat is dat mensen op aarde leven. en dat ze daar geboren zijn. en dat ze lekker op aarde blijven leven. en ondertussen in hun denkvermogen alle luchtkastelen bouwen die maar mogelijk is. al die fantasiën zelfs in de ruimte. Want robotromans zijn ook op aarde beschikbaar en hoeft niet perse fantasie te zijn. Lees Isaac Asimov maar.

De hoorn des overvloeds is ook op aarde beschikbaar, kijk maar naar een fantasyfilm.

En wil je dan nog steeds liever in je denkvermogen wonen, dan mag je ook wel bezighouden met het redden van verloren gegane wezens. Door er vaak te zeggen. Keer terug Keer terug naar je Wezen, Wordt jezelf.

Dan redt je de levende wezens die verloren zijn in hun geest.

En dan kan je ook als pauze in je denkvermogen een stralend licht van liefdevolle vriendelijkheid voorstellen.

En als je dan nog werk wil doen, noem dan mantra's als de namen van heilgen, wijzen, goden die als goed bekend staan.

Voor een beetje slaap in je denkvermogen richt je dan op wie je zelf bent, en vraag je af wie je ook weer was.

Op aarde zijn lekkere dingen te koop in de winkels, en vriendschap krijg je door iemand te versieren. met slingers het liefst.

Maar ook op aarde, zijn dingen soms hard en bitter. Liefdesverdriet als je ooit de verkeerde hebt uitgekozen. Werkverdriet, als je baas je heeft gedegradeerd of ontslagen.

en levensverdriet als een dierbare is gestorven.

En ook is verdriet mogelijk in andere zaken.

Maar niets zo mooi als het bouwen aan een echt leven, in plaats van aan een luchtkasteel in je hoofd.

en bouw het dan niet naar het plan of het masterplan in je hoofd, maar stel je open voor nieuwe invloeden.

Die je dan opdoet uit de werkelijkheid zelf.

en is dat niet genoeg, vestig je dan voorgoed, met je aandacht in de werkelijkheid.

Met een been in de tijd, nu, met een been in de ruimte, hier, en met een been in jezelf, dat is je eigen ziel

Een schijnwereld

Ik dacht laatst, hee ik lijk wel dood. Maar toen zag ik op tafel een echt brood, nam een hap en ik leefde weer.

Was het maar waar dat je dan weer leeft.

Soms heb je als mens wel eens doodsvisioenen. Je hebt een herinnering dat je 5 minuten geleden dood neerviel, en het doet zo echt aan. Je ziet de mensen om je heen staan, en de ambulance regelen. Je hoort de stemmen overleggen, terwijl je een uur later gewoon naar huis gaat, (als het aan het einde van de dag was). Zo raak je vervreemd van je leven.

Leven, wat is dat eigenlijk, leven is dat wel de werkelijkheid die we waarnemen.

Van stemmen die gaan over dat je overleden bent, tot stemmen over dat je door aliens bent ontvoerd. Het zijn natuurlijk voor mensen nare onderwerpen.

Maar menig mens zoekt wel eens zoiets op in gedachten.

Maar alleen op uitnodiging, als je zelf de toverstaf in handen hebt, is het leuk. Verlies je de controle over je gedachten, of erger nog over je werkelijkheid.

Dan is er iets vreselijk met je aan de hand. Dan handel je niet meer coherent, niet meer consequent, en niet meer logisch.

Mensen weten dan niet meer waar ze aan toe zijn. Ook weten ze niet hoe ze met je om moeten gaan. Als je dan ruzie zoekt, of boos wordt, of problemen zoekt.

En schijnbaar zonder oorzaak, kunnen ze ook niet de oorzaak bij je wegnemen.

In zulke gevallen is het heel belangrijk om mensen niet te gaan wantrouwen, maar mensen gescheiden te zien van de gedachten, inbeeldingen of hallucinaties waar je last van hebt.

Neem iemand in vertrouwen die je goed kent, die ervoor openstaat, en praat regelmatig over wat je bezighoudt. je stemmen, je gedachten.

Zoals ze met biechten doen, maar dan geen zondes maar gewoon wat je bezighoudt.

Bij zulke nare zaken is dat het enige wat vaak echt helpt. er vaker over praten. en ook meer beschrijven wat je dan beleefd.

Natuurlijk de symptomen zijn te onderdrukken met antipsychotica, en dat is zeker ook wel goede medicatie.

Maar de psychologische manier is om erover te praten.

Succes!

Ook voor normale mensen geen straf om meer te praten over hun gedachten.

 

 

Mystery X

Soms hebben mensen een deja vu.

Soms hebben mensen voorspellende dromen.

Het lijkt alsof de wereld al een keer alles beleefd heeft.

Er was een ruimtelijk koninkrijk, waar ze de mensen hun opdrachten gaven om te vervullen elke dag.

S'nachts haalden ze er hun dromen vandaan, en beleefden ze allerlei avonturen.

En overdag voerden ze die voor een deel uit.

Zoals het collectief onbewuste 's nachts voorbereidt wat er overdag gaat gebeuren.

Maar is het zo gek, als mensen die 's nachts dromen, overdag ook dromen. Maar dan in een andere wereld.

Er is een oud zen gezegde:

Droomt de mug dat hij mens is, of de mens dat hij mug is.

zoals bij het ontwaken, word ik dan wakker of val ik dan juist in slaap in een droom.

Soms lijkt het voor mij alsof dit een leven is, maar dan in een grote droom die dagelijks doorgaat, bij waar het de vorige dag gebleven is.

Een droom die veel vriendelijker is als wat ze zeggen de bittere werkelijkheid is.

Meer licht, Meer warmte. Zonder vechten, Zonder strijd.

En ook als je anderen aardig bejegent, dan is het volgens ouder heilige boeken zo dat ze jou aardig zullen bejegenen.

Een chinees gezegde:

Gooi een appel, en er wordt een peer teruggegooid.

Wie goed doet, goed ontmoet, volgens de christenen.

Maar of alles echt zo in elkaar steekt. Dat weet alleen de Schepper. Leer dus op Hem te vertrouwen.

Dit doe je door hem dagelijks om raad te vragen, je leven voor Hem open te stellen.

En boven alles, door je te leren loslaten soms, uit je controle structuur die je in je denkvermogen op bouwt. en ook inspiratie durft toe te laten van de Schepper.

Hoe je herkent dat iets van de Schepper is, is een kwestie van beproeven, uitproberen, en op een goede manier alleen het goede overhouden van wat je toelaat, of wat je zelf in gebed verhoort ziet worden.

Want ook in de heilige schriften staat dat je het mag beproeven en het goede behouden.

Zo werken wetenschappers ook, ze bouwen testsituaties, en experimenteren ermee, en behouden het goede, of wat waar is. En ook wat bruikbaar is.

Een mysterie, is het als je de Schepper erom vraagt.

 

 

Schoonheid

Schoonheid, is ethisch, als het op daden aankomt.

Schoonheid, is esthetisch als het op mensen aankomt

Schoonheid is ondoorgrondelijk als het op kunst aankomt

Maar Schoonheid blijft schoonheid in de ogen van de ziener,

Schoonheid blijft mooi klinken in de oren van degene die luistert.

Schoonheid proeft goed, in de smaakvolle.

Maar Schoonheid is alleen goed, als goedheid er ook in woont.

Als Schoonheid een diepere bedoeling uitdrukt,

Als Schoonheid, een goede waarde uitdrukt.

Als Schoonheid een goed gevoel oproept, een gevoel van verfijnde smaak, dan is het een gevoel dat op esthetische schoonheid berust.

Schoonheid die een gevoel oproept van diepere bedoeling, is een ondoorgrondelijke kunst.

Schoonheid die aardig, vriendelijk zijn, als van een weldoener zijn ethische schoonheid.

Schoonheid, ik verlang ernaar, iedereen verlangt ernaar, jong, oud, en ertussen in. Maar ieder in zijn eigen smaak, en beleving.

Ieder in eigen omgeving, ieder in eigen zoektocht, naar het verlangen dat het hart vervult.

Maar vervulling is niet altijd wat men zoekt.

Soms zoekt met andere dingne als vervulling,

Meer genot, tevredenheid, geluk, wijsheid, kennis, eer, roem, winst etcetera.

Maar leer te zoeken naar de diepere bedoeling achter elke schoonheid, en leer om de daden achter de schoonheid te herkennen, en leer om de ondoorgrondelijkheid te zien ook in het doorgrondelijke.

Een Wereld in een Wereld

Een wereld, begon, als een kern, een atoomkern, die uit een hoger leven kwam.

De kern was als vaste materie, en was niet zwaar, immers er groeit iets uit in de toekomst.

de kern was met licht gevuld. Immers een wereld is ook licht voor een deel.

Ik noem de wereld, als een schepping ,als een werkelijkheid.

De kern vloog naar een nieuwe ruimte toe, en begon te leven.

Het gedijde onder de lichtinvloeden van de zonnestelsels die haar licht gaven.

de kern, werd tot een atoom, met elektronen, neutronen, en andere deeltjes.

Daarna door de eenheid en de magnetische kracht werd het tot een molecuul.

De molecuul bouwde zich voort en werd tot een verzameling moleculen.

Deze verzameling noemde men, een zaadje. Het leefde niet, maar had leven in zich.

De verzameling moleculen, genoemd een zaadje, kon kiezen voor welke vorm haar doel werd.

Een eencellige bacterie, een virus als molecuulformatie, een leidend beginsel dat een levend wezen vormt, een cel dat deelt en een lichaam wordt, een aantrekkende kracht die energie opneemt.

Slechts een aanvaardend beginsel dat later in alles zich kan uitdrukken.

Het had de keuze. Immers het was een molecuul formatie. Die nog tot alles kon ontwikkelen.

Het zaadje was een levend wezen, immers alleen levende wezens kunnen keuzes maken, maar ook getrokken door de kracht van de ontwikkeling van de levens die vooraf waren gegaan, en de voorouders. Immers elk zaadje komt uit voorouders, en heeft voorafgaande levens. Koos het om een levend beginsel te worden.

Levend omdat het intelligent is en anticipeert op wat er gebeurt, en een beginsel omdat een eenvoudige stelregel werd gevolgd om zichzelf vorm te geven.

Het ging hierbij om twee dingen, leven kan alleen bestaan als het zichzelf vrede gunt, en zichzelf geen kwaad doet. in al haar onderdelen. En leven kan alleen bestaan als het geen vijanden maakt die het levend wezen geen kwaad doen.

Maar het levend wezen koos als beginsel een kracht die ongehoord was, het was geen aanvaarding, het was geen afstoting, en ook geen handelend beginsel. het was slechts passief. Het deed niets.

Het levende deel kreeg geen sturende kracht mee. Dus de eenheid verviel, de molecuulformatie viel uit elkaar. en de atoom viel uiteen, en de kern bleef over.

Vervolgens zweefde de kern onder invloed van licht rond en deed energie op. Totdat zij leerde dat passiviteit niet bestond in niethandelen, maar in aanwezig zijn en handelen naar wat nodig is.

Wat nodig is wordt bepaald door wat aanwezig is.

Wat aanwezig is, bepaald wat er gebeurd, en wat er gebeurd heeft invloed op je eigen wezen. Hetzij door pijn hetzij door genot.

Dit levend wezen, groeide verder tot klein tot groot, en werd verscheiden.

Totdat ook het doel vervuld werd, de passiviteit om niet meer tot handelen te hoeven overgaan.

Niet door te blijven zwijgen in daden, maar door de handelingen over te dragen aan een superieure macht.

De lichtende aanwezigheden uit de omgeving kregen zelf bestuur, in het levend wezen.

Licht gaf vorm aan handeling.

Voeding werd tot levenstaak.

Niet alleen het levend wezen gaf vorm aan zichzelf, maar ook de voeding voedde en gaf vorm aan de levende aanwezigheid. Voeding gaf vorm aan handelingen. Vorm gaf daden, maar uit haar bron de voeding haalde zij de wijsheid om tot handelingen over te gaan.

De moleculeformatie herkreeg haar vorm, en mocht opnieuw kiezen.

Dit maal was zij niet passief, maar koos tot zelfbestuur, tot het aanvaarden van het leven.

aanvaarding, ook van de pijn en het genot. en ondertussen liet zij de handelingen over aan het superieure wezen.

Wat vanuit de oudheid, de macht van de allergrootste is, of het openstellen voor inspiratie, of de macht van de spontaniteit. Toen herkreeg de moleculeformatie de betekenis van haar bron.

Zij was Mens, en Mocht Mens worden.

Zo komt een mens tot ontstaan.

De wereld begint als atoom, als kern, en komt als wereld in een nieuwe wereld tot ontstaan, immers een wereld kan vele vormen hebben. En voor een levend wezen is het wezen zelf als een samenwerking tussen velen. vele cellen, vele geesten, vele zielen, wisselwerking met de universele krachten, en machten. Maar ook in het leven zelf, atomen die hun taak vervullen, en voeding halen uit dat wat binnenkomt.

Maar de Mens, is een ziel die overal vorm aan geeft, en het leven ervaart.

En het leven is zelf in ieder onderdeel een ervarend wezen. Van hoog tot laag, van klein tot groot.

Het leeft, en mag een Hij of een Zij heten.

Een mens wordt geboren bij de lichaam geboorte,

En wordt herboren als hij of zij zich aan God geeft.

En wordt wedergeboren als God hem ten hemel roept.

 

 

Benaming god

Ik ben een God, want ik doe alles goed.

Ik ben een strijder, net als god, want die bestrijdt het kwade,

Ik ben een heelmeester, want ik behandel anderen vriendelijk en handel correct.

Ik geef mensen inzicht dus ben ik een filosoof.

Maar ik ben God omdat ik mij aan hem heb overgegeven.

God is de Almachtige, Alomtegenwoordige, We zijn allen onderdeel van zijn Schepping.

En niet alleen diegenen die christelijk, islamitisch, joods, hindoeïstisch, of anderszins gelovig zijn.

God heeft alles geschapen. Niet alleen mijzelf, maar ook de anderen. Dus heb ik ze te behandelen als God zelf.

God u stond ooit bekend als een grote krijger, die streed voor het Goede. Maar u bent meer dan dat, want ook het kwade is door u geschapen.

God u stond ooit bekend als heelmeester, maar u bent meer, ook de ziekte heeft een plaats in uw schepping.

God, u bent een filosoof, u geeft mensen inzicht, maar u doet meer, u handelt door ieder mens.

God u laat ook het kwade toe in de samenleving.

god, ook de duivel heeft zich door uw kracht kunnen afkeren van uw wet. En u staat het toch toe.

Nochtans de grootste wet is die van pijn en geluk. Mensen streven naar afwijzing van pijn, en streven naar Geluk.

Dus laten we ook oordelen naar die wet, en voor ieder mens de pijn vermijden, en het geluk bevorderen.

Want ook dat is een wens van de grote Almachtige.

Dat de samenleving wordt tot een vriendelijke samenleving.

Een samenleving met zorg voor elkaar.

Een samenleving die niet alleen tot inzicht komt, maar ook de werken doet die intelligent zijn. en streeft naar gelijkheid, broederschap, en vrede.

Een samenleving groeit door haar bewoners, en niet door haar slaven.

Laten we daarom iedereen verhogen tot de status van bewoners.

 

 

barnsteen

Een pagina over barnsteen,

De lezer zal denken, wat heeft barnsteen voor betekenis.

Misschien was het in oude tijden een middel om in een roes te komen, als de boom nog leefde en het hars nog zacht was.

Maar het kan ook gewoon een steentje zijn, een hard stukje plastic.

Een goed surrogaat snoepje, zonder suiker, zonder smaak.

je kan erop sabbelen.

Je kan het in warm water leggen en het water opdrinken.

Genoeg redenen om er iets mee te doen.

Maar de vraag is wat is het dat mensen aantrekt om in een roes te komen, of te snoepen.

Een roes heeft een speciaal effect, onvoorspelbaar, onberekenbaar, en ondoorgrondelijk, mensen zeggen dat het magie is, of mystiek. Men heeft contact met het hogere.

Of met het lagere het onbewuste of onderbewuste.

Maar drugs is verboden, en soft drugs heeft geen mysterieuze werking. Maar sommige mensen vinden het een bijzonder effect.

Sommigen zijn verslaafd eraan, en anderen gebruiken het op feestjes.

Snoepgoed. is lekker, als je tekort hebt aan suiker in je leven. tekort aan zoetstof, tekort aan emotionele warmte, dan gaan mensen snoepen.

Of gewoon omdat ze snoep lekker vinden.

Snoep is met suiker, of met zoetstof en beiden zijn ongezond. Daarom snoep goed, en begin vandaag.

snoep met fruit of met groente. zoete vruchten, of zoete planten. zomerwortels zijn lekker, of appels. mandarijntjes.

Snoep is ook goed als het natuurlijke grondstoffen heeft, zoals zoethout, en ook bepaalde harssoorten. die ook in de natuur voorkomen.

Een stukje natuurrubber is al een soort kauwmiddel. maar kijk goed uit of het niet giftig is.

Het kan helpen bij stress om te kauwen. want je kan er je agressie in kwijt op een zachte manier.

en je angst ook.

Maar wat ook helpt is gewoon te snoepen, en het te beperken, zodat je let op je suiker inname of je calorien. Niets is verboden als het niet volgens de wet van het land verboden is.

Snoepen, barnsteen is een middel dat net als zilver in water een werking heeft die boven de menselijke geest uitgaat.

barnsteen is al heel oud, een soort fossiel, dus kan het de ziel wekken tot zielsherinneringen.

de ziel die zielsherinneringen krijgt, gaat zich meestal keren tot licht warmte, vrijheid en liefde.

De ziel die het regelmatig tot zich neemt, in de vorm van geladen water, of van het dragen van een barnsteen, krijgt ook herinneringen aan de jeugd. Op een goede manier.

Maar het is natuurlijk misschien onbewezen, en homeopatisch. Maar het blijft een mooie gedachte.

Iedere lezer beveel ik van harte aan een barnsteentje te kopen, het te reinigen met niet kokend water(als het al consumentenprodukt was) en het te gebruiken. Maar pas op slik het steentje niet door.

En bent u in de gelegenheid en heeft u genoeg tijd, leg de barnsteen in de zon, en draag het dicht bij u of leg het onder uw hoofdkussen.

 

 

Religie:Hindoeisme

Eer aan de Allerhoogste,

Staat in de isa upanishad.

Die Allerhoogste is zonder naam.

Begeer niets, en eis niets op.

Dat zijn hele wijze lessen, en wens honderd jaar te leven.

Maar een ding is het belangrijkste om de naam van de goden in de mond te nemen, de hele dag door.

bij het danken voor het eten, bij het aanbidden van de offers, bij het brengen van de geloften, bij het beginnen van de dag,

Bij het vallen van de avond.

De beste religie van de wereld is die de almachtige aanbidt, en in gandhi kwam dat goed tot uiting.

Hij aanbad de Almachtige als Rama, een naam die een profeet of incarnatie van God inhield. Maar hij putte zijn kracht en moed om burgerlijk ongehoorzaam te zijn eruit.

Zo putten dagelijks velen uit hun geloof, hun bron die in de indiase goden rust.

Maar offers en dank zijn niet de enige rituelen, ook doop en inwijding horen erbij.

doop bij de geboorte, van de overeenkomstige kaste, inwijding in de heilige draad, als men heilig wil worden.

Zo ook zijn er diverse levensstadia, die ieder hun eigen kenmerken hebben. Onderwijs, met Celibaat, Huwelijk en Werk, Ouderdom en Wijsgerigheid. Maar sommigen kiezen voor een leven lang Wijsgerigheid.

Maar ieder mens is volgens zijn natuurlijke voorouderafstamming geboren in omstandigheden die een bepaalde functie bepalen. En dat bepaalt je toekomst. Althans totdat de technologie haar opmars deed, want met de sociale media verdwijnen de sociale kasten ook waarschijnlijk.

Paria's zijn uitgestotenen, ze verdienen speciale aandacht. Om geholpen te worden door hen die kastenrijk zijn. Die in een hoge kaste leven.

Brahmanen zijn de hoogste kaste, omdat zij afstammen van mensen die brahman eerden, maar ze zouden zelf ook de eigen oprechtheid behoren te vinden om Brahman tot diep in hun hart toe te laten. Of te ontdekken wat Brahman voor levende kennis aan hen kan geven.

Ook andere kasten zijn nodig om de samenleving van haar sociale structuur te voorzien.

Ook uitgestotenen zouden een kans op leven behoren te hebben, en het zou geen erfbare kaste behoren te zijn maar puur gebaseerd op misdrijven die gepleegd zijn, zoals overspel, en moord, en criminaliteit.

Want dat is de natuurlijke straf die op erge misdrijven staat. Al is het een wrede straf en is onderwijs over de wet, en over de gevolgen van misdrijven beter.

Aanbidt de Allerhoogste ,als u rijk wil worden,

Aanbidt de Allerhoogste, als u voorspoed wil. Het wordt in Heilige boeken beloofd.

Beproef de Heiligheid van de boeken door ze toe te passen, en ze de eerlijke kans te geven.

Eer uw voorouders door hun kaste te waarderen, en ze te bezoeken in hun offerplaats. Hun huis die u ge-erfd heeft, of een foto, of door de goden die zij aanbaden om hulp te vragen.

Ten zij u geen antwoord krijgt van die goden. Dan kunt u zich beter wenden tot Goden die wel antwoord geven.

In sommige boeken wordt ook Krsna genoemd als een Almachtige, die met een splinter de Schepping onderhoudt, Leer hem kennen als de wagenmenner van Arjuna, de onzichtbare leiding van Hem, die de oorlog won, en die elke onzekerheid tot rust bracht, en ook met zijn kennis de tactieken van de vijand overwon. Leer hem kennen als de demonendoder, en als de verwoester van de wereldslang, de slang die de duivel was.

Want ook in ieder mens huist een wereldslang, die door gedachten de mens in zijn greep houdt. De machtige doder van Vritra.

Leer Vishnu kennen als de Man die meerdere armen had, en kennis had van de Schepping, en ook de grond ervan doortastte, en onder andere de redder was in een aantal wereldrampen. die omvang hadden van een universum.

Leer Brahma kennen als de eerstgeborene, die na de schepping alhier geboren werd, en de verlichting ,de moksha bereikte, en zo werd tot een licht voor velen.

Leer shiva kennen , als diegen die inde mahabharata de enige was die de machtige zoon van arjuna leerde vechten, of was het een andere held die leerde vechten. met pijlen die tot in de milimeter op kilometers afstand hun doel troffen.

Maar leer bovenal Brahman kennen, niet als wezen, ook niet als macht, maar als de werkelijkheid zelf. Leer een te worden met Hem, en leer aanwezig te zijn zonder oorzaak, zonder gevolg, en leer door te ervaren.

Door ervaring wordt men wijs, en door niet handelen bereikt men handelen. Want wie niet handelen in handelen ziet, en handelen in niet handelen is waarlijk een meester.

En wie zich oefent in de deugden, de geloften brahmacharya, zonder afkeur voor vrouwen, maar met de eerbied als vrouwen jonger dan jouw als dochter, van gelijke leefitijd als zuster, en als ouder dan jouw als moeder, Dan leer je waarlijk de Schepping dienen, zonder baatzucht op de gevoeligste punten. Die van de diepste behoeftebevrediging.

Leer door je te oefenen in de wijsheid die je ouders hebben, en die je grootouders bezitten. En leer van hen de wegen die je in elk geval behoort te gaan.

Leer van hen in de jeugd door eerbied voor ze te hebben, en gehoorzaam te zijn, ook als ze vragen je eigen wijsheid te ontwikkelen, doe dat, en vraag hen je dingne uit te leggen. Maar vereisen ze onverbiddelijke gehoorzaamheid door bevelen op te volgen. Doe het dan ook, want de cultuur bepaalt de normen en waarden, en de traditie bepaalt hoe men met elkaar omgaat.

In de volwassenheid staan er verschillende wegen open. Het dienen van een van de goden, met offers, met rituelen, of zwervend, zonder huwelijk zonder huis, of met tempel, of met huis. Of door te huwen kinderen te verwekken, en voor de wereld te zorgen. Ook voor de armen als ritueel voedsel en behuizing te hebben. Want die horen bij de wereldse plichten.

Kies voor een goed leven in eerbied voor de traditie die je ouders eerbied betoonden. En ben je geen man maar een vrouw, dan geldt hetzelfde maar mag je man en vrouw in dit artikel omdraaien.

 

 

Religie:Christendom

Liefde,

Liefde,

Liefde,

Heb uw medemensen lief,

Vrede,

Vrede,

Vrede,

Vrede zij ulieden,

Vraag en u zult antwoord krijgen,

Klop en u wordt opengedaan,

Bidt en ontvang,

Een drievoudige belofte die de enige is in alle heilige schriften die zo duidelijk is gesteld.

Maar of wij haar moeten vragen aan Jezus Christus of aan God de Vader is niet duidelijk,

En of Jezus Christus een man was, met een grote geest,

Een almacht, of een grote macht,

Of dat God een grote macht was, of een astronaut, die aliens in dienst had.

Dat blijft gissen,

Maar in de Heilige Schrift wordt hij beloofd als Herder,

En herders waren geen vechters, en waren geen hoflieden.

Maar eenvoudige mensen, die hart hadden voor hun vak.

Het was een laag beroep, want het was niet eervol om net als de boeren met vee om te gaan.

Maar de herder, die hoedt zijn schapen, en doet het goed.

Want zijn slinger is in zijn hand, en zijn kogels treffen doel.

Zo verslond David goliath, door een steen tegen zijn hoofd te keilen.

Maar was het Salomo die de wijsheid uitvond, en spreuken bedacht.

Zo is het Jezus Christus de man die herder werd, van vele mensen.

Goed en Slecht, maar ieder schaap zwart of wit krijgt een plaats in de kudde.

En ieder levert melk, en wol. zwarte en witte wol voor een kleurig kleed,

en melk voor de lammeren en kleine kinderen.

Want volwassenen drinken water, en mout,

Maar kinderen drinken melk als ze klein zijn, of als ze ouder zijn ook als ze ziek zijn.

Maar schapenmelk, wordt ook kaas, en is houdbaar en goed voor de gezondheid.

Zo heeft een schaap genoeg voor een familie,

en een kudde is genoeg voor een stad.

Maar dat is een argumentatie die gebaseerd is op gedachten.

Kies ervoor om de Goede Herder te dienen.

In andere religies is hij niet bekend.

In de islam is een profeet geweest Isa, maar hij had geen bijzondere krachten,

In het hindoeisme is hij niet bekend geweest,

In het Boeddhisme is hij niet bekend geweest.

Maar in het Christendom,

Haalde hij vis binnen met netten tegelijk voor Petrus en de anderen.

En betaalde hij in baar goud de belasting.

Hij at veel en dronk ook , maar toch bleef hij rein.

Dus kies voor een religie, en wil je in dienst zijn van een hogere macht.

Bied je aan Jezus Christus aan. en vraag wat je voor Hem kan betekenen.

Want op de markt stonden de arbeiders, en iedereen werd aangenomen.

En aan het einde van de dag, kreeg iedereen evenveel. Dus rechtvaardig loon.

Als je laat begint, krijg je evenveel. Maar werken in de wijngaard is altijd in trek,

Als je weet dat wijn voor geluk staat, en druiven voor de oogst.

Iedereen mag helpen te oogsten in de wijngaard die voor iedere nazaat geluk oplevert,

en voor jezelf een overgetelijk leven.

Wie niet tegen mij is, is voor mij, staat in de bijbel.

En doop u in de Heilige Geest, door u volledig te geven.

Ik geloof in u Met Hart Ziel en Verstand en uit heel mijn Kracht.

Een teken dat alle gelovigen dragen. die echt van binnenuit zich overgeven.

Want als je durft, durf je dan aan die goede kracht over te geven, die door je heengaat als je je overgeeft aan de drie-eenheid, God de Vader, Heilige Geest, en Jezus Christus de Zoon.

De messias. De beloofde. De wonderbare raadgever, De vredesvorst, de Sterke rots.

Wil je dat je vijanden gezegend worden, geef je dan helemaal aan deze man, Jezus Christus.

Wil je dat je zelf gezegend wordt, geef je dan helemaal aan de grote onbekende god, Jezus Christus in de drie-eenheid.

Maar ben je niet zo avontuurlijk,

begin dan met zachtjes te kloppen, of met vragen, kleine vragen, domme vragen,

Het maakt niet uit, Jezus Christus heeft overal antwoord op.

En ken je dan het spreekwoord Jezus zeg.

dan weet je dat het vroeger geen spottende uitspraak was, of stopwoord, maar dat het een kort gebed om hulp was. Die echte gelovigen ook gebruiken

 

 

religie:Islam

Allāhu akbar

Ik schrijf in het nederlands, maar om te voorkomen dat mensen mij verkeerd begrijpen doe ik de uitspraak hierboven toch.

Maar ik doe hem met een andere bedoeling dan iedereen die gelooft in de islam.

In de islam zeggen ze dat Allah de grootste is, dit weerspreek ik niet, maar ik nuanceer het.

Als ze met allah de almachtige, alomtegenwoordige Schepper bedoelen is hij de grootste, Want met welke vinger, en welke tong je naar hem wijst maakt niets uits om zijn grootheid te bezingen. Maar worden er lagere wezens mee bedoeld, wezens die niet voldoen aan de almacht of zelf een bron hebben die hoger is, of gemaakt door een andere bron dan zichzelf. Dan is het niet de gene die ik aanbidt.

Ik kies om niet de religie de islam te volgen, maar het woord islam te volgen maar dan in zijn mystieke betekenis. namelijk overgave, het betekent alleen overgave omdat de almachtige zonder naam genoemd wordt, en je aan het leven overgeven, of aan het onbenoembare, dezelfde functie heeft.

Islam, islamiet ben ik niet. Maar ik erken wel dat het een religie is met zekere grond van aanbidding en kennis, en ook wijsheid.

Religie is een begrip dat vorm krijgt door wie haar gebruiken, maar religie is ook een woord om aan te duiden dat we verbinding zoeken met onze bron. En voor veel mensen uit het oosten is de profeet mohammed een bron. Een bron die ze dagelijks inspireert, zijn woorden, zijn gedachten, zijn daden.

Mensen die zoeken naar hun eigen bron, kunnen het beste in hun eigen taalgebied, van hun moedertaal zoeken. Of in hun bekende familietradities.

Maar wat nog het beste is, zoek niet op aarde, maar in de hemel, door de alwetende te aanbidden, en dagelijks met Hem te praten. En kies er ook voor om dagelijks je aan de alwetende aan te bieden, om Hem te dienen.

De Islam, is de grootste in bekeringsijver, immers volgens sommige passages in de koran mogen ze heidenen ombrengen of straffen. Maar in de betekenis van religie zouden ze de barmhartige erbarmer ook op heidenen moeten toepassen. Want heidenen hebben niet altijd kennis van tegen wie ze praten, of met welke normen of waarden ze spotten. En waar ze tegen vechten.

De Islam, ik neem een risico met dit stuk, en ik hoop dat mensen mij er niet om zullen straffen. Want ik geloof in dezelfde Almachtige, als iedere religie volgt of hoort te volgen.

De Islam, ik kies ervoor om ze hun plaats te hunnen op Aarde, naast alle andere religies. Maar net zoals het christendom waar heidenen bekeerd moeten worden, en er in het verleden straftochten zijn geweest, of beter gezegd kruistochten. Veroordeel ik iedere wettelijke strafbare misdaad. Want de landswetten zijn hoger dan religieuze wetgeving.

 

 

Instrument

Een instrument, is zonder intelligentie,

een slaaf is met simpele intelligentie die bevelen opvolgt,

Een dienaar is begiftigd met intelligentie.

Een dienaar krijgt betaald, draagt verantwoordelijkheid, maar is onder supervisie van de meester.

Kies dus om een beroep aan te gaan die je wil.

Voor de Alomtegenwoordige als je alles wil dienen,

Voor God als je alleen het goede wil dienen,

Voor Jezus Christus als je je medemensen wil dienen,

Voor je voorouders als je je familie, en de wereld wil dienen,

Voor je zelf, als je eigenwaarde je motief is.

Maar kies overeenkomstig je verlangen, want dat geeft je weg aan en je roeping.

Wees eerlijk en oprecht, en maak geen misbruik van je keuze door hem uit te spelen tegenover anderen,

Wees bescheiden over je keuze, en laat de gevolgen zelf komen, en nodig ze niet zelf.

Wees niet trots over je keuze, je keuze zal zichzelf bewijzen als het vanuit een goede kracht is, en als het een goede macht aanspreekt.

Blessed be thy self, thy family, thy forefathers, thy world.