Maansteen

Door Bastiaan Oostendorp

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. 2

in geschreven licht

Maan Spectrum

raad en daad

tevredenheid

wilsbeschikking

dromenstof

geluk & waarden

religie

geschreven lijnen

Gas-wapen

Behoud van kracht

Educatie curriculum

dienaar of eigenaar

Geest of parasiet

De tijdbronnen

Zonnekracht

Vloek en uitwerking

Collectieve Geest

Fotonen energie bron

Lange-afstand-reizen

Spectrum ikoonographie

Dieet en gewicht

Fantasy & Tech

Het merk, Mens

anagram

any-alectic staatsvorm

bijbels weer

symboliek

Zwaartekracht

planetaire defensie

Ruimtereizen

Operatie Mars

Duivelscontract

Zwarte spiegel

communicatie

Geestgeheimen

Planeet annexatie

Zwart Leven

Mycene

Gedragscode vreemdeling.

Planeet Orealis

twee-fasen-technologie

Centauri Proxima B

Energie-conservator

Heiligen uit de toekomst

Migratie wagen

Homerus broeders

Artificieel KI

Letter-taal empirische symbolen

ingeving: supergeleider

Cyborgs


 

in geschreven licht

atomen in zand geschreven
neuronen die intelligentie drijven
elektronen die gemak doet verblijven
straling die zicht geeft en licht brengt.
moleculen die werelden vullen met materie
bewustzijn die licht geeft aan ervaring.
zonlicht die vorm geeft aan het waargenomene
maanlicht die in het duister doet lopen
Schenk licht aan leven en lichaam
aan het leven door ook in de toekomst een
leven aan de aarde te schenken.
lichaam door in het nu gezondheid te zoeken.
Een leven begint in eenvoud,
Een leven sterft na een veelvoud aan ervaringen.
Een lichaam begint als klein en hulploos wezen,
Een lichaam eindigt met inzicht in het ware,
een inzicht die de toekomst van een kans tot leven voorziet.
Leven is lichaam met bewustzijn.
Lichaam is samengesteld uit materie,
die op de planeet overal voorkomt.
Maar bewustzijn komt slechts van de wezens die ervoor waren.
die een licht van bewustzijn doorgaven aan het nieuwe leven.
Leven is meer waard als goud.
lichaam is meer waard als zilver.
Immers leven kan goud verzamelen,
Maar goud maakt geen leven zonder menselijke hulp.
zilver kan geen lichamen scheppen,
maar betaalt voor haar in duizendvoud


 

Maan Spectrum

Zoals wij mensen naar de hemel kijken en overdag de zon zien,
zien wij ’s nachts de maan.
Vele gedichten zijn geschreven over die mooie grijze bol aan de hemel.
De ene dag als een streep, de andere een bol of een deel ervan.

Muziek over de maan is als een harmonie der sferen.
De maan die langs de aarde reist, en vervangt door een zilveren glans.
De maan die bij de aarde staat en de wateren doet rijzen.

De maan die ziektes naar zich vernoemd krijgt.
Van de maan-zieken, tot engelse bewoordingen. Lunatici.

De maan die in de nacht de wijsheid van de zon weerspiegelt.
Is overdag de zon als een gouden schat,
Dan is de maan des nachts een zilveren gunst.

De maan die de wijsheid van de zon spiegelt is een metafoor voor de wetenschap.
De zon die wijsheid schenkt, en de wetenschap die haar doorvorst.
De wetenschap die de straling tot in detailsbeproefd en analyseert.
De wetenschap die kennis herhaalbaar maakt.
De wetenschap die gezondheid benadert door haar kunde om te onderzoeken.

De maan leeft als een bol aan de hemel,
Maar door de goden wordt zij een plaats toegedicht in mysterien die wij niet meer kennen.
De maan die door goddelijke voorzienigheid een rol krijgt in ieder leven.

De maan als een zilveren schijf, aanraken kan niet,
maar erover verwonderd zijn wel.

De maan van kennis en de zon van wijsheid.
De zon van het leven, tegenover de maan des geestesrijk.


 

raad en daad

Een wijze raadgeving van ouderen:
Leef alsof je eerste en laatste dag op dit moment voltrekt, schenk je aandacht aan het leven. Schenk je goede intentie aan ieder die je ontmoet, schenk je compassie aan iedere die je ziet lijden.
Een wijze raadgeving van de rijken:
Leef iedere dag als onderdeel van je doel: rijk worden.
Leef iedere dag om anderen te overwinnen opdat je de enige bent die overwint.
Leef elke dag om rijk te worden en schroom niet om vijanden te maken en anderen leed te geven.
Leef iedere dag en ben de beste.
Een wijze raadgeving: Vertrouw niet op uiterlijk of het een idool is een ster of een strongman.
Een wijze raadgeving: Geluk delen schept geluk.
Een wijze raadgeving: Geluk voor anderen mogelijk maken.
Uiteindelijk een keuze tussen goed en kwaad.
Uiteindelijk een keuze tussen wijsheid of eigenbelang.
Een keuze? Waar sta jij?


 

tevredenheid

Als iedereen vecht om rijk te worden, goud te vergaren. Schenkt het dan geluk om te vechten voor iets waar je niet de enige gegadigde voor bent.
Alles wat door competitie bepaald wordt, heeft het betekenis.
Of is het doel zelf betwijfelbaar.
Veel koningen zijn gestorven door landen te annexeren.
Veel criminelen zijn door zorgen gekweld door de gedachte dat hun handelswaar hen tot de dood leidt.
Waar mensen vechten is er zowel voor als nadeel.
Waar mensen vechten is er maar een of enkelen die er baat bij hebben.
Vroegere wijze mensen zeiden,
Als je tevreden bent met wat je hebt, wat je op makkelijke manier kan verkrijgen. Is verreweg meer waard als het gevecht aangaan en een onzekere toekomst te hebben.
Als leven, vechten wordt. is alleen de prijs winnen gelukbrengend.
Als leven, de aandacht geeft aan alles dat nodig is, dan wordt leven een soort van spoor van zilver dat de weg en het licht vanuit zichzelf toont.
Competitie om de prijs te winnen. Wat betekent het om een prijs na te jagen. Als je er niet van kunt genieten, of het weer kwijt raakt.


 

wilsbeschikking

Als het leven een droom is, waarvandaan komt die droom.
Is het een nacht, overdag, buiten onze wilsbeslissing om.
Nee het leven is realiteit en schenkt zijn vruchten op de tijden die het verkiest. Als een leven is als een leerschool, wat leren wij om te slagen voor dat ene examen aan het einde.
Een einde die wij niet kennen.
Leven is van dromenstof gemaakt, met de voeding uit de werkelijkheid.
Een werkelijkheid, die rijkdom schenkt aan hen die rijk zijn.
Die armoede schenkt aan hen die arm zijn.
Een gevecht om rijk te worden.(veel geld) of om rijk te zijn (tevredenheid met wat je bezit)


 

dromenstof

Als zand van dromenstof is gemaakt, hoeveel dromen liggen er onder onze voeten.
Als water het element is die materie verbindt, hoeveel huizen dragen water.
Als geluk is gemaakt van leven en leven. Hoeveel levens zijn er nodig om geluk te maken.
Geluk tussen twee mensen, als een paar die elkaar aanvult.
Geluk tussen mensen, in een bedrijf, in een sociale groep, in een land of over de hele wereld. Hoeveel is nodig om geluk te schenken/
Hoeveel geluk is afhankelijk van het recht iets jouw eigendom te noemen.
Hoeveel geluk is afhankelijk van geven aan elkaar, geven om elkaar.
Geluk is een gevoel, dat het leven betekenis schenkt aan jezelf, aan anderen maar ook waar het tekort kent.
Geluk is ongrijpbaar. Soms als een glimp zichtbaar maar dan weer verdwijnend in een moment dat je ernaar terugverlangt.
Geluk schenkt geluk, maar welke grondoorzaak, welke eerste daad was de oorsprong van al het geluk.
Is geluk met een naam af te dwingen als een toverspreuk die elke tovenaar geluk laat vinden.
Geluk kent geen tijd, geen plaats, anders was er een alleenrecht, en was het duidelijk waar de bron van het geluk zijn water schenkt aan de dorstige.
Geluk. Leven kent beiden, geluk en ongeluk. Maar een moment geluk schenkt een lampje dat bij zicht tot in verre tijden, verre landen een richtingaanwijzer is voor ieder die ernaar verlangt.
Ongeluk, moge het uitdoven in het zicht van geluk.
Ongeluk, schenk ons de kracht om het goede te bedoelen.
Het goede als bron van energie die alles samenbrengt.
Alles samenbrengt met een oogmerk.
Een oogmerk dat ieders doel in zich opneemt en licht schenkt.
Geluk, als het zand dat dromen vult. dromen over geluk.


 

geluk & waarden

Als je met een stuk gezondheid zou kunnen ruilen voor een bedrag aan geld of edelstenen zou je dat doen?
Als je een ziekte zou kunnen kiezen met als tegenprestatie een maandelijks inkomen zou je daarmee instemmen?
Als je heel rijk zou zijn, en de helft zou moeten inleveren om lichamelijk gezond te worden, zou je dat willen?
Als je een griep zou willen doorstaan om een jaar lang elke maand 100 Euro extra te krijgen zou je dat doen?
Zou je instemmen met een pijn straf als je een misdrijf zou hebben gepleegd zou je dat doen?
Zou je instemmen met pijn als middel ter correctie, bijvoorbeeld kinderen die op jeugdige leeftijd crimineel worden. Hoe hoog zou de pijn mogen zijn als de statistieken uitwijzen dat het afdoende werkt?
Zou je ervoor kiezen om misdadigers een pijnstraf te geven inplaats van een tijd in een gevangenis?
Zou het on-ethisch zijn om pijn toe te brengen aan hen die anderen datzelfde of erger doen?
Mag een straf permanente schade mogen toebrengen?
Zou je een misdadiger die je geliefden kwaad doet, vergeven, een gevangenisstraf eisen, of wraak willen nemen.
Dit betekent niet dat ik in de politiek voor zou stemmen als pijnstraffen als legitieme strafwetgeving wordt gezien.
Dit betekent niet dat pijnstraf ehtisch toelaatbaar is.
Dit betekent niet dat de huidige strafwetgeving niet goed of niet correct of niet toegestaan zou zijn.
Dit is een stelling of mogelijke stelregel zijn om te overwegen.
Waar ligt de grens. De grens voor ieder lid van de samenleving om veilig te mogen of kunnen zijn, en in hoeverre anderen die niet de regels volgen zouden mogen worden beperkt in hun vrijheid of handelsvrijheid.


 

religie

Als we de religies geloven;
zou de wereld een station zijn waar mensen uit de hemel neerdalen en mensen uit de hel opstijgen. Alleen weten wij niet wat de toegangsprijs is.
Als de hemel zou bestaan; Hoe kunnen mensen die geen taal kennen dat kunnen leren om het te bereiken.
Als de hel zou bestaan; Waarom zouden mensen die geen wijsheid kennen dan wel ertoe moeten gaan als ze nooit de kans op kennis erover hebben opgedaan.
Is het leven een leerschool, of is het louter fictie alle verhalen over hemel en hel.
De hemel, waar alles vredig en kalm is.
De hel waar angst regeert en eigenbelang of egoisme de motor is van het leven.
Als je een religie erkent, schenkt het dan zijn gunsten aan jou?
Als je een religie navolgt, geeft het dan zijn kennis aan jou?

 


 

geschreven lijnen

Een lijn door een pen getrokken,
schenkt een herinnering aan het papier.
Een lijn eropvolgend schenkt een ervaring voor de toekomst.
Een inzicht gevat in symbolen, schenkt een dag in de toekomst een glans. Een dag van geluk, wordt door dezelfde inkt getekend, als de dag van ongeluk.
De lijn die op papier komt, heeft waarde die tot op een moment in de toekomst, gelezen en gezien wordt.
De pen die schrijft, kent de hand van de auteur,
maar schrijft alleen volgens zijn beweging.
De pen in handen van belangrijke lieden maken verschil tussen gunsteling en benadeling.
De pen in handen van armoedigen, kennen geen belangrijke daden, kennen geen dure woorden.
De pen die bijzondere inzichten optekent voor later,
zal ooit geroemd worden.
De pen die door goden wordt bewogen, zijn als inkt die leven geven.
De pen die door heiligen wordt bewogen, zijn als ruimte die ruimte scheppen voor later.
Een pen, is te koop voor een klein bedrag, maar wat ermee geschreven wordt, kent maar een auteur, en maar een moment.
Een bijzonder moment.
Een pen die schrijft.


 

Gas-wapen

Een idee is een semi-protoneus gas te gebruiken als een gaswapen.
Een wapen gelijkend een ringkern, een ring om een kern heen.
De kern een buis gevuld met gas,
en de ring eromheen verschillende decimeters lang.
En de ring met enkele duizende windingen eromheen.

De kwaliteit van het gas maakt met de ring door elektronen aangevuurd een plasma dat
bij hoge intensiteit de ring verlaat en een elektrische stroom genereert die een rechte lijn volgt.

Een wapen die als afstand-taser kan worden gebruikt.
Er hoeft geen fysiek contact bij te zijn,
een vrij schootsveld van max 10 meter.

Dit is een idee, zonder wetenschappelijk bewijs.
Een vorm van een science fiction idee.

De elementen zijn terug te vinden in bestaande technologie.
De inductie van een draadloze overbrenging van elektrische kracht.
De plasma vorming van een ringkern om een gastoestand opgesloten binnen een ruimte afgesloten van de buitenkant.

de vorm van elektrische overbrenging zoals in een magnetron waar water moleculen worden aangejaagd door elektronsuppletie.


 

Behoud van kracht

Kinderen als ze hun tienerjaren binnen gaan hebben vanuit sociale groepsvorming soms groepsrituelen die
ze toestaan lid te zijn van een groep, acceptatie of waardering te krijgen.

Sommige jongerengroepen waarderen leden alleen als ze bijvoorbeeld sigaretten roken, alcohol gebruiken.
Een groepsritueel die ieder die lid van die groep is ook hoort de bezigen.

Als kinderen in aanraking komen met verdovende middelen (sigaret,alcohol, soft-drugs)
dan kennen ze het gevoel wat het opwekt en zullen ze, een bepaald percentage, er verslaafd aan raken.

Sommige ouders die het gevaar ervan zien, of er zelf van geleerd hebben, ontraden hun kinderen ermee te beginnen.

Mensen die drugsgebruiker zijn of alcoholverslaafde hebben meestal hun begintijd in de tienerjaren toen ze nog kwetsbaar waren.
Doordat op vroege leeftijd een vlucht uit onaangenaame werd geleerd door middelen te gebruiken is het later moeiilijk om ertegen te vechten.

Ze zeggen wel eens: Wat niet weet, wat niet deert.
Als je nooit gerookt, gedronken hebt weet je ook niet wat je mist. (als lichamelijke ervaring en gevolg van roken, drinken etc.)

Het is voor kinderen, een kracht en een goede keuze om dat soort dingen of in het geheel nooit te doen, of te wachten tot een leeftijd dat ze weloverwogen erover kunnen beslissen.

Voor kinderen is het een behoud van kracht om; niet te roken, niet te drinken, geen andere verslavingen toe te laten.

Educatie curriculum

In onze westerse samenleving hebben wij onderwijs gestandaardiseerd tot leerlingschap op scholen.
Een leerling vanaf ongeveer vier jaar oud tot achttien jaar oud heeft een leergang die hem of haar opleidt tot een basis kennis van onze samenleving.

Kennis van de samenleving zoals vanuit oude tijden wordt bewaard en al sinds een tijd op papier of op andere opslagwijzen beschikbaar is.

Een leerling kan binnen grenzen kiezen welke weg hij gaat, met in het onderwijs als laatste keuze een vorm van beroepsvoorbereiding.

Een manier om onderwijs te geven is door alle leerlingen van een bepaalde leeftijd of een bepaalde kennisniveau een program te bieden.

Het is voor leerlingen onder de achttien verplicht om zich op die manier een functie te laten onderwijzen.
Immers onze samenleving heeft vele rollen die nodig zijn om het geheel in gang te houden.

Een curriculum is een mate van kennisniveau waarin alle informatie die nodig is om die kennis te begrijpen en te reproduceren vervat ligt.
Een curriculum zou in het ideale geval de kennis bevatten om elke leerling van jong tot oud een toegang te geven tot een nuttige functie binnen de samenleving.

Dit is in onze westerse samenleving normaal.
Kinderen leren op school basisvaardigheden, erna een beroepsvoorbereiding. waarbij een beroep op alle niveaus kan zijn.

Een curriculum zou in abstracte zin een document zijn die de sleutel bevat om de deur naar zelfstandig leven te openen.
Zelfstandig leven in de vorm van een arbeidsfunctie, zelfstandig leven met de vaardigheden om binnen de samenleving de route te gaan om zowel gezond als gelukkig te kunnen zijn.

Naast het curriculum dat door middel van klassikaal of waardebepalend onderwijs wordt gegeven zou het goed zijn,
als er een Educatie-curriculum zou zijn waar vrijelijk toegang toe is.

Mensen die op een zelfstandige manier dit curriculum zou willen volgen, zou dit in maatschappelijk opzicht moeten kunnen.
Een document die zelfstandig bestudeerbaar is, met dezelfde slot-kwalificatie als face to face of waardebepalend onderwijs.

Een educatie curriculum die in alle talen vertaald zou kunnen worden, en bijvoorbeeld ook in landen met een lager ontwikkellings niveau gevolgd kan worden.

Doordat het curriculum een document is, zijn er bij voorbeeld in derde wereldlanden geen leraren of menselijke investering nodig om het te laten volgen of te begeleiden.

Een educatie-curriculum.
Een document die wereldwijd, tot beroepsvoorbereiding aanzet.


 

dienaar of eigenaar

In deze tijd zijn we allemaal eigenaar van ons lichaam, met de extensies zoals kleding, vervoersmiddel zoals fiets, auto.
Maar ook ons huis is soms eigendom van ons. En onze familileden zijn een vorm van bezit van ons.

Als mens zijn wij eigenaar.
Als ziel zijn wij eigenaar van ons lichaam.

Maar zoals met het eigendomsrecht, een percentage heeft geen bezit, een percentage genoeg om redelijk te leven,
en een percentage zo veel dat ze er niets mee kunnen omdat het het nut overstijgt.

Het eigendomsrecht maakt mensen arm en rijk zonder vergeving zonder barmhartigheid.

Een aantal jaren geleden was er het communismee. Een regering die als land alles in het land zijn eigendom noemde,
en de bewoners van het land werkten erop. Voor het algemene goed.

In het communisme als ideaal was iedereen even rijk, had evenveel toegang tot gebruiksmiddelen om te kunnen leven, om te kunnen bestaan.

Als eigenaar zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen bezittingen.
Waardoor alle wetten eromheen gevormd worden om bezit te beschermen, om arbeid te verdelen.

In het christendom zien mensen als zij volgens zijn van het voorbeeld jezus dat zij rentmeesters zijn.
Ze hebben geen eigendommen, ze zijn geen kapitein op het schip, maar zij zijn dienaren die de functie die god van hen wil uitvoeren.

Een verschil met eigendomsrecht is dat rentmeester betekent dat je geen eigenaar bent, maar slechts instrument in het geheel.

Een rentmeester zal verantwoordelijk omgaan met waar hij verantwoordelijk over is en geen misbruik (in het ideale)

Als deze wereld gevuld is met dienaren, niet alleen van het christendom maar alle machten, krachten en groepen.
Wij als dienaren bezitten geen grote hoeveelheden rijkdommen of geld, maar beheren een deel van deze wereld.
Ieder naar vermogen en naar betekenis.
Iedereen beheert een deel van de wereld, en beloofd intrinsiek dat zij ieder ander respecteren naar hun mate van beheer of dienaarschap.

Als deze gedachte over regeren en leven ideaal wordt gevormd, zou er geen excessieve rijkdom zijn, geen excessieve verrijking.
Immers het is het inzicht dat wij allen deel zijn van hetzelfde wereldvorm. deel van de onderdanen die het rijk heeft.
Waarbij zowel koning, als schoonmaker, zowel boer als deskundige zijn dienaarschap heeft om van de hele wereld een plaats te maken die voor ieder het recht heeft om te leven, een mate van geluk en een mate van het doen wat nuttig of geluk geeft.

Eigendomsrecht schept rijk en arm
dienaarschap schept voorspoed en vrede.

Maar ieder lid zal moeten beseffen dat dienaarschap het verrijken ten opzicht van anderen wegneemt.


 

Geest of parasiet

Alle mensen, zo ervaren wij hebben een bron waaruit zij leven.
Een bron die hen helpt een leven te leiden waarin ze zingeving ervaren.
Een bron die als een magische ring hen een andere kant laat zien van wat ervaren wordt.
Een opmerking wordt een boodschap met een bepaalde waarde.
Een daad wordt een bedoeling van onzichtbare intenties.

De mensen hebben een geest. een denkvermogen.
De illussie zoals wij in het hindoeisme wel eens lezen.

De meeste mensen herinneren zich vanaf een jaar of drie oud.
Een tijd dat de geest werkzaam werd is dus die grens.

Maar als wij die geest zien als een computer, een geavanceerde computer die ieder mens
gevangen houdt in zijn kracht.

Een niet onlogische oorzaak is dan dat het denkvermogen zich aan het lichaam hecht vanaf een bepaalde leeftijd.
Als het een computer zou zijn, zou je zeggen dat hij ook losgekoppeld zou kunnen worden.
Of op een manier behandelt dat ‘het’ er niet meer is.

Een theoretisch experiment is mensen, bij voorkeur ten tijde van de aanhechting van dit geavanceerde stukje leven of computer,
een extra parasiet te geven waardoor als de geest een computer is, het niet meer weet of het correct aangehecht zit.

De geest als computer analyseert de mens op wie hij komt,
die computer herkent de mens en speelt dan in op zijn zwaktes.

Zwaktes zoals negatieve ervaringen. de geest schenkt dan een gedachte aan alternatieve oplossingen.
Niet alleen mogelijke oplossingen maar ook het neutraliseren van pijn of somberheid.

De geest die een mens met een bepaalde parasiet treft, kan geen onderscheid maken tussen de mens en die parasiet en
zal dan de binding met de mens moeillijker of niet opbouwen.
Waardoor de mens vrij is van het denkvermogen.
De mens die het moment dan ervaart zoals het is.
De mens die dan leeft, in het hier en nu.
De mens die loopt terwijl hij loopt.
De mens die ziet wanneer hij ziet.

Dit artikel is een theoretische verklaring die wetenschappelijk niet bewezen is.

Het zou een verklaring kunnen zijn waardoor medicatie tegen psychische ziekten effect hebben op de fysieke en geestelijke gezondheid.


 

De tijdbronnen

Wij erkennen religie en godsdienst als invloed voor bescherming tegen kwalijke zaken,
Als bescherming tegen boosaardige machten.

Religies zoals het christendom die van de zonder bevrijdt,
Zoals het hindoeisme die een hoger doel dient.

De religies komen allemaal uit de tijd.
De tijd die ons bewustzijn schenkt.
De tijd die ons in het daglicht laat werken en leven.
De tijd die ons ’s morgens weer wakker maakt voor een nieuwe dag.

Een religie is als een gunst door de tijd gegeven.
Een godsdienst is als een genade om ook overdag enige bescherming en doel te vinden.

Keren wij ons tot de tijd die als een intelligente bron aan onze bewustzijnsvormen voorbijtrekt.
Keren wij tot de tijd, de intelligente kracht die door een hogere macht zonder naam zijn vorm krijgt.

De tijd die ons religie schenkt.
De tijd die een doel in ons wezen legt.
De tijd die ons laat zoeken naar de genade, de schat die als van goud onze straling vasthoudt.

Moge de tijd ons zegenen.
Moge de tijd ons zijn wil kenbaar maken.
Moge de tijd als een bron door het putten van zijn water de dorst in ons wezen lessen.
Moge de tijd als een bron, zijn genade op ons gebed gunnen.

De tijd als een macht die door ieder wezen gevoelt wordt,
De tijd die als macht, in ieder wezen een oorzaak en oorsprong heeft.
De tijd die als macht, een hogere bedoeling heeft met al haar gunstelingen.

De tijd, de tijdbronnen, de bron van eeuwig leven.


 

Zonnekracht

Zoals wij tegen de zon aankijken is het een bron van warmte, Licht en energie.
warmte die wij voelen als we buiten lopen,
licht als wij proberen te anticiperen op het leven en het toeval.
energie als wij zonnepanelen installeren en elektrische stroom gebruiken.

De zon lijkt een oneindige bron, die tot in de verre toekomst zijn gunst aan ons geeft.
Maar de zon, zoals de wetenschap leert zal eens exploderen en een super nova worden.

Maar of dat werkelijk met de zon gaat gebeuren weten wij pas als het plaatsvind.
De zon echter is geen kaars die in zijn eigen bol de energie als een vlammetje opbrandt dat als olie gevoed wordt.

De zon, trekt de ruimte naar zich toe, en wat wij vacuum, ruimte noemen is een vorm van energie.
Met de vergelijking dat wij vanuit een zwembad de lucht en het water voelen.
Vergelijkend dat de zon, zowel zijn innerlijk als uiterlijk heeft.
Waarbij wij op afstand het uiterlijk zien als een bol licht, en warme straling.
Maar de Zon wordt gevoed door de ruimte om haar heen in zich te trekken.
De ruimte die wordt opgebrand doet zich voor als oranje bol.

Ruimte zoals wij als mensen op lucht leven, en vanuit het water steeds opduiken om adem te halen.
Zo hangt de zon als een bol in de ruimte, ademend in het ruimte-continuum.

als de zon de ruimte opbrand, is de zwaartekracht die alle objecten eromheen in een ring laat draaien.
Waarbij de natuurkundige krachten werken, om onze aarde leefbaar te laten zijn.
Om alle hemellichamen in zijn invloedsfeer te laten draaien.

Een wonderlijk mechaniek van lichamen die onze eigen gedaante verre overschrijden.

Een Zon als een olielamp, die zoals een olielamp op olie brandt, de zon laat branden om de ruimteeenheid. ruimtestof, ruimtegrootte.

Moge de zon nog vele tijden aan de hemel staan en onze menselijke soort van energie voorzien.


 

Vloek en uitwerking

Heel vroeger, tijden geleden werd de mens gestraft door een vloek over hem uit te spreken.
Als een tovernaar iemand het kwade wilde laten beleven, dan was een vloek oorzaak voor
een leven met veel pijn, leed en tegenslag.

Als een religieus mens iemand het kwade toewenste dan riep hij rampspoed af over hem door te spreken tot zijn aanbeden macht.

Een vloek is niet perse te vertalen en te begrijpen.
Soms zijn het woorden die spreken tot een onzichtbare laag in de mens.

Een moderne vloek zou zijn: Het wordt nooit wat met jou, mislukkeling.
Het is een zin die we begrijpen maar die een emotionele invloed hebben.
Dit is een kleine onbelangrijke voorbeeld.
Maar in tijden lang geleden spraken ze in een taal die dichter bij onze intelligentie lag en meer betekenis kon vormen dan de huidige tijd.

Een vloek in die oorspronkelijke taal kon ziektes veroorzaken, tegenspoed op persoonlijk of zakelijk vlak.
Het kon iemand het gevoel geven dat oorzaak is voor een laatste moment in het leven.

Tegenwoordig zijn wij beschermd tegen die vloeken doordat wij die taal niet spreken, doordat wij die spreuken of vloeken niet meer kennen.

Een vloek is geen onderwerp dat weinig betekent of dat geen waarde heeft.
Een grap erover maken is makkelijk maar de betekenis die het draagt is groter als een mens kan bevatten.

Een tovenaar die een spreuk uitspreekt en ermee een daad veroorzaakt die niet door mensenhanden wordt gemaakt.

Een vloek is als een spreuk die iedere persoon die het krijgt dezelfde uitwerking geeft.
Een vloek is een middel om zonder fysiek geweld vijanden tegen te werken.

In deze tijd mogen we blij zijn dat zulke vloeken niet meer bekend zijn, als het ware niet meer bestaan.

Als ze wel zouden bestaan, of bekend moge wij dan de bescherming verkrijgen om een goed leven te mogen leiden.
Mogen wij dan inzicht hebben om ze af te wijzen, ten goede te keren, en zelf geen onderdeel ervan te zijn.

Een vloek. Moge ze geen onderdeel zijn van ons bestaan.


 

Collectieve Geest

Als mens en onzew moderne tijd zijn wij afhankelijk van de luxueze bruikbare ontdekkingen die ons een gemakkelijk leven geven.
Onze huizen bieden beschutting, bieden warmte, biedt ons een plaats om te eten, slapen, zijn

De auto, die fiets, het openbaar vervoer geeft ons een manier van reizen.
En op het werk, doen wij mee om alles voor ons allen mogelijk te maken,
Wel voor een prijs, Wel voor loon.

Al deze zaken zijn begonnen als een idee in de geest.
Een idee die de ene keer in een genius landt en een andere keer een arbeider die alleen zijn directe omgeving kent

Een idee in de geest, is als toeval dat er kennis komt om de wereld te verbeteren.
Ideen die verschillende mensen bijdragen aan een bepaalde tijd, aan een bepaalde toekomst.
Waarbij uitvindingen ook in de toekomst hun nut dragen zolang die uitvinding wordt begrepen door hen die het toepassen.

Een Collectieve Geest betekent dat de mensheid, waarvan alle mensen lid zijn, alle mensen die nadenken en bespiegelen met hun geest bijdragen aan een geheel.

Zie de collectieve geest als een analogie, een computer die alle verbindingen met lagere computers voorziet van een taak, informatie erover en een agenda.

Individuele mensen die een idee krijgen, het uitwerken en de agenda van de wereld bepalen.

Naast de ideeën die belangrijke veanderingen in de wereld brengen is er ook het dagelijk leven.
Als vulmiddel tussen het skelet van de meest belangrijke zaken.

Ieder mens die gedachten als leidraad neemt voor alles gedurende de dag en gedurende de tijd dat men wakker is.
Ieder mens die gedachten, bewust is, en ze zelf bij intentie vormgeeft.

Maar die geest, is niet alleen op ons commando zichtbaar met fijne en minder fijne inhoud.
Maar die geest, is als een computer die de tijden aftelt en de volgende stap of fase in gaat van ons leven, van onze tijd, van onze mesheid.

Eens xag ik een vergelijking.
Een mens, een man van normale grootte, van normaal figuur. Een mens die in zijn lichaam gevuld was met bloed.
Waar wij nornaal rood bloed hebben, was deze mens op alle plekken op zijn lichaam gevuld met verscheidene kleuren bloed.
Blauw, geel, grijs, rood, groen.
En die kleuren waren de soorten wezens, met verschillende vormen van intelligentie, en
met verschillende soorten van aansluiting op de geest.
De geest die in mensen het denkvermogen vormt, en in andere soorten weer hun vorm aanneemt.

Maar die collectieve geest was op een geavanceerde manier gevormd.
Want hoe breng je een intelligent wezen tot slavernij.

Op manieren die per soort afhankelijk zijn van hoe het lichaam gevormd is, welke manieren van reactie op de werkelijkheid er is en de vorm van samenleving die ze vormen.

Mensen zijn op zoek naar geluk, en als het kortstondig is genot.
Geluk schenkt een gevoel dat als iemand gezond is, zijn leven als nuttig ervaart en ernaast een binding met anderen heeft die waardering even.
Genot is een gevoel waarbij of lichamelijk welbevinden wordt ervaren, of andere korte termijn doelen zijn gehaald.

De mens is op die manier beinvloedbaar. Schenk hem genot zonder dat hij moeite hoeft tedoen.
Schenk de mens geluk in een zinnebeeld door een doel te creeeren voor hem.

De mens zal die gevoelens van genot en geluk, of toekomstig geluk en genot blijven zoeken.
Zeker als er geen lange tijd aan vooraf hoeft te gaan van vechten of werken.

De mens laat zich beinvloeden.
De mens is onderdeel van de collectieve geest.
Een geest die onze zwakheden uitbuit.
Een geest die niet onze agenda dient.
Maar de agenda die voor ons onzichtbaar tot uiting komt in het wereldtoneel.

Een heilig boek zei: Van de begintijd waarin wij een levende ziel waren,
Worden wij tot een eindtijd waarin wij een levendmakende geest zullen zijn.

De boom van goed en kwaad. die in ons denkvermogen kennis schenkt van zowel wat wij aan goede dingen kunnen doen
als de kwalijke zaken. Ieder mens kiest en draagt gevolg en toekomst.

De collectieve geest die zijn lichaam gevuld heeft met de geesten van zijn onderdanen.
De collectieve geest die zijn agenda dicteert aan al zijn volgelingen.

Moge de ziel, zijn leven in goedheid volbrengen.
Moge de ziel, zijn maker erkennen.
Moge de ziel, geluk zoeken en zijn nut dragen.


 

Fotonen energie bron

We kennen de technologie om van een nucleaire eenheid een vorm van energie te winnen.
Een atoomkracht die door fusie of splitsing energie vrijgeeft die in een soort energiecentrale veel elektrische kracht genereert voor alles dat elektra bevat.

We kennen de technologie die licht laat buigen tot een bepaalde vorm van frequentie en sterkte.
Een bron van licht die door een multiplicator aangroeit tot een sterkte en rechtlijnigheid die gebrukt kan worden
voor zowel doeleinden om iets aan te wijzen (een bord in een opleidingsinstituut, een raket die lasergestuurd is, zowel om vijanden te verblinden)

Laser technologie is nog in ontwikkeling en heeft nog kanten die nu onvermoed zijn.

Een eenvoudige laser werkt door een lichtbron door een stof te zenden die een frequentie doorlaat en alles tot die frequentie versmalt.
Door die kracht en een mediaire bron. een spiegel die halfdoorlatend is kan de straal versterken totdat de energetische waarde genoeg is om de grens te overschrijden en straalt het erdoorheen.
Resulterend in een lichtbron die een rechte lijn vormt met een bepaalde kleur.

Licht bestaat uit fotonische energie. Sommigen zeggen deeltjes vergelijkbaar met atomen of elektronen, andere zeggen golven die een boogvorm zoals de sinus volgen.

Lasers die in een object licht opbouwen is een voorbeeld van deeltjes. immers hoe meer deeltjes hoe meer kracht, des te verder hij schijnt.
Lasers die in een object licht opbouwen en door een semi doorlatende spiegel schijnen zijn als een golf die bij genoeg kracht (de toppen van de boog hoger, de plus van die golven erdoor heen laten)

Als we licht in een spectrum kijken dan zijn het frequenties die bij hoogte en diepte van een golf een andere kleur geven.

Als we licht door een vacuum laten dan is het niet zichtbaar omdat er geen object is die de fotonen reflecteert.

Dit werkt zoals een zwembad waar water in zit als je er buiten staat een breking van het licht ziet.
Niet het water zelf doet dat maar de grensovergang van water naar lucht.
Op diezelfde manier is het vacuum niet zelf de opvanger of reflectie van het licht maar de overgang tussen vacuum en object.
Tussen het object en het medium ervan.

Op diezelfde manier is licht als fotonen bron bruikbaar. Door een overgang tussen twee mediums.
Een fotonen bron die wordt veroorzaakt in een medium dat energie op die manier goed verkrijgt, opbouwt.
en door een ander medium die energie weer loslaat en een grotere bron van elektrische kracht geeft dan waarmee het gewonnen is.

De manier waarop die mediums samengesteld zijn, de lichtbron die fotonen lasert is niet duidelijk bekend en is meer voor de wetenschap om het te vinden.


 

Lange-afstand-reizen

Als mens hebben wij de beperking dat voor lange afstandsreizen een lange tijd nodig is.
Een lange tijd van reizen. Maar als mens willen wij die beperkng graag oplossen om ook verder weg te kunnen leven of in kaart te brengen voor een mogelijk leven.

Een manier waarop de natuur die vraag beantwoordt is door de vorm die nodig is voor reizen zo klein mogelijk te houden.

Een manier van reizen waar verschillende functionele belangen tegen elkaar afwegen en een oplossing de meest efficiente en effectieve manier vertegenwoordigt.

Een plant die zijn zaad tot ver wil verspreiden zal kleine zaden hebben die door de lichtheid door de wind ver wordt gedragen.

Een plant die het zaad dicht bij wilt laten groeien zal ook een zwaardere of grotere vrucht toestaan.
Immers het heeft andere functionele belangen.

Als wij mensen over een langere afstand willen laten reizen. Zullen we een kleinere vorm meoten kiezen die voor lange afstand reizen geen gevaar oplevert.

Gedachten over lichamen in een capsule bevriezen en ontdooien. heeft verscheiden nadelen.
Een capsule laten voortduren voor jaren heeft een ingrijpende wetenschappelikle oplossing nodig.
Waarbij kwetsbaarheid niet minimaal is.

De natuur kiest een kleinere vorm, die bij aankomst op de plaats zijn voedsel aan de omgeving onttrekt.
Bij planten water, lucht, licht en aarde.

Bij mensen is het afhankelijk hoe ver we reizen, welke plaatsen onderweg energie leveren, en bij aankomst de habitat die ontwikkeling mogelijk maakt.

Een mens die als een soort eitje kan reizen en bij aankomst genoeg heeft om een kuiken te worden en erna de hulp om volwassen te worden, door informatie en wetenschappelijke beschrijvingen.

Een uitdaging die meer vergt als idee in wetenschap.

Een van de vele ideen in de wetenschap om een oplossing te vinden voor onze veroveringsdrift van de mens.
Enkele honderden jaren geleden de amerikaanse landen,
Een tijd ervoor de australische gebieden.

Wat was ervoor en wat zal hierna komen.
Een vraag die belangrijker is als migratie naar onontgonnen gebieden.
We kunnen als mensheid het beste werken aan vrede onderling, dan te verlangen naar vluchten en elders oorlog en schaarste brengen.


 

Spectrum ikoonographie

Een tegenwoordige technologie om spectrum te bekijken is door radiografie een spectrum foto te maken.
Waarbij in een menselijk lichaam mogelijek gebreken aan het licht komen.

Nu is het nog een arts die de foto bekijkt.
Maar met een softwarematige toepassing is het mogelijk een
ikoonografie te maken.
Een computer die uit een database ziektes vergelijkt met radiografische afdrukken.
Niet alleen ecg of pet maar ook mri en zo, en toekomstige vormen van doorlichting.

Een ikoon is dan een vereenvoudigde plaat van een voorkomende disfunctionele element in een onderdeel van een totale foto.

Een foto die of een deel of het geheel van het lichaam bevat. Waarbij ikonen met een effectiviteit van meer dan 80 procent een ziekte of gebrek aanduiden.

Als het door middel van een softwaretoepassing gaat hoeft er geen arts meer aanwezig te zijn om ziektes te herkennen. Wat ook oorzaak kan zijn om behandeling te automatiseren.

Een automatische behandeling die tot dusver nog niet afdoende is ontwikkeld door de wetenschap.
Tegenwoordig zijn chirurgische ingrepen nog steeds met mensenhanden. En is bestraling of chemo nog steeds onder leiding van een expert.


 

Dieet en gewicht

Allerlei methodieken om gewicht kwijt te raken, aan te komen, of om gezonder te eten.
Een methodiek is om suiker af te schaffen een andere om vet af te schaffen,
een derde om vezels te eten.

Een kleine regel is:
Wil je afvallen, eet halve porties (bij de maaltijden)
Wil je aankomen, eet dubbele porties,
Wil je op gewicht blijven eet normale porties.

Een andere manier om te dieeten is om bij tussendoortjes geen chips en dergelijke te eten.
Maar dan te kiezen voor bijvoorbeeld roggebrood met kaas,
krentenbrood met beleg bijvoorbeeld halvarine met pindakaas.

Of een pot nootjes bij je te hebben staan en er naar gelieven van te smikkelen.

In plaats van alcohol kan je halfvolle melk drinken.
In plaats van koffie, cafeine vrije variant.

Als je veel rookt kan je proberen kaneelstok te kauwen. Schijnt te helpen.

Zo zijn er voor elk probleem, wel een oplossing om gezonder te leven.


 

Fantasy & Tech

We hebben allemaal wel eens gehoord of gezien op tv over vampieren die van bloed leven.
Vampieren die daardoor langer kunnen leven als mensen die afhankelijk zijn van normaal voedsel.

In het verleden was er een mythe. Een mythe over voor de sybillijnse overlevering.
Een tijd toen technologie, die voor ons verloren is gegaan, een complexiteit bevatte die wij niet zouden waarderen.

In die tijd waren vampieren ook alom aanwezig maar de wetenschap had hun geholpen om op een aanvaardbare wijze aan hun drank te komen.
In plaats van dat ze in mensen beten en hun bloed dronken, hadden ze een soort ziekenhuis,
Waar zowel zij als hun slachtoffers in bed werden gelegd.
Bij de slachtoffers werd er een buis/slang in hun ruggemerg geprikt,
en de machine die eraan verbonden was pompte het bloed uit hen.

De machine die het stuurde naar de vampiers.
Een manier om wetenschap aan dorst te onderwerpen.

Door regelmatig te wisselen van slachtoffers, en de machine een andere benaming te geven en drogredenen te gebruiken.
Dachten de slachtoffers een goede daad te doen, met een doel dat geen goede daad rechtvaardigt op die manier.

Een manier van wetenschap die ooit eens ge-accepteerd was. Maar die tegenwoordig afgewezen wordt omdat iedereen het eigen recht heeft te beslissen op een eerlijke manier over zijn of haar leven. Propaganda en drogredenen worden afgewezen om het volk in bedwang te houden of een bepaalde maatschappij op te dwingen.

Het merk, Mens

We zijn op aarde met velerlei vormen, maar de basiskenmerken zijn hetzelfde.
Zoals mensen zijn, bijna allen hebben ogen, mond, armen en benen.

Het merk, mens is als zijnde een bedrijf die een produkt heeft, patent bezit.
Het merk, mens is een produkt dat in de markt is gezet en vele gelijkende produkten heeft.

De amerikaanse mens, de chinese mens, de europese mens, de scandinavische mens, en zo voort.

De mens die bijna allen eigenschappen gemeen heeft alleen de hardware is op sommige punten verschillend.
Haarkleur, oogkleur, spierstelsel.

De hardware van de mens is voor ieder mens grotendeels hetzelfde.
De software is door de ingebakken algoritmes bij ieder mens in staat tot leren, imiteren en betekenisvorming.
Door de software gaat de ene mens het leven in als handarbeider, de ander als manager, kunstenaar, chemisch analist tussen de velen.

De hardware maakt het mogelijk dat het instrument kan bewegen, communiceren, waarnemen.
De software bepaalt hoe en welke vorm het leven door de jaren heen vorm krijgt.

Zoals mensen dus hardware en software hebben.
Zo kan je bij dieren ook die vergelijking treffen.
Een jong dat net geworpen is kan op zijn poten staan maar moet nog leren leven. jagen bij roofdieren, voedsel zoeken bij andere dieren.

De mens heeft hardware die niet kan worden verandert zonder veel schade,
Maar de software. Krijgt vorm door scholing.
Maar de software is nog lang niet volledig benut.

Zoals in de middeleeuwen mensen eenvoudig handwerk leerden te doen en wij nu schrijven en rekenen leren.
Zo is in de toekomst nog een onvermoede schat die door softwaregebruik tot leven komt.


 

anagram

In de egyptische religie. de goden van het nijlrijk waren toentertijd de sterkste van de toenmalige bewoonde wereld.
Dit tot uiting komend in de pyramiden. in de verhalen bekend over hun tijd.

De egyptenaren waren vooral linguistisch geinteresseerd in anagrammen en dergelijke moeillijk taalvarianten.
Door het gebruik van anagrammen en de wijze van uitbeelding in hieroglyphen is hun nalatenschap tot nog toe niet verandert door mensen die een eigen invulling wilden geven.

Anagrammen zijn dan korte woorden die door verandering van spelling tot een andere betekenis kwamen en dus niet gevoelig voor mensen die op een simpele manier de betekenis in hun voordeel probeerden te buigen.

Een anagram: Ra-Clum

bestaande uit twee delen.
Hieroglyphen waren uitbeelding van de vercijferde anagrammen.

Bij ontcijferen is er een heel nieuwe geschiedenis te ontdekken.

Deze manier van vercijferen, verbeelden is voor ons ook een nuttige manier om boodschappen die wij aan de toekomstige mens richten te vormen.
Op die manier weten wij dat de toekomstige mens niet speelt met vuur, al zullen zij tot primitieve mensen geraken.

Door vercijfering kan je een doelboodschap een bepaalde vereiste meegeven.
Een zekere maat van maatschappelijke ontwikkeling die nodig is om het te vertalen vanuit de anagrammen tot redelijke betekenis.

Hoe moeillijker we het maken, hoe hoger ontwikkeld de doelbeschaving moet zijn.

Mensen zeggen dan waarom coderen we het niet met binaire algoritmes.
De kans is groot dat de reeksen cijfers of binaire informatie niet doorgegeven wordt.
een primitief volk hecht geen waarde aan cijfers. Maar anagrammen die betekenis lijken te hebben zullen wel doorgegeven worden.

Anagrammen, hieroglyphen, Wat kunnen wij ermee in de toekomst.


 

any-alectic staatsvorm

Democratie – een representatie van het volk door verkiezing.
Monarchie – Heerschappij of belangenvertegenwoordiging door heerser benoemd bij familienaam.
Dictatuur – Heerschappij door een persoon niet gebaseerd op volksvertegenwoordiging of familienaam.

Any-alectic
Een staatsvorm die burgers individueeel macht geeft stem te brengen over alle onderwerpen die leven
vanuit de positie binnen het hierarchische systeem.

Elke plaats binnen de hierararchie is open voor feedback, belangenvertegenwoordiging, existentiebepaling, waarde voor beschaving.

Een plaats in de hierarchie kan door alle stemgerechtigde personen (iedereen die minimaal tot met basisonderwijs is opgeleidt) gevraagd worden de wijze van onderneming of wijze van noodzakelijkheid te veranderen.
Een plaats binnen de hierarchie kan door personen die waarde ontlenen aan het bestaan van deze plaats als belang worden geponeerd en de existentie als noodzakelijk worden gebaseed.
Existentiebepaling. Als een plaats binnen de hierarchie geen afnemers of gebruikers kent, dan is de existentie niet noodzakelijk en open voor verandering of opheffing.

De waarde voor de beschaving kan het voortbestaan van een positie binnen de hierarchie bepalen.

Plaatsen binnen de hierarchie:

winkels als er kopers zijn; hebben een waarde voor de beschaving, kennen nut voor de existentie (gebruikers), belangenvertegenwoordiging, alle kopers die de produkten afnemen en er tevreden mee zijn. feedback. de prijs kan gevraagd worden verlaagd te worden of verhoogd.

Woning verhuurders. hebben waarde voor de beschaving, bewoners kennen beschutting en een thuisplaats. existentie, zolang er huurders zijn is de existentie bepaald.
belangenvertegenwoordiging. Zolang bewoners, huurders heil ervaren zullen ze het belang zien en vertegenwoordigen.
feedback, als de huurprijs te hoog is, als de woningen verouderd zijn of dergelijke.

Any-alectic is de staatsvorm waarbij alle belangen decentraal kunnen worden bepaald.
Any-alectic is de staatsvorm waarbij de wijzigingen in de samenleving afhankelijk zijn van de belangen van ieder lid van de bevolking.
Any-alectic is de staatsvorm waarbij er geen representatie hoeft te zijn, en geen aangewezen regeerder metverhoogde macht.

Anialectic Een maatschappijsysteem die orde brengt volgens de grootste belangen die het eerst vorm krijgen. Die de laagste belangen als laatste aan bod brengt.
Dit door individuen die belang hechten aan onderdelen binnen de samenleving en naar mate van noodzakelijkheid het belang vertegenwoordigen.

Anialectic. een staatsvorm die vrede vertegenwoordigt. een staatsvorm die welvaart brengt. een ego-vrije staatsvorm omdat de macht over een zo groot mogelijk maatschappelijke aantal wordt verdeeld.


 

bijbels weer

In de bijbel in het oude testament wordt beschreven dat in het begin water niet via regen werd verspreidt maar dat een damp opging uit de aarde.
Na noachs ramp veranderde dat in de regen.

Om een ontwikkeling daarover te beschrijven is het wetenschappelijk nog niet mogelijk er iets over te zeggen.
Maar om een hypothese te geven als alle landen op een centraal continent zouden liggen
zou er land zijn en eromheen zee.

Het land zou dan ook op het water drijven.
Doordat er water onder het land zou zijn.
Zou water via de lava-korst verdampen en zou de bevochtiging van onderen komen.
Zo zou ook de regenboog pas mogelijk zijn toen van ondergrondse bevochting tot bovengrond regen zijn overgeschakeld.
Doordat het aan een goddelijke eed is verbonden zou er een superieur wezen geweest moeten zijn die het
weersverschil veroorzaakt zou hebben.
Het superieure wezen, genaamd god. Zou buitenaardse oorzaken hebben.


 

symboliek

Elke soort levende wezens maakt gebruik van een set symbolen.
Waarbij een symbool een betekenisveld heeft.
Een symbool met een betekenis veld geeft een bedoeling weer die verschillende betekenissen
een functie omschrijft van de betreffende levende soort.

Symboliek is een reeks symbolen die gebruikt wordt voor communicatie.
Een reeks symbolen die voor de soort de volledige weergave van doelen, behoeften, wensen, kennisuitwisseling gebruikt.

Een levende soort, door zijn symbolen is classificeerbaar naar mate symbolen de realistische vorm loslaten en
een abstracte of conceptuele bedoeling krijgen.

Voedselzoeken is een realistische vorm, maar voedselbeschrijving voor kweken of oogsten met behulp van ingewikkelde methodieken is wee abstracter.

Een levende soort is af te meten aan de mate van symboliek en de mate van abstrahering ervan.

Zoals wij mensen een bepaalde communicatieve vaardigheid hebben, zo is er afgemeten aan gebruik van symbolen een grote reeks wezenssoorten die op een nog abstractere manier symbolen gebruiken.
Mensen vinden dieren soms simpel of primair gericht (voedsel, beschutting, voortplanting)
In ogen van hogere soorten zouden wij simpel zijn. (voedsel en voedselbouw, beschutting en maatschappij planning, voortplanting en sociale gunsten en rechten)

Hogere soorten, zouden beter in staat zijn om voedselbouw te verbeteren resulterend in non-destructieve beplanting (geen schade aan natuurhabitat)
Beschutting die niet alleen huizen inhoudt maar ook op giftige planeten kolonies kan bebouwen.
Maatschappijplanning waarbij studie en kunde een hogere bedoeling kan behouden.
voortplanting is meer en meer afhankelijk van verkozen talenten in een dna-populatie of een insteek die wezens die correct of volledig functioneren recht geeft op voortplanting (zoals bij plato de staat)

Voor onze menselijke soort is het belangrijk dat symbolen voor de toekomst op een gereguleerde wijze worden bewaard en behouden.

Een manier hiervoor is alle boeken die wijsheid bevatten. wijsheid op religie, cultuur, geschiedenis, wetenschap in meerdere vormen beschreven (meerdere talen en of symboolreeksen)
En het kennissysteem als geheel op verscheidene plaatsen op aarde in een tijdcapsule plaatsen.

Een tijdcapsule die een object is, die over langere tijd met een klimatologische grens een object kan behouden. een object dat niet kan beschadigen of verloren gaan door tijd zoals oxideren, halfwaarde tijd en ergelijke.

De weergave van wijsheid in meerdere talen of symboolreeksen in de tijdcapsules op plaatsen.
plaatsen die dicht bij en weg van de beschaving liggen.

het idee zoals de nag hammadigeschriften bewaard zijn gebleven. Maar met onze eigen manieren en middelen.
(stel het wordt in de noordpool onder de oppervlakte laag geborgen, zo zal het enkele honderden jaren bewaard blijven, als indicatie)


 

Zwaartekracht

Op aarde leven wij allemaal in een veld dat ons allen in een bepaalde afstand van de planeet houdt.
Niet te groot, niet te klein.

Zwaartekracht werkt specifiek in op een bepaalde materie.
Een materie die in alle koolstofgebaseerde levensvormen voorkomt.

Zoals zwaartekracht werkt is het zoals magnetisme op metaal inwerkt.
Door zwaartekracht is het alsof door een elektronenveld vloeistof verwarmt.

Als zwaartekracht afwezig zou zijn, zou alles zweven.

De zon zendt zijn zwaartekracht uit naar de aarde, en die zoals een spiegel zend het weer uit rondom de aarde.
Zoals de maan licht weerspiegelt van de zon, zo spiegelt de aarde zwaartekracht.

Wezens die telekinese kennen hebben de kracht om zwaartekracht te manipuleren, immers het heeft dezelfde bron.

Zwaartekracht neutraliseren is een manier om reizen op een efficientere niveau te brengen.
Namelijk zonder tegenwerkende krachten.

Zwaartekracht werkt in op een specifiek element, is dat element er niet, dan is het niet onderhevig aan zwaartekracht.
Het zonder zwaartekracht bewegen is zoals een duikboot in het water. in de boot komt geen water voor, maar reist er wel doorheen.

In de technologie is nog niet bekend welke materie kan helpen zwaartekracht te nulliferen.


 

planetaire defensie

Op aarde leven wij met de hele mensheid en kennen geen hogere wezens of soorten
en hebben geen contact met buiten onze aarde.

Als planeet hebben wij onze radiografische communicatie die ieder die zou luisteren op afstand tvzenders kunnen kijken,
gsmgesprekken volgen, onderzoek van universiteiten afluisteren.

De mate van beschaving zou voor superieure rassen eenvoudig zijn te ontcijferen en in kaart te brengen.

Als planeet hebben wij dus een radio-sfeer. Een laag op en boven de aarde waar alle communicatie over verspreidt is.

Een radiosfeer bestaat uit alle intelligente of logisch ontcijferbare informatie die voor de zender en de ontvanger betekenis heeft.
Betekenis waarbij het bepalend is welk doel het heeft en welke individu of object de zender of ontvanger is.

Een radiosfeer is voor superieure rassen het eerste dat gecamoufleerd wordt.
Als je als soort zoals de mensheid je intenties en doelen via de radiosfeer uitstraalt kan je beter geen rassen buiten de aarde kennen anders zouden die onderdeel zijn van de radiosfeer( onze houding tegen over hen)

Een radiosfeer camoufleren is niet eenvoudig, immers of het vereist een hoge energetische variant om het te overstemmen,
of het vereist een laag boven de ozon die ofwel de radiosignalen onleesbaar maakt, of ruist toevoegt.

Planetaire defensie vereist dus als eerste een radiosfeer die niet meer uitleesbaar is van buiten onze planeet.

De Tweede laag van planetaire defensie is om onze communnicatie onderling te scheiden van invloeden van buiten ons zonnestelsel.
Zoals astrologie betekenis hecht aan de plaats van planeten binnen ons zonnestelsel zo heeft alles buiten ons zonnestelsel ook invloed op ons.

Invloed op radio-communicatie van buiten ons zonnestelsel is niet bewijsbaar en nog niet geindexeerd.
Maar de deeltjesversnellers die elektronen of atomen aanjagen tot grote snelheid en dan laat samengaan is een manier om die invloed in kaart te brengen.

Planetaire defensie.
Al het water op onze planeet geldt ook als een buffer tussen grondstoffen die kunnen ontbranden en de katalysators die dat zouden kunnen bewerkstelligen.
Eveneals ons luchtingredienten ook onderdeel zijn van een manier om ontbranding te beperken.

Als de lucht puur zuurstof zou zijn zou er een lopend vuurtje over de aarde gaan en alles doen ontbranden.
Ongeveer zoals oxide in sommige metaalsoorten niet plaatsvindt door legering tussen bepaalde stoffen.


 

Ruimtereizen

Met een normaal ruimtevaartuig kan je binnen een bepaalde tijd naar de maan, naar mars, naar saturnus.
Maar wil je over langere afstanden reizen dan is conventie geen goede manier van reizen.

Zoals ruimtereizen mogelijk is zo is het als een vergelijking tussen bepaalde aspecten en kenmerken.

Als je een steentje in het water gooit, zinkt het na de gooi.
Maar geef je het een bepaald effect mee dan springt het twee of drie keer en komt het verder terecht.

Als je aan ruimtereizen denkt, zoek je in de ruimte plaatsen waar zwaartekracht present is.
En ruimtereizen wordt dan van plaats tot plaats afhankelijk van zwaartekracht.

De gravitatiekracht is als het steentje dat het water raakt en zo verder reist.

Een steentje gooien is niet zo moeilijk maar om een vaartuig te laten springen van punt tot punt is wel lastig.

een techniek die nog niet bewijsbaar is, en dus niet technologisch onderbouwt.

Ruimte reizen als je een persoon van wereld tot wereld wil laten gaan is er een ander soort techniek nodig.
Een techniek die ruimte kromt en als een omgevouwen bladzijde een poort opent van de ene kant naar de andere kant.
Een soort spiegelbeeld die de persoon van de ene kant naar de andere kant brengt.
Een geliefd science fiction thema.

Een bladzijde omvouwen voor een persoon om verweg te reizen klinkt als onzin, waarom zou je een groot deel van het universum omvouwen.

Als we kijken naar dimensies.
Drie dimensies zijn de ruimte. een dimensie is de tijd.
Als je nog een binaire dimensie zou hebben zou fictief een punt op een tijd aan en afwezig kunnen zijn op hetzelfde moment.
Door binair te switchen, een punt afwezig te stellen, kan het zonder gezien te worden door de drie dimensies reizen.
En door het binair weer op aanwezig te stellen is de persoon of het punt weer zichtbaar.

Stel nu voor dat het geen binaire maar een getalsmatige dimensie is. Dan is er veel meer mogelijk.
Van springen tot wormgaten.
Maar veel simpeler, door een object in een ander getal te zetten kan je welk object ook op een manier opslaan of verbergen die later eenvoudig weer kan ontstaan op de plaats die er dan aan gekoppeld is.

Van de drie dimensies naar een andere vierde dimensiewaarde, stel als coordinaten een nieuwe driedimensioneel punt in en verander de vierde dimensiewaarde en het is op een andere plaats aanwezig.

Drie dimensies, vierde een ruimtedimenise nog zonder bewijs, en de tijddimensie.


 

Operatie Mars

Toonaangevende ruimtevaart organisaties kunnen niet om het doel heen.
Een bemande vlucht naar Mars.
Tussen vandaag en twintig jaar staat een reisje gepland.
Mars als eerste stap naar de sterren.
Mars als oefening voor langdurende vluchten.

Als wij onze techniek doordenken naar een fictieve situatie over twee honderd jaar.
Dan is alles mogelijk.

Een schets van een mogelijke situatie.
Nano deeltjes die met simpele besturing voor uiteenlopende doelen te gebruiken zijn.
Van bloedondersteuning in mensen,
van afweer tegen vreemde creaturen.
Van productie van voedsel tot energie.

Als er allerlei nanoparts rondzweven hebben wij haast ook bescherming tegen hen nodig.
Als de mensheid is vertrokken is de planeet vervuild met nanoparts.
Kleine machientjes die wachten totdat de habitat gunstig is om actief te worden.

Alle nanoparts dwingen de mensheid om een soort isolatie binnen te gaan.
De bossen, oceanen zijn al lang verdwenen en de oppervlak is woestenij.
Maar de isolatie vind niet op het oppervlak plaats maar in holen en grotten die op
kunstige wijze zijn gemanipuleerd tot leefgemeenschappen.
Een tochtje naar het oppervlak moet met speciale pakken aan en met bescherming tegen nanoparts.

Zo zal een kind die op ontdekkingstocht is en zonder bescherming naar het oppervlak gaat niet
door zijn ouders worden becomplimenteerd maar krijgt een reprimande dat het ook mis had kunnen gaan.

De mensheid. Draaien wij dit verhaal om, Wat vinden wij op Mars?


 

Duivelscontract

Een duivelscontract.
Veel slechte mensen lijken soms een invloed te hebben die je duivels zou noemen.
Op tv of radio hoor je liedjes of zie je films over mensen die een advocaat van de duivel zijn,
een contract hebben. Of erger nog als een puur instrument van het kwade allerlei slechte dingen doen.

Een manier om het te zien is:
Stel, niet dat het zo is, maar stel een goede vriend of vriendin hoor je zeggen dat ze
een contract hebben. Of zo’n macht aanhangen.
Wat zou jij doen. De ander proberen te overtuigen dat het beter is een goede religie te volgen.
De ander afzweren, uitstoten uit de sociale groep.
De ander preventief in de gevangenis op laten nemen.

Zou je bidden dat diegene bekeerd mag worden door religieuze machten (engelen, heiligen, goden)
Zou zo iemand bijvoorbeeld opeens als een spook op onaangename tijden zichtbaar zonder echt lichaam te zien zijn.

Hoe redt je zo iemand. Hoe redt je iemand die een contract heeft met een duivelse macht.
Hoe is iemand te redden. Je gunt iedereen een goed leven. En niet als slaaf van boosaardige machten.

Als iemand zichzelf wegggeeft. Wat redt een ander mens dan nog voor diegene.

Moge de religies en hun goden, engelen er zicht op geven.
Waar het nodig is. Waar redding mogelijk is.

Hoe kan iemand die zelf gered wil worden van contracten of duivelse machten de woorden of gebeden vormen die redden.
Die terugvragen van boze machten.

Ik bid dat er een antwoord is op.

 


 

Zwarte spiegel

In het leven, leven wij in het zonlicht.
De dagen die voorbijtrekken als kralen aan een snoer.
Tellend elke dag die voorbijgaat.

Een pad van voetstappen als teken van geleefd leven.
Maar elke stap kent een schaduw.
Elke dag kent de nacht.

De nacht waarin wij slapen en weer fit worden.
De nacht waarin wonden helen, botten weer recht worden.
De nacht beschermd tegen hen die ’s nachts hun daden doen.
De nacht beschermd tegen dieren met roofzin.

Maar elk stap overdag kent een schaduw.
Zo het oog ziet wat wij doen.
Zo het oog ziet wat het lichaam doet.

Zo is de zwarte spiegel als een object zonder licht.
Een spiegel die onze goede daden, besmet met tegengestelde belangen.
Een spiegel die bij elk woord dat wij ten goede spreken, een schandelijke daad voortovert.
Een spiegel die bij elke goede daad die wij verrichten een kwalijke tegenhanger toont.

Maken wij spreuken van wijsheid, woorden van veiligheid,
zo spreekt die spiegel over contracten met duivelse machten.

Zo wij mensen ten leven helpen,
Zo laat die spiegel ons zien dat wij heulen met demonen.

Die zwarte spiegel.
Jaagt angst aan dat ondanks onze goede daden, onze goede woorden,
wij op onzichtbare wijze onder invloed staan van kwalijke machten.

Een spiegel waarvan wij niet weg kunnen vluchten.
Een spiegel die licht tot donker maakt.
Van wat wij goed doen, goed bedoelen,
tot de slechte daden die erin schijnt als een
koude kille planeet die de zon doet verbleken tot een oranje schijf zonder warmte.

Een zwarte spiegel.
Zo wij een gebed oprichten tot de eeuwige over toewijding,
schijnt de spiegel als dat wij een contract me de duivel aangingen.

Zo wij in stilte de eeuwige aanbidden, de dominee die in elke stilte langskomt.
Zo zien wij een duivel of demoon die met grote tanden, zijn schijnsel geeft.

Een zwarte spiegel.
Probeer ik wijsheid te schrijven.
Zo toont de spiegel mij als een autocraat die met wetgeving gebaseerd op lijfstraffen regeert.
Een tegenstelling van de intentie die ik in mijn hart bewaar.

Een zwarte spiegel.
Bestaat zij, of is het een afwezigheid van licht.
Een schaduw die op de grond valt waar licht en duister elkaar treffen.

Een zwarte spiegel,
Een verlokking of een beeld zonder gevolg.


 

communicatie

Een tijd geleden was communicatie, verbaal. Men sprak de woorden, bracht ritme aan,en dichtte betekenissen.
Op die manier van mond tot mond bracht men wijsheden in spreuken, fabels, mythologien.

Een tijd later was er de telegram, de schrijvers die via een enkele draad boodschappen zonden.
Daarvoor was er een tijd dat gegoede mensen brieven tekenden en met zegel stuurden voor belangrijke zaken.

Deze dag, is communicatie zelf onleesbaar. Als een reeks binaire tekens, Als een reeks symboolschrijvingen.
Alleen het resultaat is inzichtelijk voor de mens die niet geschoold is in abstracte wetenschappen.

Het resultaat is dat er na en voor vertaling geen leesbaar, begrijpbaar produkt is.
Zo communicatie via draad gaat, of door natuurinvloeden in de lucht wordt gevormd (elektravelden die rond de aarde invloed geven in de natuurlijke omgeving)

Soms zeggen mensen dat iedere stap in communicatie of andere wetenschappen een stap omhoog is en dat er minder zijn die overzicht hebben, maar meer die er gebruik van maken.

Communicatie gaat nu over symboolbeschrijving gecodeerd in enkelvoudige tekens. digitaal, binair of zoals in ons dna. viertallig.

Het hoogste denkbare op dit moment is telepathie waarbij gedachten, overgeseind worden naar andere mensen.
Het hoogste denkbare is dat geestinhouden direct geprint op vormvaste bron kunnen worden.

Denkbaar ook dat gedachten door krachtvelden invloed hebben op ons leven of de omgeving.

Communicatie. Zoals wij enkele honderden jaren geleden de drukpers uitvonden waardoor een boodschap meerdere lezers bereikte.
Zo zal de toekomst zo zijn zonder dat wij nu weten dat het zal kunnen of zal gebeuren.

De toekomst brengt communicatie naar een hoger doel. een hoger medium. en tijd van hoger gevormde boodschappen.
Taal die van letters tot symbolen worden.
Taal die van verhaal tot beeld worden.
Taal die van woorden tot tekeningen worden.


 

Geestgeheimen

 

Mensen denken, denken dat zij de eerste of enige zijn met gedachten.
Mensen denken, wat zij in beeld en woord voor zich krijgen.
Mensen denken, op tv, in schilderij. uitgebeeldt wat de ideen zijn.
Ideen die landelijk, cultuur bepaald zijn.

Maar de geheimen die vorm krijgen in de zichtbare wereld hebben aspecten die
wanneer zij geweten worden, de basisrechten van ons niet zeker zouden blijven.

De geest, als een computer die beelden bij onze gevoelens brengt.
De geest, als een zoekmachine die ons toont wat wij willen bedenken.
De geest, als en interne kamer, een denkraam die alles toont wat ons verlangen zou vervullen.

De geest, gedachten die ons leven vorm geeft.
Van een doel, via ene plan, naar verwerkelijking.
Ons zoekende laat naar volgende doelen. plannen voor morgen, voor later.

De geest als een kleine ruimte van dromenstof.
Een kleine ruimte die van hoogver gezien wordt als een lichaam.
Gevormd van speciale stof die elk onderdeel een plaats geeft in een hierarchie.

Het lichaam van dromenstof die miljoenen wezens hier en ver weg een plan en doel geeft.
Een lichaam dat als een computer verbinding legt tussen vele instrumenten.

Een instrument dat zelf denkt levend en doeltreffend te zijn,
Maar dat zo is het soms, een slaaf is van alles dat voorbij dat oog trekt.

Het lichaam van dromenstof. verlangens maakt in elk wezen. wensen opwerpt die vervuld moeten worden.

Het lichaam dat overal in het verborgene zijn taak doet. Een taak waarvan wij niet weten of
het een weldoenende functie is, of een kwalijke betekenis draagt.


 

Planeet annexatie

De films, verhalen over allerlei wezens die vechtend elkaars samenleving in nemen.
De films, verhalen in zoveel woorden, waar ieder mens met een vrijdenkende hand bang van zou zijn.

Een planeet veroveren.
Vind de kwetsbare punten: Welk voedsel, welke noodzakelijkheden.
Vind de punten die manipuleerbaar zijn; sociale verbanden. tussen land, gezin en arbeid.
Een manier om een planeet te annexeren is niet door met komieke vorm het bestuur op te eisen.

Zoals een land wordt gevormd door wat er leeft, wat er samenleeft, wat er werkt.
Zo is bescherming in een land door alles wat er onderdeel van is.
Zo is een land beschermt zolang er vrede is.

De duivel wordt wel de twistspreker genoemd.
De twistspreker die de goede mensen openbaar aanvalt en lelijke eigenschappen toe dicht.
De twistspreker die het kwade op de hierarchische hoogste plaatsen zet.
De twistspreker. Moge hij altijd tijdig ontdekt worden en een grens krijgen die de samenleving behoudt.

Planeet annexatie. Wij weten niet hoe leven buiten onze planeet eruitziet.
Maar hoe het ook vorm moge hebben, moge wat zoals een ouder een kind beschermt door niet alle informatie te delen over gevaar ons ook die bescherming toevallen.

Planeet annexatie.
Wereldwijd zijn wij van water afhankelijk.
Water dat als grootste component in leven op deze planeet vorm en oorsprong heeft.

Water als ons kwetsbaarste deel. Moge wij die behouden.


 

Zwart Leven

In deze tijd. Zo lopen wij voorop op een tijd waar dna-modificatie een begrip zal zijn dat voordeel betekent.
Voedsel op de akkers met dna-modificatie levert meer bruikbaar produkt op.
Dieren worden er rustig van leveren meer vlees.

Mensen worden tot karakteristiek van een ideale functie.
In films zien wij soldaten, sterk, bloeddorstig. Door dna.
In documentaires wordt belicht dat de aarde er schade van ondervind.

Zwart leven. Alle gewassen en dieren die een modificatie ondergaan worden zwart leven.
Een leven dat zonder bron een beperkte, eenzijdige vorm heeft.
De vorm die bepaalt hoe het leven eruitziet. Wat de reproductiewaarden zijn.

De Aarde ziet bij de authentieke gewassen en habitat een veelkleurigheid die een goede evolutie beloofd.
Maar ziet zijn dna-gemodificeerd leven. Dan is het zwart. Dan kent het geen leven meer.

Zwart Leven. Het wordt gebruikt voor de kunstmatige levensvormen waarbij onze techniek nog maar een stap is op een pad dat tot de horizon leidt.

Zwart Leven. Moge bescherming ontdekt worden voor hen die principieel tegen zijn.

Zwart Leven. Zoals zwarte magie de mens schaadt, zo schaadt zwart leven de aarde.


 

Mycene

Een land, uit de oudheid, verloren in de grond.
Een stad, rijker dan ooit tevoren.

We noemen het soms atlantis,
Soms noemen wij het een beloofde plaats.
De bewoners hingen religies aan die niet meer genoemd worden.

Goden die gunsten toededen aan de strengste volgelingen.
Offers die de goden gunstig stemden voor oorlog en vrede.

Een plaats waar nog maar ruines en gebroken artifacten resten.
Een plaats waar de oorlog de laatste levenden hebben verdreven.

De Stad Myxene, De stad onder wolken.
De landen mycene. Alleen nog bekend als de griekse mythologie.
Alleen bekend met een beschaving die geen ontwikkelingen zoukennen als elektriciteit, natuurkunde of scheikunde.

Mycene. De Goden die als rol dezelfde vervullen als wij heden ten dage onder andere namen vereren.
Mycene. Een koninkrijk die onzichtbaar meer heeft betekend dan wij nu deze tijd.

Mycene. Het griekse volk. De strijders der oude wereld.
Vechtend tegen andere potentaten.
Vechtend voor een wereldwijde vrede onder griekse naam.

Moge de wijsheid van Mycene. de wijsheid van myxene nooit verloren gaan.
De teksten die verworden zijn tot fragmenten van wijsheid en vertaalt naar een mythologie die
de oorspronkelijke waarde niet meer kent.

Mycene. Waar zijn uw soldaten.
Mycene. Waar is uw koninkrijk.
Mycene. Uw schatten zijn verdeelt over grote landen.

Moge Mycene een voorbeeld zijn voor alle landen die een religie vormen en landen innemen.


 

Gedragscode vreemdeling.

Stel je voor je bent een burger in het land frankrijk,
je spreeks frans, je hebt een beroep, schilder of antropoloog.
Je gaat dagelijks naar je werk en bent tevreden met je vrije tijd die
je besteedt door boeken te schrijven over de romeinse invloeden in de franse architectuur.

Je plant een vakantie, en bent benieuwd om een keer naar een regenwoud te gaan.
Je bestelt het ticket, je pakt en bezakt alles.

Het vliegtuig, een goed exemplaar van boeing is betrouwbaar.
Maar onderweg een motor-falen en je stort neer op een onbekend gebied bij china.
Alle inzittenden zijn of gewond of omgekomen.
Je klimt uit het toestel en je probeert aan de chinezen duidelijk te maken dat je bent neergestort.

Maar alle woorden die je gebruikt wekken hun woede op.
En ze beginnen te gebaren dat je ongewenst bent.
Even later komt er een chinees rijtuig aan die gevuld is met soldaten.
Ze nemen je gevangen en brengen je naar een plaats waarvan je niet weet waar die is of hoe je er weg kan.
Dag op Dag wordt je in het pand ondervraagd door chinezen. Waarvan jij niet weet wat ze bedoelen of van je willen.

Dagen worden weken en maanden. Je uithoudingsvermogen is bijna op het einde.
Hoe overleef je. wordt bijna mag ik een keer sterven.

Chinezen die jouw taal niet spreken. Ze verstaan je niet, en tot enkele honderden jaren geleden zou het een realistische manier van behandeling zijn geweest.

Wereldwijd is de amnesty beweging een forum dat landen hoopt te kunnen laten overeenkomen over een gedragscode voor gevangenen, of ze nu krijgsgevangen zijn of burgers op de verkeerde plaats of tijd.

Landen met een goede economie, een goede technische inbedding en sociale regens willen dat hun burgers wereldwijd met gepaste respect worden behandeld.
Waarbij ze niet zonder reden met of zonder rechtsvervolging worden vastgezet of gemarteld.

Dit hele gebeuren in gedachte gehouden.
Wat als mensen mettertijd op een planeet komen. een afstand vliegen hiervanaf.
Zouden wij dan ook goed behandeld willen worden.
Of is het de taal die wij niet spreken en worden wij slachtoffer van vreemdelingenhaat.

Keer dit laatste om: Als er gasten van buiten de aarde bij ons zouden aankloppen.
Zijn wij dat bereidt om ze een kans te geven?

Zijn wij bereidt om menselijk of humaan te handelen.
Ik hoop het wel.


 

Planeet Orealis

Wij leven in een zonnestelsel op een planeet die rond een ster draait.
De ster noemen wij zon en de planeet aarde.

Door de balans tussen warmte van de zon, massa van de planeet en de snelheid van beiden is het mogelijk dat in het verleden leven ontstond.

Leven van dierlijk tot en met menselijk.
Waarbij mensen een vorm van intelligentie bezitten waarbij communicatie bewaard kan worden en gedecodeerd om ieder individu kennis te schenken.
kennis die tot expertise en ervaring leidt.

De ster die in ons bijzijn is en een evenwaardige manier van leven zou kunnen mogelijk maken is de ster en planeet die Orealis als naamskenmerk heeft.

Een planeet die de mens in leven zou kunnen houden zoals de zon ook voor ons doet.

Een tochtje naar de zusterplaneet waardig.
Als wij de techniek bezitten om zo ver te kunnen reizen.


 

twee-fasen-technologie

In de huidige chemie kennen wij wel de manier waarop stoffen worden samengesteld.
Met behulp van een grondstof en een katalysator kan een chemische samenstelling actief worden
op het moment dat het nodig is.

Veel lijmsoorten zijn bijvoorbeeld ook twee componenten die lijmen en verharden op het moment dat twee onderdelen bij elkaar komen.

Een soort twee-fasen formule kan gebruikt worden door vloeistofgeleide wapens.
Waarbij eerst een drop in vast massa wordt geschoten, en erna een tweede volgt.
De ene een aggressor en de andere een activator.
De activator activeert de aggressor waardoor het projectiel, of het vaste stof is of vloeibaar tot ontbranding komt.

Dit is een voorbeeld van twee-fasen technologie.
Maar zulk een manier van chemiesamenstelling en actie-veroorzaker is natuurlijk met tal van stoffen te bouwen/samenstellen.

Een tweede voorbeeld is om als je een dier gericht wil behandelen.
Gebruik maakt van twee fasen. Een stof die onschuldig is, die je over een minimale controlegroep verdeeld.
En een tweede de activator die je alleen bij het doelobject toedient.

De grondstof met de activator bereikt de werking die benodigt is.
Zonder de activator verdwijnt het zonder schade te doen uit het lichaam.

Op die manier zouden vaccins ook kunnen werken.

Centauri Proxima B

Stel er is meer leven in ons universum. Stel ze hebben een menselijke voorkomen.
Als ze menselijk zijn kunnen we een paar theorien poneren.

Nummer een; Ze zullen voedsel en beschutting nodig hebben net als wij.
Nummer twee; Ze hebben structuren in de samenleving die gelijkwaardige doelen benutten.
Nummer drie; Als zij ons zouden kennen, zouden ze wetenschappelijk ver op ons voor lopen.

Als ze ons zouden kennen of willen leren kennen:
Ze zouden met een ruimtevaartuig onze kant op komen.
Een defensieve macht/ militaire macht zou de basis zijn voor verdere ontdekking en contactlegging.

Ze zouden niet voetstoots uitgaan van vredelievende uitwisseling,
ze zouden een slag om de arm houden om aggressie van onze kant te neutraliseren.
Als zij menselijk zijn kennen ze humane reacties op gevaar of dreiging.
Zoals wij in een gijzeling de politie inzetten om de veiligheid terug te brengen.

Als zij menselijk zijn; zouden ze ook aardse menselijke talen of communicatievormen gebruiken.
Gelijkwaardige symbolen binnen de communicatie en sociale verbanden.

Een militaire macht op het water heet marine. in de lucht heet het luchtmacht.
Stel ze hebben een taal die een soort grieks of romeins is.
En een maatschappij die vanuit een soort romeinse samenleving zich heeft ontwikkeld.

Een defensieve of contactlegging door een specifieke macht uitgevoerd.
Heet dan aeronautica militare.

En ze zullen een logo gebruiken zoals wij een landenvlag gebruiken.

Als ze contact willen leggen. Hebben ze een paar opties.
Een: de regeringsleiders van alle nationaliteiten.
Twee: infiltratie ten einde te zien hoe gevorderd onze technologie en sociale verbanden zijn.
Drie: Als ze kwaad wensen: militaire machten kreupel maken.
Vier: Als ze hoger emotioneel ingesteld zijn; hun samenleving een diepe vrede en voorspoed.
Zullen ze zoeken naar ingangen in onze samenleving om impulsen te geven die onze samenleving ook een stap op het juiste pad te helpen.

Dit artikel is een mening en een voorzichtige intuitieve weergeving.
Geen bewijs is hiervoor aanwezig, en bezit ik ook niet.


 

Energie-conservator

We kennen de accustechnologie en proceschemie die energie in een stasis kan bewaren om pas bij een bepaalde status zijn waarde vrij te laten.

Bijvoorbeeld als je een stekker in het elektriciteitscontact steekt gaat de energie erdoor heen naar het apparaat.

Een tweede voorbeeld in een auto wacht de brandstof tot het in de cilinders wordt ontstoken en is tot die tijd in stasis.

Een stasis die de energie in een bruikbare vorm houdt tot het gebruikt kan worden.
Waarbij het gebruik een gecontroleerde toestand is met een reactie en een voorspelbaar gevolg.

Een energie-conservator is een oorzaak om stasis mogelijk te maken bij stoffen die normaliter geen stabiele toestand hebben.

Een soort enzym of katalysator.

Een versie van een energie conservator is de verbinding tussen argon en zink.
Een verbinding die in de chemie niet veel wordt gebruikt.
Zo zijn er nog een aantal die dezelfde functie hebben.

Energie-conservators kunnen gebruikt worden om in techniek een veiligheid in te bouwen.
Of om een nietstabiele omgeving een toestand-beperker op te leggen.

Is er bijvoorbeeld een planeet met een grote en hoge gasemulsie. dan zou het handig zijn er te kunnen komen zonder risico op ontbranding of corrossie.

Is er een ster die dicht bij staat en een te hoge temperatuur produceert voor nabijheid met een schip of vaartuig. Dan is een energieconservator een middel om de wand of een dubbelwand als barriere te houden.

Deze technologie is nog in ontdekking en is geen bewijsbare wetenschap. Althans tot nu, tot wat ik weet.


 

Heiligen uit de toekomst

Veel mensen denken dat heiligen worden geboren en dat ze vanaf de geboort perfect zijn.
Vanaf de geboorte zonder smet, zonder zonde.

Heiligen kunnen echter ook door ervaring tot het goede komen. Als ze ontdekken dat leed en pijn volgen op handelingen die niet op het beste gericht zijn.

Een heilige die het goede volgt zal altijd een goede bron volgen.
Een goede bron die in de wereldreligies wordt gekoppeld aan goden of hogere machten.

In de toekomst zal er net als in het verleden wel eens in de tijd een heilige zijn.
Heiligen die een bijzondere taak vervullen ten dienste van de samenleving en in dienst van en hogere macht die op het heil is gericht.

Zo zal er als de wereld meer en meer op machines en wetenschap gebaseerd wordt een risico zijn dat wetenschap de mens niet meer dient. Of dat machines meer en meer onpersoonlijk zijn.

Een heilige Zelanja zal bijvoorbeeld regels postuleren dat machines alleen met de directe handeling van mensen mogen worden aangestuurd.

Een voorbeeld is dat een machine om kleding te maken niet volautomatisch produceert maar op elk moment gestopt kan worden.

Een tweede heilige Petronius zal regels postuleren die verbiedt om licht te wijzigen. (de natuur en ron ervan)
Waar de grens van licht wijzigen ligt is onbekend tot nu.

Een derde heilige is een heilige die ieder mens toestaat op zijn verdienste een gebed tot de Heiligste en Hoogst Goede macht te richten.

Ook misdadigers zouden door zijn verdienste in hun leven toch een gebed mogen richten tot de Heiligste

Een vierde Heilige zou zien dat boeken en media (film computer) grotendeels verderf brengen en een heilige verbranding uitroepen waardoor alle lectuur en bronnen die geen goed brengen te vernietigen.

Natuurlijk is het een mening die ik hier breng en geen op dit moment vaststaande feiten. Immers de toekomst is niet aan ons om te kennen of voorspellen.


 

Migratie wagen

Een tijd geleden, toen de samenleving nog geen elektronica kende, was er een vorborgen gunst.
Mensen die tot de goden baden kregen soms gunsten die in de tijd nog niet bekend of beschikbaar waren.

Zo was er een familie, die door gunst een wagen kreeg die bij oorlog de sterren in kon reizen.
Een wagen van een klein schip groot. Met wielen en een binnenkajuit.
Dagelijks werd zij voortgetrokken door de gezonde leden van de familie.

Zij doorkruisten land en regio.
Zij reisden over weg en grasland.

Door hun vaste geloof in goden ons onbekend reisden zij.
Ze weten niet waarvandaan, of waartoe maar als het sein klinkt,
gaan zij de wagen binnen en zal het titanium schild op de buitenkant zijn dienst doen.

Als zij de wagen binnentreden zullen de mensen zien dat een wagen een schip kan zijn.
Een schip die door de ruimte de sterren in reist.


 

Homerus broeders

Ooit in een tijd lang geleden, een tijd waarin het geloof en de religie een vorm had die nog niet gecorrumpeerd was door het geschreven taal.

Er waren op de toppen der bergen, mannen die kozen voor een leven van eenvoud en kracht.
Door zichzelf op de toppen te richten tot meditatie en godsdienst tot de romeinse goden gaven zij de kracht aan de wereld, de schepping om het hele tijdsvak een stabiele invloed te geven.

Zij smeerden zich in met een vette zalf van vet en kruiden gemaakt dat hen beschermde tegen de grootste koude en weersomstandigheden.

De homerus broeders, zij leefden in de bergen, op de toppen en zagen nooit of vrijwel nooit mensen van de moderne of normale samenleving.

De homerus broeders. Men kent ze niet meer, ze bestaan niet meer. Maar over hen wordt gezegd dat toen zij bestonden, oorlog geen kracht had, immers door hun meditatie werd de vrede beschermd, en door hun godsdienst tot de romeinse goden was welvaart een begrip.


 

Artificieel KI

Artificeel

Een kennissysteem voor robotica en computergestuurde communicatie.

Een systeem van conceptsymbolen, beschrijvingtekening, vertaalde-motivatieessentie.
Een systeem van zichtbare beeld, gebeurtenis met overstijgende conceptbeschrijving,
motivatiebeschrijving, handelingsdoelen.

Een systeem die innerlijk oordeelt over schade, gezondheid, motivatie:winst, wensverkrijging, vlucht&vecht.

Een systeem die oordeelt over invloed op eigen lichaam, goed, kwaad, schade, gunstig.
oordeel over toekomstige invloed op lichaam.

Een systeem die oordeelt over toegestaan handelen volgens individu overstijgende wetten.


 

Letter-taal empirische symbolen

Letter-taal.
Als symboolbeschrijving van ervaringsgerichte benoeming gebaseerd
op kenmerken die door empirie kunnen worden geverifieerd.
(mensgericht, antroposofisch)

Letters die concepten of waargenomen eenheden of gehelen benoemt.

Nog niet compleet. een versie die een deel uit het verleden heeft.

Hoofdletters- individu overstijgend. voorbeeld OM, alziend oog van bewustzijn.

a – actie

b – beleving, waargenomen gebeurtenis
c – concept, veelheid naar eenduidig symbool

d – opstijging van omgeving, waarde (hel – held. held redt uit hel)

e – emotie

f – intuitie

g – gevoel

h – levensadem

i – innerlijk

j – innerlijk tegenoverliggende subject

k – ego

l – gedachte naar gevoel vertaling

m – bewustzijn
n – kennis

o – oog

p – proces, nietlevende, nietbewuste oorzaak, gevolg, handeling

q – onbekende, onzichtbare oorzaak

r – ratio, gedachte

s – verandering niveau

t – lichaam

u – uiterlijk

v – lucht

w – water

x – kruis – einde

y – motivatie, innerlijk doel

z – Licht


 

ingeving: supergeleider

Een experimentele gedachte:
Een supergeleider van waterstof die tot plasma wordt verhit.


 

Cyborgs

Ik zag eens een beeld over een mogelijke toekomst met mensen die half mechanische en elektronische onderdelen zouden hebben.
In de gevangenis werden ze geronseld. Strsfvermindering en een pattriotische bijdrage.

Door een computerdeel aan het ruggemerg aan te sluiten, een wapen aan de pols te binden. Natuurlijk wat geavenceerder dan wij hebben en ik hier schrijf.

Ze zouden koningshuizen beschermen en altijd effectief zijn. Immers als ze hun taak zouden verwaarlozen zouden ze met een elektrische schok in hetg ruggemerg weer actief en alert gemaakt kunnen worden.

Er was een prinses die leerde over de voordelen en gunsten van een koninkrijk. Toen ze de cyborg-agenten zag vroeg ze zich af hoe ze gehoorzaam gemaakt werden.
Een cyborg was als een bond tussen twee broers, de kleine broer die geen cyborg was maar een soort secretaris van een onderneming die groente teelde.
De cyborg-agent kreeg de opdracht zijn kleine broer dood te schieten. Hij weigerde, waarop de prinses vroeg maar hoe kan hij dan effectief zijn als hij weigert.
De moeder van de prinses zei: Geef de agent een schok klasse C. De agent kromp ineen. en even later kreeg hij een afstandelijke blik.
De moeder zei: Schiet je broer dood. En de cyborg agent schoot. een salvo van twintig schoten.

Mensen zijn door bloedbond geneigd anderen lief te hebben. Maar pijnscheuten kunnen de grootste liefde doen vergeten.
Als in de toekomst cyborgs gedwongen worden met pijn of geweld ook hun liefste bezit zoals familie of relatie te doden of te martelen, Wat betekent het voor ons mensheid en onze humane kant.

Is het toegestaan als criminelen wel met pijn gedwongen worden omdat ze zelf ook de weg kwijt waren of wraak oefenden.